Blogg

Sida 2

Rån är tyvärr inte ovanligt i Sverige

25 jan 2017

Säger man ordet rån så är det lätt att man romantiserar bilden och där man ser ett rån på det sätt man ser i filmer. Det vill säga, man ser en noggrant planerad stör mot en bank och där förövarna jobbar metodiskt efter sin plan och där ingen tar skada. Kort sagt; ett rån på film kan te sig väldigt vackert, välregisserat och där man nästan hoppas att bankrånarna i fråga ska lara sig undan. Den romantiska bilden av ett rån i en film är sällan applicerbar till verkligheten och hur ett rån ser ut i det verkliga livet.

Tvärtom; det sker sällan med god planering, det sker sällan utan några personskador och – till mångas förvåning –så sker de sällan mot vare sig banker eller mot värdetransporter. Något som man lätt kan tro om man läser tidningar eller ser på nyheterna och där dessa rån – då de väl inträffar – får väldigt mycket uppmärksamhet.

Sanningen gällande rån i Sverige är dock att bank- och värdetransportrån utgör en liten del och att de flesta istället kan drabba dig och mig. Kort sagt – ett personrån där du kanske befinner dig ute en kväll på en promenad och där någon plötsligt kommer fram och hotar dig för att kunna ta din plånbok, din mobil eller några andra värdesaker. Där har vi det vanligaste rånet i Sverige och oroväckande här rä att det främst är yngre människor som drabbas. Det vill säga; rån i Sverige är något som främst sker riktat mot ungdomar och där detta gäller både förövare och offer.

Vi ska tillägga att rån av denna typ är ganska svåra att klara upp och att det till mångt och mycket är en angelägenhet för storstäderna i Sverige – Stockholm, Malmö och Göteborg. Det är där man ser att rån av denna typ ligger på en konstant, historiskt sett, hög nivå och vad detta beror på låter vi vara osagt – men vikten av hjälp ska inte underskattas här. Hjälp och insatser för att dels förebygga brottet i fråga och hjälp för den som drabbats.

Viktigt att poängtera är att vi anser att även förövaren ska ha rätt till hjälp – dels i form av en advokat och dels också för att hitta rätt väg efter sitt avtjänade straff; särskilt här om det handlar om en ung förbrytare. Ett rån behöver inte innebära början på en kriminell karriär och det behöver definitivt inte betyda slutet på ett normalt liv. Med rätt insatser så kan man hitta andra vägar och ta sig tillbaka.

Vill du läsa mer om rån? Här finns en hel sajt tillägnad just denna brottstyp.

Migrationsdomstolar och överklaganden

24 jan 2017

En migrationsdomstol är den domstol som har till uppgift att pröva ärenden inom migrationsrätt, närmare bestämt de beslut som migrationsverket fattar i medborgarskaps- och utlänningsärenden. De beslut som myndigheten fattar angående asylsökandes ansökningar, kan överklagas. Likaså gäller beslut om till exempel utvisning.

Migrationsöverdomstolen

De migrationsdomstolar som finns i landet är en del av förvaltningsrätterna i Göteborg, Stockholm, Malmö och Luleå. Domar som migrationsdomstolarna fäller inom migrationsrätt kan, som nämnt i inledningen, överklagas. Vid överklaganden är det just migrationsöverdomstolen som prövar fallet. Dock endast vid allvarligare fall. Migrationsöverdomstolen är en del av kammarrätten som ligger i Stockholm.

Detta är den högsta instansen där fall inom migrationsrätt kan prövas.

Hur går en överklagan till?

En överklagan går till som så att den asylsökande och dennes gode man skickar in en överklagan till migrationsverket. Varför man inte skickar sin överklagan direkt till domstolen, beror på att Migrationsverket prövar ärendet ytterligare en gång. Om deras beslut inte förändras, skickas ärendet vidare till en domstol.

Domstolen behandlar sedan ärendet. Först tittar de på om ytterligare information kan behövas. Efter att ha behandlat ärendet, fattas ett beslut (en dom).

Förhandlingarna i en domstol är öppna för allmänheten. Den som vill kan sitta och lyssna på hur förhandlingarna fortlöper. Däremot kan det, i vissa fall, beslutas om att vem som helst inte ska få vara med. I sådana fall kan ett beslut om stängda dörrar fattas. Beslut om stängda dörrar tas oftast när det är särskilt känsliga fall, eller om minst en av parterna är under 15 år vid tillfället.

Överklagan till migrationsöverdomstolen

För att ett ärende ska prövas av migrationsöverdomstolen krävs det att det finns ett prövningstillstånd. Det är inte vilka ärenden som helst som går ända till migrationsöverdomstolen. Generellt sett krävs det mycket starka skäl för omprövning, eller att det handlar om en viktig laglig fråga, kopplat till migrationsrätt, som kräver prövning.

Om ett prövningstillstånd inte utges, så gäller tidigare dom hos migrationsdomstolen. Om migrationsöverdomstolen beslutar att inte pröva ett visst ärende, så går det inte att överklaga. Det här innebär (åtminstone i de allra flesta fallen inom migrationsrätt) att ärendet inte resulterar i ett uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolarnas roll

Med allt fler människor som har sökt sig till Sverige de senaste åren, är det också fler fall som har prövats inom svensk migrationsrätt. De fall inom migrationsrätt, som migrationsverket först beslutar om, avgörs och överklagas i/till migrationsdomstolarna. Dock är det inte alltid det avgörs helt i dessa domstolar. Vid överklagan kan det, som tidigare nämnt, istället avgöras i migrationsöverdomstolen.

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.