Blogg

Sida 2

Att välja rätt advokatbyrå

16 mar 2018

Advokatbyråer förser klienter med ombud och försvarare till domstolar. I valet av advokatbyrå finns flera faktorer att ta hänsyn till. Både byråns inriktning och den enskilde anlitades titel, utbildning och meriter är sådant som kan komma att avgöra. Nedan reder vi ut några vanliga frågetecken runt vilken advokatbyrå man ska välja.

Den vanligaste anställningen för en advokat är genom en advokatbyrå. En advokatbyrå kan avse ett samarbete mellan advokater i en gemensam rörelse, eller det kontor advokaterna arbetar ifrån. Många advokater än anslutna till en sådan gemensam rörelse och flera advokatbyråer ägs eller drivs av advokaterna själva, ibland en ensam advokat. Storleken på byrån beror i stort på hur många advokater och jurister som är anslutna till byrån. En vanlig medelstor stad i Sverige har många advokatbyråer med varierande storlek att välja mellan.

Inriktningar och spetskompetens

Många advokatbyråer väljer att inrikta sig på ett eller flera juridiska områden. Juridiken har många svårlösta problem som kräver pålästa och kunniga jurister, och ibland finns krav på spetskompetens och särskilt erfaren professionell hjälp. Det finns flera konkurrensmässiga fördelar med att smalna ner sina tjänster och kunna erbjuda hjälp från advokater och jurister som särskilt inriktat sig på dem frågor man sökt hjälp för. Samtidigt finns det såklart en risk i att tappa klienter som söker hjälp i andra ärenden än dem som byrån inriktat sig på.

Biträdande jurist eller advokat?

Den kanske vanligaste frågan från den som är klient hos en advokatbyrå är vad som är skillnaden mellan en advokat och jurist. Villkoret för att en advokatbyrå ska få kalla sig just advokatbyrå är att där ska arbeta en advokat som är ansluten till det svenska advokatsamfundet. Många advokater har också anställt en eller ett flertal biträdande jurister.

En biträdande jurist har i praktiken samma arbetsuppgifter som en advokat. Biträdande jurister har liksom advokater en juristexamen från universitetet och dem kan båda uppträda självständigt i domstol och i rättsprocesser. Den stora skillnaden är att en advokat är ansluten till advokatsamfundet och styrs av de regler och ramverk för vilken en advokat bör arbeta. På en advokatbyrå är det därför advokatens ansvar att se till att dessa regler och ramverk efterföljs. Således har advokaten det övergripande ansvaret över den biträdande juristen eller juristerna. Eftersom båda yrkesgrupperna har samma utbildning har det för klienten inte någon större betydelse. Det som kan vara desto viktigare än titeln är juristens/advokatens yrkeserfarenhet och personliga yrkesframgångar.

Salmi & Partners är en advokatbyrå vi kan rekommendera.

Dags att ta våldtäktsfrågan på allvar

28 feb 2018

Under året som gått så har ett stort fokus legat på sexuella trakasserier, ofredanden och våldtäkter. Detta primärt genom den uppmärksammade MeToo- rörelse där kvinnor över hela världen - inom alla möjliga områden - vittnade om strukturer där män i högre positioner utnyttjade sin makt för att få sexuella handlingar utförda - eller för att ta sig friheter som man definitivt inte har någon rätt att ta.

Dels så har vi i Sverige också kunnat se hur fler uppmärksammade våldtäktsfall belysts i media. Det ytterst uppmärksammade fallet där en kvinna, enligt egen utsago, blev våldtagen av ett stort antal män i en trappuppgång i Fittja är ett sådant. Två saker sticker ut med just detta fall. Nummer ett: Männen blev friade; något som till mångt och mycket tillskrivs en slarvigt utförd utredning där man från polisens sida bland annat inte lyckades lokalisera rätt trappuppgång utan genomförde en undersökning i en annan.

Nummer två: det är sådana typer av våldtäkter som ofta blir uppmärksammade. Något som får många att tro attd en typiska våldtäkten sker av okända gärningsmän, på gatan och i skydd av mörkret. Så är definitivt inte fallet; den typiska våldtäkten sker i hemmet och av en gärningsman som man känner sedan tidigare. Punkterna har en gemensam nämnare sina olikheter till trots: många kvinnor drar sig för att anmäla en våldtäkt.

I det första fallet så anmäler man inte av den anledningen att om en kvinna inte får rätt då hon utsatts för en sådan brutal våldtäkt (vi fortsätter utgå från hennes version), hur ska man då själv få rättvisa skipad efter en våldtäkt?

Rätt advokat ger bättre möjligheter att få gärningsmannen fälld

I det andra fallet så anmäler man inte då man känner personen; man kanske missuppfattat situationen, man kanske gav otydliga signaler, man kanske var berusad, mannen kanske inte uppfattade att man sa nej och så vidare - man vill väl inte anmäla en annars schysst person - kanske sin egen partner! - för ett sådant fruktansvärt brott som en våldtäkt?

Däri ligger ett problem. Kvinnor upplever att de inte tas på allvar vid en anmäld våldtäkt och man kan i många fall se rent förnedrande frågor ställas både från polis och från försvarsadvokater om man väl anmält och ska delta vid förhör och vid rättegång.

Även om den tekniska bevisningen är god så kan det ställas frågor om klädsel, berusning och om det kanske finns andra motiv bakom anmälan. Det vi kan säga gällande detta är att det aldrig varit så viktigt att ha rätt advokat (målsägarbiträde) vid sin sida. Denne kan, genom sin yrkesskicklighet, få de irrelevanta frågorna att upphöra och han kan få fokus att hamna på rätt saker. Dessutom så handlar det om att få ett stöd också.

Det är dags att börja ta en anmäld våldtäkt på ett större allvar - oavsett vilken social status kvinnan har, oavsett om det handlar om en våldtäkt i hemmet eller i ett trapphus i Fittja, eller om gärningsmannen är ett upplyft namn eller en vanlig Svensson. En våldtäkt är ett fruktansvärt brott som kan ge fängelse mellan två- till sex år. Är det en grov sådan så kan gärningsmannen se en dom på lägst fyra år- och som högst tio år i fängelse.

Mer läsning: aktuellt om våldtäkter.

Att vara misstänkt för ett brott

14 feb 2018

När en person blir misstänkt för ett brott betyder det att polisen har anledning att tro att denne gjort något olagligt. Kanske har polisen efter egna undersökningar fattat misstankar om personen, eller så har han eller hon blivit tagen på bar gärning vid ett brott. Det kan också vara så att någon ringt in en misstanke mot personen eller anmält personen för ett brott, till exempel misshandel. Misstanken kan således vara av olika grad, från att en person kan misstänkas, till att det anses finnas tillräckliga skäl för åtal.

Att vara misstänkt är, oavsett misstankegrad, inte att vara dömd, utan det är polisens uppgift att tillsammans med en åklagare, den advokat som företräder staten i ett brottmål, företa en förundersökning för att undersöka om det finns tillräckliga bevis mot den misstänkte för att kunna inleda ett åtal.

Förundersökningen

Förundersökningen har två primära mål; dels att identifiera och säkra bevis mot personer som kan misstänkas för brottet, och dels att undersöka om det insamlade bevismaterialet räcker för att väcka åtal. Vid allvarligare brott är det åklagaren som leder förundersökningen och talar om för polisen hur de ska gå till väga, men vid mindre allvarliga brott är det ofta polisen själv som genomför förundersökningen och sedan presenterar den för åklagaren. Om förundersökningen inte ger tillräckligt med bevis för att en misstänkt person ska kunna åtalas för brottet, och om inga övriga misstänkta fins, läggs åtalet ner.

Objektivitetsprincipen

När åklagaren samlar in bevis är det viktigt att han eller hon inte bara samlar in bevis som talar mot den misstänkte utan även sådant som talar för. Detta kallas för objektivitetsprincipen och är en viktig del i svensk rätt. Om den misstänkte har blivit tilldelad en offentlig försvarare behöver åklagaren däremot inte samla in bevis som kan hjälpa den misstänkte utan det anses kunna skötas av den offentlige försvararen.

Förhör

Om det under förundersökningen framkommer att en person kan misstänkas för ett brott blir denne kallad till polisförhör. Vanligtvis blir man kallad via telefon eller brev. Vid misstankar av mer allvarlig art kan det hända att polisen väljer att gripa en person, som då omedelbart tas in till förhör.

Under förhöret frågar polis och åklagare ut den misstänkte om omständigheter som var denne var när brottet ägde rum, den misstänktes koppling till eventuella brottsoffer osv, kort sagt, försöker skapa sig en så heltäckande bild som möjligt av den misstänktes roll i brottet. Efter förhöret beslutar sedan åklagaren om den misstänkte ska anhållas för brottet. Om den misstänkte inte ska anhållas hävs gripandet direkt och den misstänkte är fri att gå.

Anhållan

Den som blir anhållen för ett brott blir tillfälligt frihetsberövad i avvaktan på att domstol ska besluta om häktning och åtal. Man kan som mest vara anhållen i tre dagar innan beslut om häktning måste ske. Som anhållen har man en viss rätt till kontakt med anhöriga och omvärlden, men i speciella fall kan denna rätt fråntas en, till exempel om åklagaren misstänker att det kan skada utredningen på något sätt.

Häktning och rättegång

Den som blir häktad blir placerad i ett häkte i väntan på rättegång. Under rättegången lägger åklagaren fram de bevis som insamlats mot den misstänkte och vittnen kallas in och utfrågas. Den misstänktes försvarsadvokat försöker i sin tur få sin klient friad från anklagelserna genom att åberopa bevis som talar till den misstänktes fördel och genom att höra både åklagarsidans och egna vittnen. Det är åklagaren som har bevisbördan och måste se till att det ställs utom allt rimligt tvivel att den misstänkte är skyldig till brottet, annars kan inte rätten besluta om en fällande dom.

Välj rätt advokat i Stockholm

28 dec 2017

Oavsett om man står som misstänkt för ett brott eller blivit utsatt för ett sådant så bör man ha ett försvar vid sin sida; en advokat som för ens talan och som ser till att de egna intressena sätts i fokus. Det är en viktig del i vårt svenska rättssystem: alla har rätt till ett försvar och det är en fråga som inte ska avgöras av skäl som exempelvis kön, etnicitet eller tillgångar; inför lagen är vi alla lika och har rätt till en rättvis bedömning där en advokat ska närvara.

Vi kan säga att du står misstänkt för ett allvarligare typ av brott - en grov misshandel som skett efter en blötare utekväll i Stockholm. Du saknar för tillfället inkomst och har även i övrigt blygsamma tillgångar. Kommer då detta att påverka ditt försvar - blir det som i amerikanska filmer där en gammal, försupen advokat tilldelas dig? Nej, du har rätt till en offentlig försvarare - en advokat i Stockholm som du väljer själv. Och: det arvode som denna advokat i Stockholm som du väljer kommer heller inte att betalas av dig - det är en kostnad som täcks av staten. Med vissa förbehåll dock.

Vid misstanke om grövre brott så har du rätt till en offentlig försvarare; en advokat som är med dig genom hela processen och som delar både vid förhör och förhandlingar. Ringa brott har annorlunda regler

Skulle utfallet ske i din favör och där du frikänns i domstolen så kommer inga pengar att avkrävas dig. Skulle du däremot finnas skyldig till denna grova misshandel så kommer staten att kräva dig på delar av-,  eller hela, beloppet. Den advokat som representerar dig får alltså betalt oavsett; skulden är inte till honom utan till Staten (om du, som sagt, bedöms vara skyldig). En offentlig försvarare har man rätt till vid grövre brott; ringa brott har ett annorlunda system - där kan du förvisso söka om en offentlig försvarare, men det finns ingen absolut rättighet till varför en sådan ansökan ska beviljas.

Utsatt för brott och behovet av en advokat då

Att man som misstänkt för ett brott bör anlita en advokat är enklare att förklara än vad det motsatta scenariot är. Men, i många fall så är behovet av en advokat vid sin sida absolut lika stort och av samma vikt för ett brottsoffer. Låt oss ge ett exempel på ett scenario där en kvinna i Stockholm utsatts för en fullbordad våldtäkt. Från polisens sida har man kunnat bekräfta våldtäkten genom en undersökning på sjukhuset; skador finns dokumenterade och det finns en misstänkt för brottet.

Ett våldtäktsoffer kan få irrelevanta frågor ställda till sig: vad hade du för kläder, varför gick du just den vägen och hur mycket hade du druckit egentligen? En skicklig advokat ser till att kvinnan (eller mannen) inte misstänkliggörs utan tas på allvar

Något som alltså innebär goda möjligheter till en fällande dom. I teorin ja, men i praktiken så handlar det om en lång process - en ytterst plågsam sådan för brottsoffret. Den advokat som finns vid hennes sida blir här ett mentalt stöd på samma sätt som advokatens yrkeskunskap är av betydelse.

Vid just våldtäktsmål så är det inte ovanligt att irrelevanta frågor ställs: vad hade du för kläder, varför följde du mannen hem, varför gick du den vägen och hur mycket hade du druckit? Frågor som ger skuld och som skambelägger offret. Och: det är sådana frågor - bland annat - som en skicklig advokat avleder.

Genom att anlita en advokat i Stockholm så får offret bättre möjligheter till upprättelse, hon får ett stöd och hon slipper den förnedring som många vittnar om. Vill du veta mer? Läs: www.advokatistockholm.nu.

Äktenskapsförord

20 dec 2017

När ett par skiljer sig delas deras egendomar upp mellan dem. Denna process kallas bodelning. Makarna ska själva komma överens om bodelningen, men grundregeln är att all egendom delas upp i hälften var. Vill man undanta egendom från den gemensamma potten kan man skriva ett så kallat äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord bestäms vilken egendom som ska fortsätta vara enskild.

Bodelning

När ett par gifter sig slås deras enskilda egendomar ihop och blir gemensamma. Dessa gemensamma egendomar kallas för giftorättsgods. Giftorättsgodset ska vid skilsmässan delas upp i två likvärdiga delar i en bodelning. Parterna är skyldiga att göra en bodelning och skriva under ett bodelningsavtal om hur de delat upp egendomarna.

Egendomarna kan vara fastigheter, kapital, värdepapper eller vad som helst som betingar ett värde. Om paret sedan skiljer sig säger lagen att giftorättsgodset ska delas upp lika mellan parterna. Det spelar alltså ingen roll om någon innan vigsel ägde mycket mer än den andre eller om någon under äktenskapet tjänat eller på annat sätt förvärvat mer egendom. Alla tillgångar är gemensamma och ska delas lika vid bodelningen.

Om parterna anser att vissa egendomar bör hållas utanför giftorättsgodset kan man välja att skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet anger makarna vilka egendomar som ska fortsätta vara enskilda. Det kan till exempel vara en andel i en släktgård eller aktieinnehav, vad som helst som innehar ett värde som man inte vill ska komma den andra parten till del.

Äktenskapsförord under äktenskapet

Ett äktenskap gäller från den dagen det skrivs, så det går bra att skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet. Skrivs äktenskapsförordet inom en månad efter vigseln gäller det dock från dagen för vigseln. Om ekonomiska ojämlikheter uppstår under äktenskapet kan det hända att någon av parterna vill skriva äktenskapsförord. Kanske har någon drivit egen firma och tjänat mycket pengar, eller så har någon fått ett stort arv som man vill behålla själv. I dessa fall finns klara ekonomiska incitament, men hur äktenskapet och kärleken ska klara sig är svårare att svara på.

Om ens partner vill skriva äktenskapsförord efter en lång tids äktenskap bör man tänka efter noga. Det kan vara så att man stannat hemma med barn när den andra jobbat hårt och tjänat pengar. Man står utan egentliga egendomar, utsikterna till pension är små och det arbete man utfört, att ta hand om barnen, städa och laga mat, är ingenting värt vid en bodelning.

Bodelningsförrättare

Om ett par skiljer sig men inte kan komma överens om hur egendomarna ska delas upp kan de ansöka hos tingsrätten om att få en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är en advokat som kan hjälpa parterna att komma överens genom at titta på egendomarnas värde och hur de kan delas upp. Lyckas parterna ändå inte komma överens kan förrättaren beslut om bodelningen.

Anlita juridisk hjälp

Det kan överhuvud taget vara bra att anlita juridisk hjälp vid en bodelning, både efter och under ett äktenskap. Om man är i en situation där man inte ens tänkt på en skilsmässa men ens make begär att äktenskapsförord skrivs kan det vara skönt att veta vad som gäller. I värsta fall riskerar man att gå helt tomhänt från ett äktenskap man investerat en stor del av sitt liv i. Ser man det från den andra sidan kan det finnas släktklenoder och annat som man absolut inte vill skiljas från, men som riskerar att bli den andra personens egendom vid en skilsmässa. Så ett äktenskapsförord är i grunden bra, om man kan komma överens om vad som ska innefattas. I andra fall kan det tyvärr ge upphov till bittra konflikter och att kärleken tar slut. En advokat kan hjälpa till med att få båda parter nöjda med ett äktenskapsförord, och även att rättvist fördela egendomen efter en skilsmässa.

Läs mer om juridisk hjälp vid separation.

Juridisk hjälp vid frågor om umgängesrätt

28 okt 2017

Efter en skilsmässa finns många heta känslor som kan göra att man har svårt att komma överens. Har man barn måste man ändå försöka komma till någon sorts överenskommelse om hur den delade vårdnaden ska se ut, och i de allra flesta fall lyckas föräldrar komma fram till ett arrangemang som passar alla och är bra för barnet. Det absolut vanligaste är att umgänget delas upp veckovis mellan föräldrarna. Har den ena föräldern tilldelats, eller kommit överens med den andra föräldern om, ensam vårdnad har barnet ändå rätt att träffa den andra föräldern regelbundet enligt lagen om umgängesrätt. Ett vanligt arrangemang då är att barnet bor exempelvis varannan helg hos den andra föräldern och på vissa lov. Också detta brukar föräldrar kunna lösa sinsemellan, kanske med lite hjälp av föräldrarådgivningen hos kommunen.

Kommunikationsproblem

Men vad gör man om man upplever att den andra parten missköter sin umgängesrätt? Det kan till exempel handla om att föräldern struntar i att hämta vissa helger och sedan dyker upp helgen därpå och kräver att få träffa barnet. Eller att man reser bort med barnet ett par veckor utan att man har kommit överens. En mamma som har känt sig fysiskt hotad av sin före detta man kanske oroar sig för att barnet löper risk att utsättas för våld. En pappa som anser sig missförstådd upplever att mamman försöker sabotera umgänget genom att vägra låta honom träffa sina barn med hänvisning till sjukdom eller annat.

Söka hjälp och stöd

Föräldrar som befinner sig i konflikt gällande umgänget med sina barn ska alltid söka hjälp med att hantera problemen. Det kan vara hos familjerätten på kommunen eller hos ett juridiskt ombud. Ett juridiskt ombud kan hjälpa en förälder att väcka talan, vilket innebär att målet går upp i tingsrätten, som tillsammans med socialtjänsten gör en utredning och utfärdar en dom. Att anlita ett juridiskt ombud kan vara klokt när ord står mot ord. En advokat specialiserad på familjerättsfrågor har ofta gedigen erfarenhet av tidigare fall och kan både visa på när det är rätt att stå på sig och när det kan vara bra att komma överens och göra en kompromiss. En advokat kan trovärdigt föra din talan gentemot den andra parten utan att blanda in känslor, som så lätt gör sig påminda när ens föräldraskap kommer på tal.

Ekonomiskt bidrag

Det går att få ekonomiskt bidrag till att anlita juridisk hjälp i frågor om umgängesrätt. Kolla med ditt försäkringsbolag om det finns täckning i hemförsäkringen. En annan väg att gå kan vara att söka rättshjälp från rättshjälpsmyndigheten. En advokatfirma kan hjälpa dig att se igenom de ekonomiska alternativen. Det går alltid att få inledande gratis rådgivning hos en advokatbyrå med hur du ska gå vidare.

Om det inte går att komma överens så kan man ta hjälp av en advokat som kan frågor inom familjerätt.

Rollerna i en rättegång

16 okt 2017

En vanlig person kommer vanligtvis inte i kontakt med rättvis mer än kanske någon enstaka gång i sitt liv. Det kan handla om att man blivit utsatt för eller bevittnat ett brott, eller kanske själv blivit misstänkt. Ganska få människor i Sverige har en klar bild av hur det svenska rättsväsendet är uppbyggt. Vaga kunskaper blandas med intryck och lösryckta begrepp från amerikanska filmer och TV-serier, som skildrar ett rättsystem som ganska mycket skiljer sig från det svenska. Vi tar en titt på de olika aktörerna i ett svenskt brottsmål och deras roller.

Målsäganden och målsägandebiträdet

Målsäganden är den person som utsatts för brottet och anses ha lidit fysisk, psykisk eller ekonomisk skada. Till sin hjälp har den målsägande ett målsägandebiträde, en advokat som har till uppgift att bevaka målsägandens intressen. I en dom kan beslutas att den målsägande har rätt till skadestånd.

Den tilltalade och försvarsadvokaten

Den tilltalade är den som misstänks för brottet. Polis och åklagare har utfört en förundersökning, där man samlat bevis och förhört målsägaren, den misstänkte och andra vittnen. Den misstänkte har begärs häktad och står nu anklagad för brottet. Till sin hjälp har den tilltalade en försvarsadvokat, oftast en offentlig försvarare som han blivit tilldelad av domstolen. En offentlig försvarare får betalt av staten, men har till uppgift att stå på den tilltalades sida och försöka motbevisa dennes skuld. Om en misstänkt person anser att den offentlige försvararen inte är lämplig att företräda honom, kan han begära att välja en egen offentlig försvarare. Om domstolen nekar honom den rätten kan han välja att anlita en egen försvarsadvokat eller juridiskt ombud. Han får då stå för kostnaderna själv.

Åklagaren

Åklagaren är den advokat som företräder samhället i en rättegång. Åklagaren har bevisbördan, dvs hon måste genom bevis och vittnesförhör ställa utom allt rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig till brottet. Misslyckas hon med det blir den tilltalade frikänd, lyckas hon blir den tilltalade dömd.

Vittnen

Ett vittne kan vara en person som har bevittnat brottet, eller känt till saker som anses vara avgörande för utredningen och bevisföringen. Ett vittne kan också vara karaktärsvittne, dvs kallas in för ett ge en bild av den målsägandens eller den tilltalades personlighet snarare än deras roll i fallet. Ett sådant vittnesmål anses dock inte ha lika stort bevisvärde, särskilt inte om karaktärsvittnet är anhörig eller närstående till den han ska vittna om.

Domaren

Domaren är den som avgör om den tilltalade är skyldig eller inte. Domaren har till uppgift att göra en samlad bedömning av de presenterade bevisen, vittnesmålen och den målsägandes och den tilltalades utsagor. Domaren fastställer straffet för den tilltalade och beslutar om skadestånd till målsäganden.

Att bli försvarsadvokat i Stockholm

16 okt 2017

En försvarsadvokat spenderar visserligen mycket tid i rättegången, men kanske mindre än så än vad många tror. En stor del av arbetsdagen kan spenderas framför skrivbordet eller i samtal med klienten om brottmålet.

Du som vill arbeta som försvarsadvokat i Stockholm möter sannolikt en god arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingen kommer tillgången av advokater att vara lägre än efterfrågan det närmaste året.

På dessa platser i länet kan du få försvara din klient

Stockholms län är stort och det finns flera tingsrätter där du kan komma att få försvara din klient. Vi väljer att enbart ta med tingsrätterna här för att exemplifiera – det finns fler instanser än så där klienter kan behöva en försvarsadvokat.

  • Stockholms tingsrätt. Stockholms Tingsrätt är stort och har hand om största delen av centrala Stockholm samt Lidingö kommun. Tingsrätten ligger i rådhuset på Kungsholmen och finns alltså relativt centralt. Tingsrätten har gamla anor.

  • Solna tingsrätt. Solna är visserligen en egen stad och kommun, men ligger likväl i Stockholms län. Vidare sprider sig tingsrättens geografiska område över flera delar av Stockholms kommun och andra kommuner. Till exempel omfattas Ekerö, hela Solna, Sundbyberg, Bromma, Kista, Hässelby, Vällingby och Spånga.

  • Södertälje tingsrätt. Södertäljes tingsrätt ligger på Storgatan i Södertälje. Tingsrättens geografiska område innefattar inte bara Södertälje, utan även Salem och Nykvarn.

  • Nacka tingsrätt. Nackas tingsrätt ligger på Augustendalsvägen i Nacka strand och har hand om kommuner som Tyresö och Värmdö.

  • Attunda tingsrätt. Attunda tingsrätt ligger i Sollentuna och har ett geografiskt område som omfattar stora delar av Stockholms yttre områden och kranskommuner. Förutom Sollentuna också Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Arbetsmarknad

Idag finns ungefär 20 000 anställda jurister enligt Arbetsförmedlingen. Hur många av dessa som är försvarsadvokater i Stockholm framgår inte. Däremot framgår mer detaljerad information kring arbetsmarknaden i Stockholm med kranskommuner.

Enligt yrkesprognosen råder balans på arbetsmarknaden (för jurister, där försvarsadvokater ingår), i kommuner som Södertälje, Solna, Sundbyberg och Sollentuna. I centrala Stockholm märks dock särskilt goda förutsättningar för att hitta arbete som jurist och försvarsadvokat. Här råder nämligen ”liten” konkurrens om jobben enligt prognosen.

Utbildning

För att bli antagen som ledamot av Advokatsamfundet, vilket krävs för att få kalla sig advokat eller försvarsadvokat, krävs en juristexamen. Utbildningen sker på högskola och tar fem år av heltidsstudier. I Stockholm är det Stockholms universitet där examen utfärdas. Det finns även fristående kurser som i viss mån kan användas för att arbeta med juridiska processer på bolag eller liknande, men för att arbeta som försvarsadvokat i Stockholm och försvara sin klient i rättegångar krävs en examen.

Är du i behov av en LVU advokat?

29 sep 2017

Det finns vissa lägen då man måste fatta snabba beslut inom rättsväsendet; tillfällen då man helt enkelt inte kan låta byråkratins kvarnar mala på i sitt sakliga tempo utan där man måste agera direkt. Det tydligaste exemplet på en sådan situation gäller barn och i synnerhet barn som man misstänker far illa i sina hem. Det kan här handla om att man tror att föräldrarna misshandlar sitt barn – fysiskt eller psykiskt – att de missbrukar droger eller är våldsamma mot varandra.

Barn har – enligt FN:s barnkonvention – rätt till ett kärleksfullt, tryggt och stabilt hem; misstänker man att så inte är fallet från Socialtjänstens sida – ja, då agerar man direkt. Först och främst sker detta genom en utredning av familjen samt familjeförhållanden – skulle man här upptäcka att allt inte står rätt till så kommer man från Socialtjänstens sida att försöka påverka och övertala föräldrarna att barnet får det bättre någon annanstans – lämpligen i ett fosterhem.

Om föräldrarna – eller barnet; det är inte alls ovanligt – motsätter sig detta – ja, då kan Socialtjänsten använda sig av en speciell lag som finns där för barnen och med barnens bästa för ögonen: LVU. LVU är en förkortning för Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Kortfattat så innebär det att barnet i fråga kan hämtas, omhändertas och placeras i ett jourhem under loppet av en dag. Bra naturligtvis – ser man att ett barn far illa så måste en snabb, räddande aktion iscensättas. Men, det kan i visa fall gå för fort och där man inte har en tanke på vare sig barn eller föräldrarna och den enorma känslomässiga press som en sådan aktion innebär.

LVU finns för barnens skull

En förälder vars barn blivit omhändertagen enlig LVU kan känna sig överkörd, maktlös och orättvist behandlad. Här behövs ett stöd och detta får man i form av en LVU advokat. En LVU advokat är en specialist på området och det är viktigt att man väljer just en sådan om man hamnar i en liknande situation. En LVU advokat för fram föräldrarnas och barnets talan, utreder och ger ett stort stöd genom hela resan. För: det handlar om en resa – den första aktionen från socialtjänstens sida följs nämligen upp med förhandlingar i förvaltningsrätten där beslut tas.

Detta beslut kan därefter överklagas var sjätte månad där man tar na omständigheter i beaktning. Omständigheter som presenteras av din LVU advokat. Man ska veta att man alltid ser till barnens bästa och att man därför också helst ser att den ”riktiga” familjen hålls intakt. Skulle det efter något år visa sig att avgörande steg tagits i rätt riktning – ja, då finns också chansen till en återförening. Man måste dock främst se LVU som någonting bra; det är en lag som hela tiden ser till det bästa för ett barn.

Vi ska här tillägga att LVU kan tillämpas även då barnet i fråga är den som missköter sig; hamnar ett barn i kriminalitet eller i drogmissbruk så kan LVU tillämpas och en flytt till ett jourhem ske på samma snabba sätt som vi beskrev ovan. Oavsett vilken situation det handlar om dock: alla inblandade behöver ett juridiskt ombud i form av en LVU advokat. Läs mer här.

Rättegång med videkonferens – så fungerar det

23 sep 2017

Sedan 2008 kan man föra en rättslig förhandling via videokonferens, i både hovrätten och Tingsrätten. Reformen, kallad ”En modernare rättegång”  syftade till att en modernisering av rättegångsförfarandet, bland annat med hjälp av modern teknik.

En viktig  med det nya arbetssättet är att man med hjälp av modern teknik för videokonferenser. Tidigare har det varit standard att man bara har spelat in ljudet när en person hörs i domstol. Men numera tas alla förhör också upp på video i digitalt format.

Lättare att ha fräscha minnesbilder

En anledning till att spela in förhör för att sedan spela upp dem är att det är nyare och mer korrekt i minnesbilden. Ett nytt förhör i en andra instans kan ske lång tid efter att den aktuella händelsen inträffat och vittnet kan ha svårt att minnas alla detaljer. Med hjälp av videokonferensen kan domarna ta del av både bild och ljud och kan på det viset få en bättre bild av bevisvärde och sanningshalt.
En annan stor del med videokonferens är att brottsoffer och vittnen bara behöver komma till domstolen  mer än en gång när berättelsen. Detta leder både till mindre påfrestningar för både vittnen och brottsoffer. Dessutom medför detta förfarande lägre rättegångskostnader.
Några viktiga regler som gäller för videokonferens i rättsammanhang: den som kan delta i domstolen ”live” ska i första hand också göra det. Tekniken är dessutom mycket fördelaktig att använda vid stora rättegångar när alla deltagande samt publik inte får plats i rättssalen. Då ställs det i ordning en sidosal dit rättegången sänds via länk.

Distans ett annat bra argument

Det kan bli aktuellt med videokonferens av flera olika anledningar. Ett vittne kan vara bosatt långt från rättssalen, då kan videokonferens vara att föredra på grund av lägre kostnad. Finns det en hotbild mot en eller flera personer, eller mot själva domstolen, så kan det vara motiverat med en videokonferens av säkerhetsskäl. Känner ett vittne eller någon annan en påtaglig rädsla att delta i rättegången så kan det också vara motiverat att använda vide.

Domstolen ska avgöra om det anses lämpligt att använda videokonferens vid en rättegång. Detta har tack vare den snabba tekniska utvecklingen och ekonomiska skäl blivit allt vanligare. Flera mycket stora och uppmärksammade rättsfall på senare år har helt eller delvis genomförts med hjälp av utrustning för videokonferens.

 

Undvik en vårdnadstvist genom samtal

19 sep 2017

Det finns många anledningar till varför ett äktenskap tar slut och så länge ingenting kriminellt ligger bakom beslutat om ett uppbrott mellan två äkta makar så lägger vi heller inga moraliska pekpinnar i riktning mot dessa. Kort sagt; dagens samhälle är konstruerat så att ett äktenskap inte nödvändigtvis är något som måste hålla över hela livet, det är inte som förr där en sådan innebar vanära för en hel familj eller släkt och där det verkligen var ett förbund som av den anledningen inte fick brytas.

Naturligtvis så ska man för den sakens skull inte ta detta lättvindigt heller ( som tyvärr många gör) utan står man i kyrkan så ska man också verkligen mena och försöka sträva efter att följa de löften man ger varandra.

Kärleken är dock outgrundlig och ibland tar den slut, ibland riktas den mot någon annan person och ibland så leder den bort två äkta makar från varandra – något som leder till en skilsmässa. Det man kan säga om en skilsmässa är att det handlar om en väldigt jobbig process för alla inblandade och att en sådan i många fall – beroende på de stora känslorna som finns i omlopp – kan leda till infekterade fejder och uppslitande gräl. Så länge detta riktas till och handlar om egendom av något slag så är det naturligtvis jobbigt i sig – man då det kommer in barn i bilden så blir det ännu värre.

Att två stycken äkta makar efter en skilsmässa inte kan komma överens om vårdnaden om sina gemensamma barn är något som tyvärr inte är ovanligt och som tyvärr – i många fall – sker av fel orsaker. Det vill säga – man är så arga på varandra och det kan här handla om att exempelvis en otrohet ligger bakom beslutet om skilsmässan; ett svek som därefter skapar ett slags hämndbegär och där barnen får agera slagträ och verktyg för att åsamka sin forna partner så stor skada som möjligt. Kort och gott; man ser till att försöka hindra denne från att ha vårdnaden om sina barn och man lämnar därför in en stämning och en ansökan om ensam vårdnad. Man har – förutsatt att den andre motsätter sig stämningen – därmed inlett en vårdnadstvist.

En vårdnadstvist är något som man till varje pris ska försöka undvika och som förälder så måste man lägga sin personliga vendetta åt sidan för en stund och verkligen försöka se vilka som skadas mest av denna vårdnadstvist – nämligen barnen. Att se sina föräldrar bråka i samband med en skilsmässa är svårt nog, men då bråket dessutom handlar om sig själv – ja, då kan konflikten vid en vårdnadstvist leda till djupa, själsliga ärr som ett barn kan bära med sig resten av sitt liv.

Samarbetssamtal för barnens skull

Det är också av den anledningen som varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda parter i en vårdnadstvist professionell hjälp i form av samarbetssamtal där man tillsammans med sitt ombud och med exempelvis en psykolog eller kurator får diskutera fram en lösning. Utgångspunkten i Sverige är nämligen – just med tanke på barnen – att delad vårdnad är bättre än en ensam sådan och därför försöker man alltid lösa en vårdnadstvist innan det går så långt som till Tingsrätten.

Ofta hjälper också ett – eller så många som situationen kräver – samarbetssamtal för att komma till en lösning vid en vårdnadstvist. Då känslor lagt sig och den rationella tanken får plats så brukar nämligen föräldrarna se till det viktigaste i sina liv: nämligen sina barn.

Besök http://www.vårdnadstvisterstockholm.se för ytterligare information.

Mina föräldrar är döda – har jag arvsrätt?

29 aug 2017

Om vi tar en tragisk händelse som exempel på hur arvsrätt ser ut i praktiken så kan vi börja med en svår trafikolycka där två personer avlider och där inget testamente finns skrivet. Personerna i fråga är nämligen unga och har – naturligtvis - inte väntat sig att omkomma och har därför inte skrivit något sådant. Man gör ju i regel nämligen inte det förrän på ålderns höst då man genom ett testamente sammanfattar sitt liv och vilka som ahr varit viktiga i det. Men vi återgår till den tragiska bilolyckan vi nämnde som exempel ovanför. Två personer avlider alltså, inget testamente finns och då är den naturliga frågan alltså: Vem ärver?

Här spelar en sak kallad arvsrätt in och och detta betyder att vi i Sverige har samlat allt som rör dödsfall och hur kvarlåtenskapen efter denna person ska fördelas. Vi säger att de två avlidna personerna ovan hade barn – ja, då säger Sveriges arvsrätt att de ska få ta hand om egendomen som lämnas efter vid föräldrarnas tragiska död. Här får alltså baren ärva allt som finns kvar i form av exempelvis hus, pengar och andra egendomar.

Har dessa inga barn då, vad säger vår arvsrätt då? Ja, här blir det lite klurigare men ofta så kommer där arvet att tillfalla syskon om det finns sådana – eller som i det här fallet då personerna som omkommit var relativt unga – deras föräldrar. Förutsatt att dessa naturligtvis då ännu är vid liv. Vår arvsrätt följer alltså en viss ordning och är även lagstagad och det kan vara detta som också skapar vissa problem då någon plötsligt omkommer.

För visst kan det bli problem med att tolka vår arvsrätt och speciellt då om det inte finns något testamente. Men även om det finns ett sådant skrivet så är det inte säkert att arvsfrågan blir löst – det finns många exempel där arvsrätt och testamente ställts mot varandra och blossat upp till riktiga bråk om pengar, hus och bilar som lämnats kvar av den avlidne.

Ett känt fall av arvsrätt kontra testamente

Just här finns det i Sverige ett fall av arvsrätt där dels testamente, arvsrätt och det man kan kalla moralisk rätt spelat mot varandra i ett offentligt drama. Det här fallet handlar alltså om då den kända författaren Stieg Larsson avled och dels lämnade sin hustru ensam men också hade både sin far och sin bror kvar i livet.

Vem skulle då få ärva och vad sa vår svenska arvsrätt? Jo, det blev nämligen så att brodern och fadern fick ärva – den väldiga summan – efter sin bror och son och att hustrun knappt fick någonting. Det här påverkades av att Stieg som tonåring även skrivit ett testamente – präglat av idealism och ungdomlig entusiasm – där hans framtida tillgångar skulle tillfalla det kommunistiska pertiet i Västerbotten.

Det här har blivit en väldig soppa där vår arvsrätt alltså säger en sak medan vår moraliska kompass kanske hellre se att hans sambo sedan 30 år borde fått pengarna efter den kända författaren. Det är, som vi ser, inte helt lätt det här med arvsrätt.

Klicka här för att läsa mer.

Säkerhetsdörrar - Stabilt skydd mot inbrott

25 aug 2017

Inbrotten i Sverige ökar och tjuvarna blir allt smartare. I villor och radhus är det enklare för tjuvarna att bryta sig in. De har både entrédörren, fönster på markplan och kanske även en altandörr att bryta sig in igenom. För att göra det lite svårare för tjuvarna att ta sig in så kan du införskaffa larm, lampor som tänds vid rörelser och säkra lås. Även en säkerhetsdörr är ett bra komplement.

Lägenhetsinbrott

När det kommer till inbrott i lägenheter så har tjuvarna vanligtvis bara en ingång - genom entrédörren. Många gamla lägenheter har i dagsläget dörrar med dålig kvalité och kanske en gallergrind innanför dörren. Men de som låser dörren, hur ofta låser de även gallergrinden? Inte allt för ofta. Man tänker “inbrott händer inte mig”. Men helt plötsligt en dag så står du där och inser att det visst drabbade dig. För att undvika inbrott i lägenheter så finns säkerhetsdörrar. Säkerhetsdörrar har olika klassificeringar, dessa är beroende på vilka verktyg de ska kunna stå emot och hur lång tid det tar att bryta sig in. Det finns många företag som säljer säkerhetsdörrar i Stockholm, men även mindre städer. Om du har en säkerhetsdörr så sänks även kostnaden för din hemförsäkring. Det behöver inte vara så att du har massvis med värdesaker hemma som gör att du vill skydda dig med en säkerhetsdörr. Det jobbiga med ett inbrott är att någon har varit i ditt hem, utan din tillåtelse, och rotat runt bland dina saker. Kanske har tjuvarna även förstört, vandaliserat och skapar en otrygg och olustig känsla.

Jobba tillsammans för att undvika inbrott

Även om säkerhetsdörrar, larm och lampor som tänds vid rörelse så kan man göra mer för att undvika inbrott. Om du bor i en lägenhet så ta tillfälle att hälsa på alla dina grannar, så du vet vilka som rör sig i huset. Om du ser någon i trapphuset som du inte känner igen, fråga vem det är och vem den ska besöka. Klassiska tjuvar går inte längre runt med ett svart band runt huvudet med hål för ögonen. De är klädda precis som du och jag, eller utklädda till byggarbetare eller besiktningsmän. Med andra ord, de smälter in för att inte väcka onödig uppmärksamhet. Det värsta tjuvar vet är att känna sig sedda, gör det därför en vana att hälsa på alla du ser i trapphuset. Självklart kan de ändå gå in i trapphus och kolla läget, så ta hellre det säkra före det osäkra - skaffa en säkerhetsdörr.

Delad vårdnad är ofta att föredra

30 jun 2017

Att man skiljer sig och separerar är naturligt och något som i många fall tillhör livets gång; man utvecklas åt olika håll, man växer ifrån varandra och man kanske träffar någon annan. Naturliga orsaker som naturligtvis är väldigt tråkiga och väldigt tuffa att uppleva. Har man någon gång älskat en annan människa så kan det vara svårt att ta beslutet att man plötsligt ska ge upp det liv man byggt tillsammans med denne.

Ett beslut som blir än tuffare om man ser till att det finns barn med i bilden. En skilsmässa blir alltid svårare att genomföra om det finns barn inblandade och detta då man måste besluta om vårdnaden av dessa. Först och främst ska man här veta att man alltid ska försöka se detta ur barnens synvinkel och här blir således delad vårdnad det bästa alternativet.

Det vill säga – föräldrarna delar på det ekonomiska ansvaret, man delar på boendeformen (varannan vecka hos mamma, varannan vecka hos pappa...) och man tar ett gemensamt ansvar för skolgång, uppfostran och alla andra saker som varje barn enligt FNs barnkonvention har rätt till. Dock så kan en skilsmässa även innebära att ett bråk uppstår – av olika orsaker – om huruvida vårdnaden om barnen ska se ut och här kan således en av föräldrarna lämna in en stämning mot den andre där en ansökan om ensam vårdnad skickas till Socialstyrelsen.

Ensam vårdnad kan ändras

Bestrider den andre föräldern detta så har en vårdnadstvist inletts. Detta är något som man i Sverige till varje pris vill undvika och därför är varje kommun – enligt lag – skyldiga att erbjuda hjälp vid en vårdnadstvist. Man försöker alltså genom samtal förhindra att en förälder ansöker om ensam vårdnad och därmed skapar en vårdnadstvist och lösningen här stavas alltså således samtal.

Genom att man låter föräldrarna tillsammans med juridiska ombud samtala med varandra så hoppas man att en lösning kan nås innan det hela går upp i Tingsrätten – en klok väg att gå och detta enbart med tanke på barnens väl. Att en föräldern stämmer den andra, ansöker om ensam vårdnad kan vara absolut nödvändigt – det ska man inte glömma – men i de flesta fall går det att hitta en lösning.

Då vi säger att ensam vårdnad är absolut nödvändig så menar vi om den ena föräldern är grovt kriminell, har missbruksproblematik, är pedofil etc och av dessa anledningar inte bör ha vårdnaden om barnen i fråga.

Det är de andra anledningarna som ofta går att lösa genom dessa av kommunen erbjuder samarbetssamtal; lite vatten under broarna, lite lugna sakliga och vuxna samtal brukar förvandla en ansökan om ensam vårdnad till en delad sådan. Att för barnens bästa.

Lös en vårdnadstvist på bästa sätt

29 jun 2017

Rubriken ovan kan vara lite missvisande; har det gått så långt som till en vårdnadstvist så finns det kanske inga lätta lösningar. Det vi menar är att man istället försöker göra det bästa av den rådande situationen och kanske – som förälder – ta ett steg tillbaka och istället för att bråka börja fokusera på det viktiga i en vårdnadstvist; nämligen sina barn.

Här talar vi alltså om vanliga typer av en vårdnadstvist och inte om de som måste ske; de där en förälder på ett klart och tydligt sätt visat sig vara direkt olämplig att ha vårdnaden om sitt- eller sina barn – incest, missbruk av droger, grava psykiska besvär eller en kriminell bana som aldrig tar slut. I sådana fall är naturligtvis en vårdnadstvist något som måste ske och de typer vi talar om här handlar om de som faktiskt går att lösa om man bara agerar vuxet.

Det handlar först och främst om att tänka på sina barns bästa och det naturliga här är att ha en sund kontakt med båda sina föräldrar där också en delad vårdnad fortsätter efter att en separation skett, detta är något som alla i teorin skriver under på och frågan är då varför en vårdnadstvist plötsligt står för dörren?

Det handlar här mycket – för mycket! – om egna hämndbegär, prestige och att man inte tänker klart. Man vill straffa den andra föräldern till varje pris; man accepterar inte att uppbrottet skett och man använder sina barn som ett slags bollträ i konflikten – något som leder till en vårdnadstvist och som dessutom skadar barnen absolut mest. Hårdrar man det så kommer alltid en vårdnadstvist att slå hårdast mot just barnen och det är också därför som de flesta är så onödiga. Att – som barn – tvingas se sina föräldrar bråka och inse att det är en själv som de bråkar om skapar skuldkänslor, det ger själsliga ärr som sitter i genom hela livet och som förälder måste man också inse detta.

Man kan inte se det som en personlig vinst att dra det hela så långt som till en vårdnadstvist där det inte finns några som helst vinnare egentligen; man kan liksom inte ge sig på den andre föräldern och försöka använda sig av de gemensamma barnen för att sätta upp någon slags hämndaktion.

Ta extern hjälp vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist som är baserad på exempelvis ett otrohetsdrama eller att en annan part kommit in och splittrat en familj – är det verkligen värt att straffa sina egna barn för en sådan sak och tvinga dem att genomlida en uppslitande vårdnadstvist? Nej – det är det definitivt inte. Här måste man som förälder alltså ta hjälp – det finns hos varje kommun en erbjuden terapeut vid en vårdnadstvist – och försöka agera vuxet och utifrån sina barns bästa.

Samtala, försök hitta lösningar, använd extern hjälp och låt – framförallt – tiden läka lite sår innan man kastar sig in i en vårdnadstvist. Väl där; ja, då finns det nästan bara förlorare och de största är tyvärr barnen.

← Äldre inlägg

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.