Blogg

Tvist gällande takläggning - vem har rätt?

6 okt 2021

Att beställare och företag hamnar i tvister är tyvärr inte ovanligt. Idag så lägger svensken ner avsevärt mycket mer pengar på den egna bostaden än tidigare. Det innebär att behovet av professionell hjälp ökar. Men, vad händer om hjälpen i fråga är allt annat än professionell - och vad händer om en takläggning visar sig ha stora brister? Kan man vinna en tvist mot en utförare?

Även den mest kompetenta hantverkaren kan begå misstag som en följd av slarv, dålig planering och tidsnöd. Allt är inte svart eller vitt, men som kund har man rätt att förvänta sig att ett arbete når en viss verkshöjd.

Har du exempelvis anlitat en takläggare i Stockholm för en takläggning så ska det arbete som utförts hålla en kvalitet som ger dig ett hållbart tak för en lång tid framöver. Skulle du upptäcka brister så ska dessa påtalas och där ska också takläggaren korrigera de fel som upptäcks. Något som de flesta gör och det är också den stora skillnaden mellan en seriös och en oseriös hantverkare. Båda kan begå misstag - men den seriöse hantverkaren tar sitt ansvar och korrigerar dem.

Anmäl en takläggare i Stockholm till ARN

Du som beställare av takläggning - och andra hantverkstjänster - har rättigheter på din sida. Enligt konsumentlagen så ska det utförda arbetet hålla en fackmannamässig nivå och det skrivna avtal er emellan ska också hållas. Det gör att även exempelvis överfakturering inte får ske. Två initiala möjligheter finns i samband med att du anmärker på ett undermåligt arbete i samband med att du anlitar en takläggare i Stockholm. Den ena är att denne takläggare väljer att korrigera problemen utan någon kostnad - den andra är att han väljer att erbjuda dig en rabatt på slutpriset.

Om takläggaren i fråga vägrar dig något av dessa båda alternativ så kan du välja att ta ärendet vidare. Det första steget handlar då om att reklamera arbetet och att kontakta ARN - Allmänna Reklamationsnämnden - för detta. ARN undersöker då ärendet och ger efter att detta skett ett utlåtande i ärendet. Skulle detta innebära att man ställer sig på din sida så brukar det också innebära att du får rätt - och där takläggaren i Stockholm exempelvis åtgärdar problemen.

Men, det finns ingen skyldighet för denne att göra så. ARN ger rekommendationer - men det handlar inte om någon lag som måste följas. Väljer denne takläggare däremot att strunta i ARN så kan företaget komma att hamna på den Svarta Listan över oseriösa hantverkare som ARN har - och som är fri för vem som helst att titta på. Att hamna på den listan leder sällan till fler uppdrag. Det är, helt enkelt, ett klokt beslut att välja att följa den rekommendation som ges av ARN.

Om man vill driva saken vidare så kan man sedan alltid ta hjälp av ett juridiskt ombud och pröva saken rent rättsligt.

Välj takläggare i Stockholm med mer noggrannhet

Att vi väljer just takläggare som exempel är ingen slump. Där har nämligen funnits stora problem med utländska aktörer och just det skapar situationer där man som beställare inte alls får samma trygghet som om man väljer en svenskregistrerad firma. Går någonting fel så blir det, helt enkelt, svårare att få rätt mot utföraren.

Många privatpersoner väljer med plånboken. Man vill ha det billigaste priset, men i och med detta så tar man också en risk. En hantverkare ska alltid väljas med andra faktorer snarare än att bara tjäna pengar. Försäkringar, garantier, referenser och exempelvis då anmärkningar hos ARN, Kronofogden eller Skatteverket bör få varningsklockor att ringa. Undersök alltid hantverkare innan. Det billiga priset du söker initialt kan bli väldigt dyrt i det långa loppet.

På denna sida kan du läsa mer om hur professionella takläggare arbetar: stockholmtakläggare.se

Hitta en bra jurist inom familjerätt

10 jul 2021

Bor du i Helsingborg eller däromkring kan du anlita en jurist där som är specialist på familjerätt. Där får du hjälp med allt från äktenskapsförord och testamente till tvist om vårdnad.

Enkelt uttryckt jobbar en jurist inom familjerätt i Helsingborg med allt som rör familjens inbördes förhållanden, skyldigheter lika väl som rättigheter. När man är sams och nykära är det mesta rosenrött och kanske tänker ni inte på att skriva testamente eller dela upp bohaget, aktierna eller andra ägodelar. Det är en bra idé att ändå ta kontakt med en advokat, exempelvis om den ena parten har en värdefull fastighet eller ett företag som man inte vill ska ingå i giftorätten vid en eventuell skilsmässa. Då kan man skriva papper på just detta och advokaten hjälper er att formulera det rätt.

Testamente som är juridiskt giltigt

En jurist är sakkunnig och vet hur man exempelvis skriver ett testamente så att det blir juridiskt giltigt. Det är många sambos som tycker det är onödigt och olustigt att tänka så långt framåt, men tänk på att muntliga löften inte gäller. Har man inte papper på att man äger vissa aktier, bilar eller andra värdefulla tillhörigheter, är det de lagliga arvingarna som får dela på arvet.

Kanske har du betalat maten och din sambo har kvitto på alla möblerna? Det är inte någon bra affär för dig vid en separation. Se om ditt hus och anlita en jurist som är expert på familjerätt i Helsingborg, så att du inte riskerar att bli lottlös.

En våldtäkt förändrar livet

6 maj 2021

Alla som utsatts för ett våldsbrott kan vittna om följderna. En våldtäkt är förutom själva våldet också ett speciellt intrusivt brott. Trauma följer oundvikligen, fysiskt och mentalt.

Att ta sig an uppgiften att anmäla en våldtäkt direkt efter det att brottet har skett kan ofta kännas mycket tungt. Den som utsatts har både fysiska och psykiska skador. Brottsoffer reagerar olika. På grund av brottets art är det dessutom viktigt med en snabb anmälan och följande kontakt med vården.

Dina chanser och möjligheter att läka handlar också om att på ett mycket tidigt stadium söka juridisk hjälp. Den hjälp du kan få av en advokat kan ofta kännas otroligt positiv. Samtidigt som du får lämplig stöttning mentalt har din advokat gått igenom processen många gånger och vet hur man ska hantera situationen.

En våldtäkt är alltid en våldtäkt

En så kallad överfallsvåldtäkt får alltid mycket uppmärksamhet och inte utan anledning. Ett samhälle där kvinnor - för över 90% av brottsoffer när det gäller våldtäkt är kvinnor - inte kan vistas ute utan att riskera att bli överfallna är ett samhälle som är oacceptabelt. Dock sker en stor majoritet av alla våldtäkter inte utomhus.

Det finns alltid och i alla situationer noll försvar för en gärningsmans handlande. Om du har haft sexuellt umgänge med personen tidigare är helt ointressant. Ett nej är ett nej. Höggradig berusning är ett nej. Sömn är ett nej. Passivitet och rädsla är ett nej. Ett nej ska respekteras. Läs mer om våldtäkt på denna hemsida: våldtäktgöteborg.se

Kontakta en bra advokat för stöd och hjälp i rättsprocessen.

Varför är entreprenadjuridik så viktigt?

27 apr 2021

Om du bor i Göteborg så märker du att det byggs. Vägar, nya bostadsområden och reparationer. De allra flesta projekt utförs på entreprenad. Entreprenadjuridik är en viktig del i projekt.

Inom byggbranschen är entreprenad ett vanligt begrepp. Det är enkelt förklarat en form av avtal eller löfte att utföra till ett visst belopp ett visst arbete. Byggbranschen använder sig av vissa standardavtal. Dessa kallas allmänna bestämmelser och finns i olika varianter beroende på vilken typ av entreprenad det rör sig om. Så när du tittar dig omkring i Göteborg och ser alla byggen ser du också egentligen massa juridiskt komplicerade transaktioner.

Totalentreprenad eller utförandeentreprenad?

Totalentreprenad och utförandeentreprenad är bland de vanligaste formerna. Det krävs gedigen genomgång av avtal. Därför tar företagen hjälp med entreprenadjuridik i Göteborg innan de börjar på ett projekt. Totalentreprenad innebär att ett företag tar på sig allt från själva planeringen till utförandet av ett projekt. Utförandeentreprenad är när ett företag får i uppdrag att utföra arbetet men där projekteringen görs av beställaren. Många gånger kan det vara otydligt vem som ansvarar för vissa detaljer och funktioner. Därav krävs det specialiserade jurister inom entreprenadrätt som kan hjälpa till att utforma avtalen.

Vid tvister mellan utförare och beställare är det själva avtalet som bland annat kommer granskas. Ett exempel är bygget av nya Hisingsbron där Skanska vill ha mer betalt och Trafikkontoret vägrar betala. Här menar Skanska att Trafikverket som gjort beräkningarna och budgetering inte gjort det korrekt. En inte alls ovanlig situation inom entreprenad.

När en vårdnadstvist inte kan undvikas

8 apr 2021

Hur tråkigt det än är med osämja, finns det tillfällen då en tvist inte kan undvikas. Det gäller när barn far illa vid en separation och när en förälder är direkt olämplig att ta hand om barn.

Barn ska få träffa båda sina föräldrar, det är grundtanken och även deras behov. En förälder kan inte fylla alla roller, och om ett barn inte lär känna bägge sina föräldrar skapas ett tomrum och en saknad. Allt det där vet vi, men hur gör man när det förekommer missbruk eller kanske misshandel eller vanvård? Vårdnadstvisten är ett faktum, och en av föräldrarna ansöker om ensam vårdnad.

Det kan vara bra och tryggt med ensam vårdnad

Kanske beror separationen just på att en av parterna har bekymmer med sig själv och inte klarar av att vara förälder. Det kan vara bra och tryggt för barnet att då bara bo hos den förälder som kan ge barnet den omsorg det behöver. En advokat kan hjälpa till så att du får ensam vårdnad om ditt barn, om det är du som reagerar på att barnet far illa. Märk väl att ensam vårdnad inte betyder att barnet inte får träffa den andra föräldern.

Umgänge kan man ha, om situationen förbättras, och då får och bör barnet träffa både pappa och mamma, men ensam vårdnad betyder att det är den ene föräldern som fattar alla beslut om barnets skolgång med mera, har det dagliga ansvaret och kan förhindra att barnet ska behöva träffa en förälder i misär.

Ärenden som rör barnens uppväxt

25 mar 2021

I rätten tas många olika ärenden upp, som rör lika många olika områden. Det är såväl brottsliga ärenden som de som kan vara mycket viktiga för människor men som inte innebär fängelsestraff.

Familjerätten är en del av rättssystemet där man fattar beslut gällande barns boende och vårdnaden om barn. Det är rättegångar som kan gå mycket lugnt till eller så kan det finnas mycket sorg, oro och även brottsliga handlingar involverade, som misshandel eller hot. Därför är det mycket viktigt att man som domare i sådana ärenden lyssnar och tar in alla fakta som presenteras, för att kunna fatta ett beslut som blir det bästa för barnet. Sitter man med ett ärende som rör vårdnad i Göteborg framför sig, så är det extra viktigt att man tar hänsyn till alla fakta, eftersom en ensam vårdnad kan innebära stora förändringar för den som inte har vårdnaden.

Svåra beslut att fatta

När det gäller vad som är bäst för barn så är det inte alltid så lätt att fatta de besluten. Den förälder som söker ensam vårdnad kanske gör det för enkelhetens skull eller för att skydda barnen. Men den andra föräldern kanske inte egentligen är en dålig människa på något sätt utan kanske har psykiska eller fysiska utmaningar som gör att det ibland är svårt att vara förälder. Att då mista vårdnaden kan vara ett slag som slår så pass hårt att man faller ännu djupare ner i sin sjukdom, och då kanske man får ännu svårare att klara föräldraskapet.

Detta gäller vid ensam vårdnad

18 dec 2020

Vid en vårdnadstvist utgår man alltid från barnets bästa. Generellt anses det vara bäst om föräldrarna har delad vårdnad, men det finns också tillfällen då ensam vårdnad är det bästa.

Som vårdnadshavare till ett barn har man det praktiska ansvaret för barnets personliga utveckling, hälsa och för att det ska må bra. För det mesta anses det vara det bästa om båda föräldrarna ansvarar för barnets omvårdnad, men inte alltid. Om en av föräldrarna har missbruksproblem eller inte vill delta och ta ansvar i viktiga beslut gällande barnet kan det vara bättre om den andra föräldern har ensam vårdnad. En förälder som är våldsam mot den andra föräldern eller barnet kan också mista vårdnaden.

Barnets bästa är det viktigaste och inte föräldrarnas

Ibland kommer föräldrarna själva överens om att enskild vårdnad är det bästa och skriver sedan ett ordentligt umgängesavtal där allt är reglerat, men i de allra flesta fall är det domstolen som avgör. När en vårdnadstvist hamnar i domstol är det viktigt att man som förälder tar hjälp av en erfaren advokat som är specialiserad på vårdnadstvister. Barnets bästa är det som ska vara i fokus och inte föräldrarnas. Därför får ofta barnet också uttala sig i domstol om sina båda föräldrar och om var det vill bo. Men även om en förälder får ensam vårdnad betyder inte detta att den andra föräldern inte får träffa barnet. Det är bara vid speciella tillfällen som umgängesrätten går förlorad, som när det finns en risk att barnet kommer att fara illa. Läs mer om ensam vårdnad på denna webbsida: https://www.ensamvårdnad.net

Juridiken inom ett byggprojekt

20 aug 2020

Vid ett byggprojekt är det viktigt att veta vad som gäller juridiskt för projektdeltagarna. Vilka frågor ingår i entreprenadjuridik? Hur utbildar man sig och vad är rollen inom projektet?

Vid ett byggprojekt är det många delar som ska samarbeta och det rör sig dessutom oftast om mycket stora summor. Som en trygghet finns det därför en gren av juridiken som heter entreprenadjuridik och som in i minsta detalj klargör vilka frågor som man behöver ta ställning till och lösa inom ett byggprojekts alla delar. Det gäller om det rör sig om såväl byggnader, vägar, broar eller liknande samt om det är en nybyggnation eller renovering.

Vanligast är att man anlitar någon kunnig inom entreprenadjuridik vid större byggprojekt och då kan det dessutom behövas fler än en eftersom entreprenadjuridik är något som behövs ända från starten av projektet tills nycklarna är överlämnade till ägaren. Ibland kan större byggprojekt till och med ta några år att färdigställa. Men oenigheter och frågor kan även dyka upp flera år efter det att projektet är klart. Kanske dyker det upp något fel på byggnaden och då ska man även kunna reda ut det.

Avtal och ansvar

Entreprenadjuridik används för att besvara ansvarsfrågor inom ett byggprojekt som exempelvis vilket ansvar olika delar inom entreprenaden har som entreprenör och beställare. Man beslutar även över vilka garantier som ska finnas, hur länge de ska vara och vilket eventuellt vite som ska betalas vid förseningar eller fel. Inom entreprenadjuridiken beskriver man även vad ett startmöte är, när det ska hållas och vad som ska ingå i det.

Beslut tas även gällande ersättningsformer och vem som ska stå för vad gällande en mängd olika områden som säkerhet, logistiska lösningar med mera. Väl skrivna avtal är både en säkerhet för var part men även en garanti om att få bästa möjliga lönsamhet och minsta möjliga risk på alla plan.

Utbildning och stöd

För att gå en utbildning inom entreprenadjuridik behövs inga förkunskaper och utbildningen består av en grundkurs på en till två dagar samt en fortsättningskurs på en dag. Det kan tyckas vara en mycket kort utbildning för något så pass tungt och viktigt, men vid större projekt har man hjälp av ett flertal roller som också är insatta inom juridiken för ett byggprojekt som exempelvis entreprenadingenjörer. Tillsammans skriver man ett entreprenadavtal och ser sedan till att det följs på ett korrekt sätt under hela projekttiden, och kanske även efteråt vid behov.

Kan man välja försvarsadvokat själv?

29 jun 2020

Kan man välja försvarsadvokat själv och i så fall - kan jag välja precis vem som helst? Om man är misstänkt för ett brott så har man alltid rätt att anlita en försvarsadvokat. Rätten till en försvar är en av de hörnpelare som hela vårt rättsväsende vilar på. Vid misstanke om ett brott med en straffsats om minst sex månaders fängelse så har man rätt till en offentlig försvarare - en kostnad som då bekostas av staten; då kan man också önska att försvarsadvokaten i fråga utses till offentlige försvarare. Det kan vara den försvarsadvokat som man helst vill ha.

Man kan som misstänkt lämna önskemål om vilken försvarsadvokat man vill ha. Det har man rätt till. Om du som misstänkt för exempelvis ett rån, ett mord eller ett grövre brott vill ha Leif Silbersky, Thomas Olsson, Johan Eriksson eller någon annan välprofilerad försvarsadvokat vid din sida så står det dig fritt att lämna önskemål om detta. Staten bekostar kostnaderna och vid ett eventuellt frikännande så behöver du inte betala någonting.

Du har rätt att välja försvarsadvokat

En fällande dom kan innebära att du själv får bekosta din försvarsadvokats omkostnader och arvode - eller åtminstone delar av dessa. Det enda som egentligen kan hindra dig från att få den försvarsadvokat du vill ha är det faktum att denne väljer att inte åta sig fallet - han kanske har full kalender - eller om han anser sig vara jävig i målet.

Förut kunde man nekas en specifik försvarsadvokat och önskemål kring denna med en motivering som löd att advokaten i fråga inte hade sitt säte i den stad man själv bor i. Det gäller inte längre. Du har rätt att välja din egen försvarsadvokat. Om denne sedan väljer att företräda dig är en annan sak.

Välj efter kunskap och känsla

Om man ska se till att man som misstänkt de facto alltså har ett val att göra gällande en försvarsadvokat - hur ska man tänka och på vad ska man basera sitt val på? Först och främst så måste man se till det brott man är misstänkt för. Olika försvarsadvokater har olika inriktningar och specialområden. Att bara välja en på måfå är sällan en god idé.

Skulle du som misstänkt låta rätten välja åt dig så löper du en risk i att få en försvarare som saknar kunskap om brottet du är misstänkt för; det bör man också vara medveten om - rätten väljer utifrån en lista där advokater själva anmält sitt intresse. Det kan bli väldigt fel sett till att du kanske är misstänkt för ett skattebrott och får en offentligt försvarare som inte tidigare arbetat med skatterätt - och så vidare.

Känslan är en annan viktig sak att ta i beaktning. Den advokat du väljer kommer att vara din yttersta kontakt med omvärlden (naturligtvis beroende på brottets karaktär och om du är häktad), han kommer att vara den som för din talan och han kommer att vara det enda, stora stöd du har. Tillit, förtroende och personkemi ska inte underskattas i sammanhanget. Du ska trivas med - och lita på - den försvarsadvokat du slutligen väljer som din försvarare.

Man kan även se till andra faktorer innan man gör sitt val. Att en försvarsadvokat är prickad och har anmärkningar är en sak som definitivt talar emot. Det innebär att han har agerat stick i stäv med vad som kallas för god advokatsed. Att välja en sådan kan innebära en risk i att han bara företräder dig för pengarna och egentligen inte bryr sig om hur det hela slutar. Välj med omsorg!

Brott och straff

23 jun 2020

Varje samhälle bestämmer i sin lagstiftning vad som är brottsligt. Sedan är det rättens sak att avgöra om en person är skyldig till en anklagelse. En advokat hjälper dig som blir brottsanklagad.

Synen på vad som är ett brott varierar mellan olika kulturer och mellan jordens länder. De allra flesta länder och stater anser att våld riktat mot andra personer är fel. Likaså anser alla att stöld, dvs att någon tillskansar sig egendom från någon annan utan dennes medhåll, är ett brott. Hur allvarligt man ser på de olika brotten varierar också. Grundtanken är ändå att människor ska kunna leva tillsammans i ett samhälle utan att göra varandra illa genom våld eller stöld. När du som privatperson blir misstänkt för att ha utfört ett brott har du alltid rätt till juridisk hjälp. Är det första gången det inträffar är du troligen ganska ovetande om hur det hela fungerar.

Gången i ett brottmål

Vid ett brottmål kan man säga att det hela börjar med ett brott - men egentligen börjar inget alls förrän det kommer in en brottsanmälan till polisen. Detta kan ske på olika sätt, via polisen själv som kanske sett en brottslig handling eller genom att någon av de inblandade parterna gör en anmälan. Ibland tas den brottsmisstänkte i förvar i häkte, ibland hålls förhör hos polis och därefter bestämmer man graden av misstanke.

Så småningom kommer det att bli rättegång. Detta om misstanken kan anses så stark att det finns möjlighet att fälla och döma den misstänkte. Vi har ett rättssystem som ska tillvarata allas rättigheter och det innefattar även den som är misstänkt för brott. Därför hålls förhör och rättegång och därför förhörs eventuella vittnen. Och därför har du som blir misstänkt laglig rätt till försvar. Du ska ha en brottmålsadvokat vid din sida redan från det första polisförhöret.

Vilken hjälp har jag av en advokat?

Din advokat är personen som har kunskaperna och erfarenheten. Din advokat vet hur ett brottmål fungerar och vad som händer och varför. Hen har också kunskaperna om vad lagboken säger och vad som är rättspraxis. Rättspraxis är alltså grovt förklarat hur lagen brukar tolkas i enskilda konkreta fall. Som brottsmisstänkt kan man känna sig ganska förvirrad och ensam och din advokat blir din kontakt med omvärlden samtidigt som hen är den som löpande kan informera dig om vad som händer i ditt fall. En bra brottmålsadvokat är helt nödvändig i vissa situationer och gör skillnad.

När behövs en fastighetsjurist i Göteborg

21 mar 2020

När kan man behöva googla på “fastighetsjurist Göteborg”? Hur undviker man en fastighetstvist? Hur kan juristen hjälpa er att lösa den? Här finns enkla svar på svåra frågor.

Står man inför det faktum att en tvist håller på att brusa upp gällande en fastighet, hyresavtal eller liknande så är det skönt att veta att hjälp finns att få. Bor man i Göteborg med omnejd kan det vara bra att till exempel googla på “fastighetsjurist Göteborg”. Det gäller att hitta rätt och anlita ett välrenommerat företag som har kunskap om att lösa just de tvister man står inför. Det spelar ingen roll om man är en privatperson eller ett företag. Det kan gälla renoveringar och bygglov eller att någon av de anlitade bolagen inte levererar det som avtalats. Alla lagar och regler runt byggande är oerhört komplexa.

Varför behövs en fastighetsjurist?

En person som är jurist har utbildat sig för att kunna tolka lagar och avgöra tvister inom det område den behärskar. En fastighetsjurist har hand om de tvister som kan uppstå vid fastighetsköp. Tvister kan förekomma om någon köpt en fastighet och därefter hittat dolda fel. I dessa fall är det juristerna som är kapabla att lösa tvisten om det skulle uppstå en sådan när det gäller vem som är skyldig att åtgärda felet. Det kan även uppstå tvister när det gäller förvaltning eller hyresförhandlingar. Andra områden är vid upphandling av byggtjänster.

Att undvika tvister

Att köpa en fastighet kan vara den allra största affären en människa gör i sitt liv. Det är viktigt att känna sig trygg i sitt köp och är man det allra minsta osäker kan beslutet att anlita en fastighetsjurist vara det som blir avgörande för om affären blir av eller inte. Juristens uppgift blir att hålla koll på både papper och avtal samt kontrollerar med mäklaren om det skulle behövas och driver målet i domstol åt sin kund om det skulle bli några rättsliga åtgärder i samband med eller flera år efter köpet. Något som kan vara vanligt vid dolda fel, speciellt när de upptäcks flera år senare, är att det är svårt att fastställa vem som bär huvudansvaret för felet.

Nyttjanderätt, servitut, tomträtt och miljörätt är ord som kan vara svåra att förstå sig på för gemene man. En fastighetsjurist har full kontroll på allt detta och arbetar dagligen med den typen av ärenden. Andra förekommande ord och arbetsområden är byggjuridik, bostads- och hyresrätt.

Vad är advokatens roll i ett brottmål?

13 feb 2020

En advokat har många olika arbetsuppgifter och en av dom är att försvara åtalade när brott har begåtts. Med exakt vad är advokatens roll i ett brottmål? 

Stöd och råd 

I stort sett alla som blir åtalade för ett brott har rätt till en advokat eller annat juridiskt ombud. Denne kan utses av en tingsrätt i form av offentlig försvarare men den åtalande kan också lämna önskemål om en specifik advokat att blir företrädd av. Oavsett så är en viktig del i rollen att ge stöd och råd till sin klient. 

Det kan till exempel handla om hur olika åsikter förs fram för att det ska bli så bra som möjligt men det kan också handla om att ge råd kring överklagan och annat. Det är alltid klienten som bestämmer vad som ska ske, en advokat kan alltså inte bestämma i den åtalades ställe, utan dennes sista ord gäller alltid. Man fungerar helt enkelt som ett viktigt stöd som ger sina professionella råd och tips inför vad som komma skall. 

Klienten kommer först 

Att vara brottmålsadvokat är ett tufft yrke på många vis, inte minst för att oavsett vad man tycker om personen och brottet man försvarar så måste man vara denne lojal genom hela den rättsliga processen. Klienten kommer alltid först och man måste bygga upp ett förtroende gentemot honom eller henne för att samarbetet över huvud taget ka fungera. 

Som advokat har man både lojalitets- och tystnadsplikt, och klienten ska känna sig helt trygg i att allt som sägs stannar mellan fyra ögon. Alla samtal mellan advokat och klient är av alltså naturliga skäl sekretessbelagda. 

Ta reda på fakta 

Inför en rättegång behöver en advokat så mycket information om den åtalade personen som möjligt men också om det aktuella brottet. Just därför är det också väldigt viktigt att den åtalade känner förtroende för advokaten och kan berätta viktiga detaljer. Kan advokaten till exempel bevisa att personen är väldigt skötsam och har ett ordnat liv i övrigt kan det vara till ens fördel under rättegången. Det gäller alltså att gräva efter fakta som kan vara av värde för den man representerar. 

Agera ombud 

En advokats roll i ett brottmål är att agera ombud för sin klient. Det innebär bland annat att föra dennes talan när det blivit dags att kliva in i rättssalen, om fallet går så långt vill säga. Advokaten kommer i dessa fall ge den misstänktes syn på brottets som begåtts och yrkar på att denne är oskyldig, eller vid erkännande att det kan finnas förmildrande omständigheter. Som den åtalades ombud i rätten kommer man också att ställa frågor under förhören med olika parter så som åtalad, målsägande och om det finns några vittnen. 

Det är heller inte ovanligt att en advokat för den åtalades talan utåt, ibland för att tysta rykten och ibland för att själv vara den som upplyser till exempel media om relevanta saker som rör målet eller klienten. Advokaten kan också upplysa sin klient om olika saker under hela rättsprocessen.

Får du inte ut det du har rätt till?

22 dec 2019

Är det så att du inte får ut den ersättning som du har rätt till? Det kan handla om att du har haft en hemförsäkring i många år och nu har fått en vattenskada som försäkringsbolaget ska betala ut. Eller så kan det handla om att du kanske har skadat dig och ska få ut på olycksfallsförsäkringen, men att bolaget där du har köpt försäkringen nekar till utbetalning. Då kan du behöva en duktig jurist som hjälper dig till det som du har rätt till.

Man kan dessvärre inte anlita vilken jurist som helst. Juristerna har ett omfattande arbete att lära sig, om de skulle vara tvungna att kunna allt det som den svenska lagen säger och stipulerar. Det är helt enkelt omöjligt. Det är därför som de alla lär sig ett visst område och kan det utan och innan. Mågn jurister väljer därför olika rättsområden som de blir experter om. Ett av dem är försäkringsrätt och det innebär att de kan allt som handlar om försäkringar – och det är inte lite det.

Vad din jurist kan göra

Så vad är det som en jurist inom försäkringsrätt kan göra? Om du får tag i en duktig jurist som kan försäkringsrätt på sina fem fingrar, bör du lyssna mycket noga på vad en sådan säger om ditt fall. För det första är valet av jurist det helt avgörande om du kommer att lyckas med att få ut den ersättning som du anser att du har rätt till – och som du säkert har helt rätt till att få. Men det är juristen som kommer att avgöra om du lyckas med din föresats eller inte. Juristen är alltså mycket, mycket viktig och du bör därför vara mycket noggrann med vem som du anlitar. Fråga helst andra jurister som de känner till någon som är bra på försäkringsrätt innan du bestämmer dig. De vet oftast vilka andra jurister som är duktiga inom sitt område. Här kan du läsa mer om försäkringsrätt: https://www.försäkringsrätt.com.

Vad du själv kan göra

Om din jurist är duktig på sitt område, bör hon, eller han kunna råda dig till vad du kan och borde göra. Den juristen vet förmodligen om du kan vinna eller inte. Det är nämligen en ekonomisk risk att sätta igång en rättsprocess mot ett försäkringsbolag. De har i sin tur oftast väldigt duktia jurister som kan mosa din jurist om de har lust, och de har de, eftersom de inte vill betala ut din ersättning. Det som du själv kan göra är att samla så många bevis som du bara kan. Det gäller ju att överbevisa en domare och eventuella nämndemän om att det är du som har rätt och försäkringsbolaget som har fel. Du kan även studera äldre och liknande fall som ditt. De kan vara vägledande för om du kommer att vinna eller förlora. Du kan studera hur de gjorde för att lyckas med uppsåtet att vinna i en förhandling och rättegång. För om du förlorar, kan du komma att betala hela rättegångskostnaderna (mellan 200.000-300.000 kronor) plus din egen jurists kostnader. Men om du vinner kan du och juristen få bra betalt. Lycka till!

 

Vad är skillnad på familjerätt och annan rätt?

22 nov 2019

Det är många människor som aldrig under hela sin livstid, inte kommer i kontakt med rättsväsendet, eller i närheten av ett civilt mål. De allra flesta, gör inte det. Och det är endast i undantagsfall som man kommer i kontakt med en polis, både som offer och som misstänkt för ett brott – och det är bra så.

Men egentligen vem som helst kan råka ut för att hamna i en civil domstol och i ett civilt mål. Skulle man vara oense med någon i sin egen eller tidigare familj, kan man hamna i familjerätten. Det innebär att det inte är ett brott, (det kan vara ett brott också) som du eller din tidigare partner gjort sig skyldig till, även om det tas upp i en civil domstol. Skulle det komma fram att ett brott faktiskt har begåtts, kan ett brottsmål följa på ett civilt mål.

Vad är familjerätten?

Till en familjerätt blir man kallad om man inte kommer överens med sin tidigare partner när det gäller en skilsmässa eller vårdnaden om gemensamma barn, boende eller umgänge med barnen. Det är i familjerätt som sådana saker avgörs. Det är samma domare som dömer i sådana mål som i brott. Skulle det vara så att det var ett särskilt svårt fall, kan en särskilt kunnig domare döma, men det är sällan som det krävs.

Det är ett brottmål

Skulle det istället handla om ett brott, blir det ett brottmål. Då är det inte så att någon anklagar en för att göra fel, utan då är det staten som måste fastställa att ett brott har begåtts. Man kallar det för att det faller under "allmänt åtal" och en statlig åklagare ska då bevisa att någon är skyldig till att brottet har begåtts. Då kan den som står som misstänkt för att ha begått brottet, få ett försvar av en skicklig advokat. Det som den advokaten ska göra, räcker med att hon, eller han lyckas så ett tvivel att den misstänkte har gjort det som åklagaren påstår att den har gjort. Det är alltid åklagaren som ska bevisa det påstådda brottet. Och det är upp till domaren och eventuellt polisen att bevisa att brottet har begåtts (oftast med ett uppsåt, alltså med vilje). Här kan du läsa mer om hur man kan få tag i en advokat i Göteborg på: salmipartners.se.

Lehman Brothers – så kan det gå vid nekad företagsrekonstruktion

29 okt 2019

Egentligen kan så gott som vilket företag som helst råka ut för betalningssvårigheter, om alla odds är emot en. Många tänker att det enbart gäller små företag, men även stora företag kan råka ut för betalningssvårigheter. Stora företag kan vara känsliga för omständigheter som sker runt om i världen. Historien om Lehman Brothers är en sådan situation.

Lehman Brothers var en investmentbank som hade gamla anor, ända från 1850 och låg i New York. 2008 var året som ledde till att många finansföretag föll som korthus och där hela kedjan av företagskonkurser startade med fallet av Lehmans Brothers. Det var den 15 september som företaget sökte om konkursskydd. Den riskerade då att dra med sig Bank of America, Barclays, Citibank, Credit Suisse, Deutche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley och UBS. Då hade Lehman Brothers en skuld på 613 miljarder dollar, medan banken hade en tillgång på 639 miljarder dollar. Till sist blev det Barclays som tog över Lehman Brothers verksamhet i Nordamerika.

Överhettad bostadsmarknad bakom kollapsen

Det som en gång försatte Lehman Brothers i den situation som senare hände, hade med den amerikanska fastighetsmarknaden att göra. De vann på att göra om amerikanska huslån och "sålde" dem till andra banker utomlands. Det blev tyska, engelska och franska banker som tog över huslånen från vanliga amerikanska villaägare.

Året innan kollapsen gjorde banken en vinst på 4,2 miljarder dollar. Lånen som togs av de amerikanska villaägarna, förflyttades allt längre från villaägarna, och kopplingen mellan låntagare och lånegivare blev för löst. Den amerikanska bostadsmarknaden som såg så ljus ut sedan 2000 mattades av för att under 2008 kollapsa helt. Villaägarna hade inte längre råd med de allt högre lån som de med tiden fick.

Till sist hade så många inter råd med lånen, och inga köpare fanns längre som var villiga att överta villan och lånen. Det som sedan hände var att de sonika övergav sina hus och lånegivarna, som nu hade förflyttats från amerikanska banker, till tyska, franska och engelska banker, fick inte betalt. När Lehman Brothers väl gick i konkurs ledde kollapsen till att det amerikanska finansiella systemet ur spel. Än idag ser man effekterna i USA.

Lehman Brothers blev nekade företagsrekonstruktion

I USA finns ett liknande förfarande som kan liknas vid en svensk företagsrekonstruktion, som ska  rädda företag som riskerar konkurs. Från Lehman Brothers sida, ansökte man om en amerikansk motsvarighet till företagsrekonstruktion, den 15 september, men blev nekade av amerikanska myndigheter, som menade att man inte tänkte använda skattebetalarnas pengar till ett rädda banken. Vilka konsekvenserna blev av det beslutet, vet vi. Den ledde till en av de värsta ekonomiska kriserna världen över, och fick negativa konsekvenser på fler håll än endast i USA. Hade de fått företagsrekonstruktion, hade eventuellt de stora konsekvenserna mildrats. Här kan du läsa mer om företagsrekonstruktion: företagsrekonstruktion.biz.

← Äldre inlägg

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.