Är ensam vårdnad bästa alternativet?

Om man ska vara på frågan i rubriken sett från ett lagligt perspektiv så är svaret ofta nej, ensam vårdnad anses sällan vara det bästa alternativet. Från lagens och statens sida så ser man nämligen att gemensam vårdnad är det bästa alternativet och man gör detta genom barnens ögon. Ett barn har rätt till båda sina föräldrar och ett barn ska – även efter en skilsmässa – kunna bo hos både mamma och pappa. Därför så är ensam vårdnad ofta ansett som ett sämre alternativ och därför så är det också svårt att som förälder få till stånd ensam vårdnad.

Men; gemensam vårdnad är inte alltid att föredra och det är inte alltid det bästa alternativet. Barnens bästa kan lika gärna vara just ensam vårdnad och där exempelvis mamman sköter uppfostran, hushåller och ger kärlek och trygghet – man ska aldrig låsa sig vid att just en form är den bästa. Alla situationer är olika och alla vårdnadstvister bedöms på olika sätt; att man utgår – initialt – från att gemensam vårdnad är bättre är inte synonymt med att det är hugget i sten. Därför så ska vikten av rätt juridisk ombud inte underskattas vid en vårdnadstvist. Detta av flera olika skäl.

Varför rätt juridiska ombud kan ge dig ensam vårdnad

Som inom alla typer av tvister så krävs det att man har rätt ombud vid sin sida – en vårdnadstvist är definitivt inget undantag från den regeln. Förenklat: du anser att du ska ha rätt till ensam vårdnad om barnen då du anser att din forna partner och tillika barnens förälder missköter sig så pass kraftigt att han/hon inte är en lämplig vårdnadshavare.

DU anser detta – men hur leder du det i bevis; hur kan du få Tingsrätten att göra samma bedömning och hur ska du övertyga denna instans att ensam vårdnad bör tilldömas dig? Svaret är att du förmodligen inte skulle kunna göra detta utan professionell hjälp och att ett juridisk ombud – speciellt inriktad på familjerätt i allmänhet och vårdnadstvister i synnerhet – är ett måste. Din forne partner kommer å sin sida också att ha ett juridiskt ombud vid din sida; denne kommer att frösöka visa att din ansökan om ensam vårdnad är tagen ur luften.

Dessutom: processen i sig är extremt jobbig. Att möta en person som man en gång älskat om en tvist kring det man älskar mest – sina barn – är en känslomässig pärs där ombudet kan vara ett stöd genom hela resan. En trygg punkt, en axel att gråta ut mot då det tar emot som allra mest.

Ensam vårdnad är, ska vi tillägga, heller inte synonymt med att man klipper alla band mellan barnen och den andra föräldern. Nej, denne kommer fortfarande att ha umgängesrätt och få träffa barnen under givna datum. Som vi sa – i de flesta fall är gemensam vårdnad att föredra – men i andra så är definitivt ensam vårdnad det bästa alternativet. Känner du så vid din skilsmässa? Se till att kontakta rätt ombud, det ger dig tvivelsutan en bättre chans att vinna tvisten.

5 Feb 2017

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.