Blogg

Sida 2

RSS

Detta gäller vid ensam vårdnad

18 Dec 2020

Vid en vårdnadstvist utgår man alltid från barnets bästa. Generellt anses det vara bäst om föräldrarna har delad vårdnad, men det finns också tillfällen då ensam vårdnad är det bästa.

Som vårdnadshavare till ett barn har man det praktiska ansvaret för barnets personliga utveckling, hälsa och för att det ska må bra. För det mesta anses det vara det bästa om båda föräldrarna ansvarar för barnets omvårdnad, men inte alltid. Om en av föräldrarna har missbruksproblem eller inte vill delta och ta ansvar i viktiga beslut gällande barnet kan det vara bättre om den andra föräldern har ensam vårdnad. En förälder som är våldsam mot den andra föräldern eller barnet kan också mista vårdnaden.

Barnets bästa är det viktigaste och inte föräldrarnas

Ibland kommer föräldrarna själva överens om att enskild vårdnad är det bästa och skriver sedan ett ordentligt umgängesavtal där allt är reglerat, men i de allra flesta fall är det domstolen som avgör. När en vårdnadstvist hamnar i domstol är det viktigt att man som förälder tar hjälp av en erfaren advokat som är specialiserad på vårdnadstvister. Barnets bästa är det som ska vara i fokus och inte föräldrarnas. Därför får ofta barnet också uttala sig i domstol om sina båda föräldrar och om var det vill bo. Men även om en förälder får ensam vårdnad betyder inte detta att den andra föräldern inte får träffa barnet. Det är bara vid speciella tillfällen som umgängesrätten går förlorad, som när det finns en risk att barnet kommer att fara illa. Läs mer om ensam vårdnad på denna webbsida: https://www.ensamvårdnad.net

Juridiken inom ett byggprojekt

20 Aug 2020

Vid ett byggprojekt är det viktigt att veta vad som gäller juridiskt för projektdeltagarna. Vilka frågor ingår i entreprenadjuridik? Hur utbildar man sig och vad är rollen inom projektet?

Vid ett byggprojekt är det många delar som ska samarbeta och det rör sig dessutom oftast om mycket stora summor. Som en trygghet finns det därför en gren av juridiken som heter entreprenadjuridik och som in i minsta detalj klargör vilka frågor som man behöver ta ställning till och lösa inom ett byggprojekts alla delar. Det gäller om det rör sig om såväl byggnader, vägar, broar eller liknande samt om det är en nybyggnation eller renovering.

Vanligast är att man anlitar någon kunnig inom entreprenadjuridik vid större byggprojekt och då kan det dessutom behövas fler än en eftersom entreprenadjuridik är något som behövs ända från starten av projektet tills nycklarna är överlämnade till ägaren. Ibland kan större byggprojekt till och med ta några år att färdigställa. Men oenigheter och frågor kan även dyka upp flera år efter det att projektet är klart. Kanske dyker det upp något fel på byggnaden och då ska man även kunna reda ut det.

Avtal och ansvar

Entreprenadjuridik används för att besvara ansvarsfrågor inom ett byggprojekt som exempelvis vilket ansvar olika delar inom entreprenaden har som entreprenör och beställare. Man beslutar även över vilka garantier som ska finnas, hur länge de ska vara och vilket eventuellt vite som ska betalas vid förseningar eller fel. Inom entreprenadjuridiken beskriver man även vad ett startmöte är, när det ska hållas och vad som ska ingå i det.

Beslut tas även gällande ersättningsformer och vem som ska stå för vad gällande en mängd olika områden som säkerhet, logistiska lösningar med mera. Väl skrivna avtal är både en säkerhet för var part men även en garanti om att få bästa möjliga lönsamhet och minsta möjliga risk på alla plan.

Utbildning och stöd

För att gå en utbildning inom entreprenadjuridik behövs inga förkunskaper och utbildningen består av en grundkurs på en till två dagar samt en fortsättningskurs på en dag. Det kan tyckas vara en mycket kort utbildning för något så pass tungt och viktigt, men vid större projekt har man hjälp av ett flertal roller som också är insatta inom juridiken för ett byggprojekt som exempelvis entreprenadingenjörer. Tillsammans skriver man ett entreprenadavtal och ser sedan till att det följs på ett korrekt sätt under hela projekttiden, och kanske även efteråt vid behov.

Kan man välja försvarsadvokat själv?

29 Jun 2020

Kan man välja försvarsadvokat själv och i så fall - kan jag välja precis vem som helst? Om man är misstänkt för ett brott så har man alltid rätt att anlita en försvarsadvokat. Rätten till en försvar är en av de hörnpelare som hela vårt rättsväsende vilar på. Vid misstanke om ett brott med en straffsats om minst sex månaders fängelse så har man rätt till en offentlig försvarare - en kostnad som då bekostas av staten; då kan man också önska att försvarsadvokaten i fråga utses till offentlige försvarare. Det kan vara den försvarsadvokat som man helst vill ha.

Man kan som misstänkt lämna önskemål om vilken försvarsadvokat man vill ha. Det har man rätt till. Om du som misstänkt för exempelvis ett rån, ett mord eller ett grövre brott vill ha Leif Silbersky, Thomas Olsson, Johan Eriksson eller någon annan välprofilerad försvarsadvokat vid din sida så står det dig fritt att lämna önskemål om detta. Staten bekostar kostnaderna och vid ett eventuellt frikännande så behöver du inte betala någonting.

Du har rätt att välja försvarsadvokat

En fällande dom kan innebära att du själv får bekosta din försvarsadvokats omkostnader och arvode - eller åtminstone delar av dessa. Det enda som egentligen kan hindra dig från att få den försvarsadvokat du vill ha är det faktum att denne väljer att inte åta sig fallet - han kanske har full kalender - eller om han anser sig vara jävig i målet.

Förut kunde man nekas en specifik försvarsadvokat och önskemål kring denna med en motivering som löd att advokaten i fråga inte hade sitt säte i den stad man själv bor i. Det gäller inte längre. Du har rätt att välja din egen försvarsadvokat. Om denne sedan väljer att företräda dig är en annan sak.

Välj efter kunskap och känsla

Om man ska se till att man som misstänkt de facto alltså har ett val att göra gällande en försvarsadvokat - hur ska man tänka och på vad ska man basera sitt val på? Först och främst så måste man se till det brott man är misstänkt för. Olika försvarsadvokater har olika inriktningar och specialområden. Att bara välja en på måfå är sällan en god idé.

Skulle du som misstänkt låta rätten välja åt dig så löper du en risk i att få en försvarare som saknar kunskap om brottet du är misstänkt för; det bör man också vara medveten om - rätten väljer utifrån en lista där advokater själva anmält sitt intresse. Det kan bli väldigt fel sett till att du kanske är misstänkt för ett skattebrott och får en offentligt försvarare som inte tidigare arbetat med skatterätt - och så vidare.

Känslan är en annan viktig sak att ta i beaktning. Den advokat du väljer kommer att vara din yttersta kontakt med omvärlden (naturligtvis beroende på brottets karaktär och om du är häktad), han kommer att vara den som för din talan och han kommer att vara det enda, stora stöd du har. Tillit, förtroende och personkemi ska inte underskattas i sammanhanget. Du ska trivas med - och lita på - den försvarsadvokat du slutligen väljer som din försvarare.

Man kan även se till andra faktorer innan man gör sitt val. Att en försvarsadvokat är prickad och har anmärkningar är en sak som definitivt talar emot. Det innebär att han har agerat stick i stäv med vad som kallas för god advokatsed. Att välja en sådan kan innebära en risk i att han bara företräder dig för pengarna och egentligen inte bryr sig om hur det hela slutar. Välj med omsorg!

Brott och straff

23 Jun 2020

Varje samhälle bestämmer i sin lagstiftning vad som är brottsligt. Sedan är det rättens sak att avgöra om en person är skyldig till en anklagelse. En advokat hjälper dig som blir brottsanklagad.

Synen på vad som är ett brott varierar mellan olika kulturer och mellan jordens länder. De allra flesta länder och stater anser att våld riktat mot andra personer är fel. Likaså anser alla att stöld, dvs att någon tillskansar sig egendom från någon annan utan dennes medhåll, är ett brott. Hur allvarligt man ser på de olika brotten varierar också. Grundtanken är ändå att människor ska kunna leva tillsammans i ett samhälle utan att göra varandra illa genom våld eller stöld. När du som privatperson blir misstänkt för att ha utfört ett brott har du alltid rätt till juridisk hjälp. Är det första gången det inträffar är du troligen ganska ovetande om hur det hela fungerar.

Gången i ett brottmål

Vid ett brottmål kan man säga att det hela börjar med ett brott - men egentligen börjar inget alls förrän det kommer in en brottsanmälan till polisen. Detta kan ske på olika sätt, via polisen själv som kanske sett en brottslig handling eller genom att någon av de inblandade parterna gör en anmälan. Ibland tas den brottsmisstänkte i förvar i häkte, ibland hålls förhör hos polis och därefter bestämmer man graden av misstanke.

Så småningom kommer det att bli rättegång. Detta om misstanken kan anses så stark att det finns möjlighet att fälla och döma den misstänkte. Vi har ett rättssystem som ska tillvarata allas rättigheter och det innefattar även den som är misstänkt för brott. Därför hålls förhör och rättegång och därför förhörs eventuella vittnen. Och därför har du som blir misstänkt laglig rätt till försvar. Du ska ha en brottmålsadvokat vid din sida redan från det första polisförhöret.

Vilken hjälp har jag av en advokat?

Din advokat är personen som har kunskaperna och erfarenheten. Din advokat vet hur ett brottmål fungerar och vad som händer och varför. Hen har också kunskaperna om vad lagboken säger och vad som är rättspraxis. Rättspraxis är alltså grovt förklarat hur lagen brukar tolkas i enskilda konkreta fall. Som brottsmisstänkt kan man känna sig ganska förvirrad och ensam och din advokat blir din kontakt med omvärlden samtidigt som hen är den som löpande kan informera dig om vad som händer i ditt fall. En bra brottmålsadvokat är helt nödvändig i vissa situationer och gör skillnad.

När behövs en fastighetsjurist i Göteborg

21 Mar 2020

När kan man behöva googla på “fastighetsjurist Göteborg”? Hur undviker man en fastighetstvist? Hur kan juristen hjälpa er att lösa den? Här finns enkla svar på svåra frågor.

Står man inför det faktum att en tvist håller på att brusa upp gällande en fastighet, hyresavtal eller liknande så är det skönt att veta att hjälp finns att få. Bor man i Göteborg med omnejd kan det vara bra att till exempel googla på “fastighetsjurist Göteborg”. Det gäller att hitta rätt och anlita ett välrenommerat företag som har kunskap om att lösa just de tvister man står inför. Det spelar ingen roll om man är en privatperson eller ett företag. Det kan gälla renoveringar och bygglov eller att någon av de anlitade bolagen inte levererar det som avtalats. Alla lagar och regler runt byggande är oerhört komplexa.

Varför behövs en fastighetsjurist?

En person som är jurist har utbildat sig för att kunna tolka lagar och avgöra tvister inom det område den behärskar. En fastighetsjurist har hand om de tvister som kan uppstå vid fastighetsköp. Tvister kan förekomma om någon köpt en fastighet och därefter hittat dolda fel. I dessa fall är det juristerna som är kapabla att lösa tvisten om det skulle uppstå en sådan när det gäller vem som är skyldig att åtgärda felet. Det kan även uppstå tvister när det gäller förvaltning eller hyresförhandlingar. Andra områden är vid upphandling av byggtjänster.

Att undvika tvister

Att köpa en fastighet kan vara den allra största affären en människa gör i sitt liv. Det är viktigt att känna sig trygg i sitt köp och är man det allra minsta osäker kan beslutet att anlita en fastighetsjurist vara det som blir avgörande för om affären blir av eller inte. Juristens uppgift blir att hålla koll på både papper och avtal samt kontrollerar med mäklaren om det skulle behövas och driver målet i domstol åt sin kund om det skulle bli några rättsliga åtgärder i samband med eller flera år efter köpet. Något som kan vara vanligt vid dolda fel, speciellt när de upptäcks flera år senare, är att det är svårt att fastställa vem som bär huvudansvaret för felet.

Nyttjanderätt, servitut, tomträtt och miljörätt är ord som kan vara svåra att förstå sig på för gemene man. En fastighetsjurist har full kontroll på allt detta och arbetar dagligen med den typen av ärenden. Andra förekommande ord och arbetsområden är byggjuridik, bostads- och hyresrätt.

Vad är advokatens roll i ett brottmål?

13 Feb 2020

En advokat har många olika arbetsuppgifter och en av dom är att försvara åtalade när brott har begåtts. Med exakt vad är advokatens roll i ett brottmål? 

Stöd och råd 

I stort sett alla som blir åtalade för ett brott har rätt till en advokat eller annat juridiskt ombud. Denne kan utses av en tingsrätt i form av offentlig försvarare men den åtalande kan också lämna önskemål om en specifik advokat att blir företrädd av. Oavsett så är en viktig del i rollen att ge stöd och råd till sin klient. 

Det kan till exempel handla om hur olika åsikter förs fram för att det ska bli så bra som möjligt men det kan också handla om att ge råd kring överklagan och annat. Det är alltid klienten som bestämmer vad som ska ske, en advokat kan alltså inte bestämma i den åtalades ställe, utan dennes sista ord gäller alltid. Man fungerar helt enkelt som ett viktigt stöd som ger sina professionella råd och tips inför vad som komma skall. 

Klienten kommer först 

Att vara brottmålsadvokat är ett tufft yrke på många vis, inte minst för att oavsett vad man tycker om personen och brottet man försvarar så måste man vara denne lojal genom hela den rättsliga processen. Klienten kommer alltid först och man måste bygga upp ett förtroende gentemot honom eller henne för att samarbetet över huvud taget ka fungera. 

Som advokat har man både lojalitets- och tystnadsplikt, och klienten ska känna sig helt trygg i att allt som sägs stannar mellan fyra ögon. Alla samtal mellan advokat och klient är av alltså naturliga skäl sekretessbelagda. 

Ta reda på fakta 

Inför en rättegång behöver en advokat så mycket information om den åtalade personen som möjligt men också om det aktuella brottet. Just därför är det också väldigt viktigt att den åtalade känner förtroende för advokaten och kan berätta viktiga detaljer. Kan advokaten till exempel bevisa att personen är väldigt skötsam och har ett ordnat liv i övrigt kan det vara till ens fördel under rättegången. Det gäller alltså att gräva efter fakta som kan vara av värde för den man representerar. 

Agera ombud 

En advokats roll i ett brottmål är att agera ombud för sin klient. Det innebär bland annat att föra dennes talan när det blivit dags att kliva in i rättssalen, om fallet går så långt vill säga. Advokaten kommer i dessa fall ge den misstänktes syn på brottets som begåtts och yrkar på att denne är oskyldig, eller vid erkännande att det kan finnas förmildrande omständigheter. Som den åtalades ombud i rätten kommer man också att ställa frågor under förhören med olika parter så som åtalad, målsägande och om det finns några vittnen. 

Det är heller inte ovanligt att en advokat för den åtalades talan utåt, ibland för att tysta rykten och ibland för att själv vara den som upplyser till exempel media om relevanta saker som rör målet eller klienten. Advokaten kan också upplysa sin klient om olika saker under hela rättsprocessen.

Får du inte ut det du har rätt till?

22 Dec 2019

Är det så att du inte får ut den ersättning som du har rätt till? Det kan handla om att du har haft en hemförsäkring i många år och nu har fått en vattenskada som försäkringsbolaget ska betala ut. Eller så kan det handla om att du kanske har skadat dig och ska få ut på olycksfallsförsäkringen, men att bolaget där du har köpt försäkringen nekar till utbetalning. Då kan du behöva en duktig jurist som hjälper dig till det som du har rätt till.

Man kan dessvärre inte anlita vilken jurist som helst. Juristerna har ett omfattande arbete att lära sig, om de skulle vara tvungna att kunna allt det som den svenska lagen säger och stipulerar. Det är helt enkelt omöjligt. Det är därför som de alla lär sig ett visst område och kan det utan och innan. Mågn jurister väljer därför olika rättsområden som de blir experter om. Ett av dem är försäkringsrätt och det innebär att de kan allt som handlar om försäkringar – och det är inte lite det.

Vad din jurist kan göra

Så vad är det som en jurist inom försäkringsrätt kan göra? Om du får tag i en duktig jurist som kan försäkringsrätt på sina fem fingrar, bör du lyssna mycket noga på vad en sådan säger om ditt fall. För det första är valet av jurist det helt avgörande om du kommer att lyckas med att få ut den ersättning som du anser att du har rätt till – och som du säkert har helt rätt till att få. Men det är juristen som kommer att avgöra om du lyckas med din föresats eller inte. Juristen är alltså mycket, mycket viktig och du bör därför vara mycket noggrann med vem som du anlitar. Fråga helst andra jurister som de känner till någon som är bra på försäkringsrätt innan du bestämmer dig. De vet oftast vilka andra jurister som är duktiga inom sitt område. Här kan du läsa mer om försäkringsrätt: https://www.försäkringsrätt.com.

Vad du själv kan göra

Om din jurist är duktig på sitt område, bör hon, eller han kunna råda dig till vad du kan och borde göra. Den juristen vet förmodligen om du kan vinna eller inte. Det är nämligen en ekonomisk risk att sätta igång en rättsprocess mot ett försäkringsbolag. De har i sin tur oftast väldigt duktia jurister som kan mosa din jurist om de har lust, och de har de, eftersom de inte vill betala ut din ersättning. Det som du själv kan göra är att samla så många bevis som du bara kan. Det gäller ju att överbevisa en domare och eventuella nämndemän om att det är du som har rätt och försäkringsbolaget som har fel. Du kan även studera äldre och liknande fall som ditt. De kan vara vägledande för om du kommer att vinna eller förlora. Du kan studera hur de gjorde för att lyckas med uppsåtet att vinna i en förhandling och rättegång. För om du förlorar, kan du komma att betala hela rättegångskostnaderna (mellan 200.000-300.000 kronor) plus din egen jurists kostnader. Men om du vinner kan du och juristen få bra betalt. Lycka till!

 

Vad är skillnad på familjerätt och annan rätt?

22 Nov 2019

Det är många människor som aldrig under hela sin livstid, inte kommer i kontakt med rättsväsendet, eller i närheten av ett civilt mål. De allra flesta, gör inte det. Och det är endast i undantagsfall som man kommer i kontakt med en polis, både som offer och som misstänkt för ett brott – och det är bra så.

Men egentligen vem som helst kan råka ut för att hamna i en civil domstol och i ett civilt mål. Skulle man vara oense med någon i sin egen eller tidigare familj, kan man hamna i familjerätten. Det innebär att det inte är ett brott, (det kan vara ett brott också) som du eller din tidigare partner gjort sig skyldig till, även om det tas upp i en civil domstol. Skulle det komma fram att ett brott faktiskt har begåtts, kan ett brottsmål följa på ett civilt mål.

Vad är familjerätten?

Till en familjerätt blir man kallad om man inte kommer överens med sin tidigare partner när det gäller en skilsmässa eller vårdnaden om gemensamma barn, boende eller umgänge med barnen. Det är i familjerätt som sådana saker avgörs. Det är samma domare som dömer i sådana mål som i brott. Skulle det vara så att det var ett särskilt svårt fall, kan en särskilt kunnig domare döma, men det är sällan som det krävs.

Det är ett brottmål

Skulle det istället handla om ett brott, blir det ett brottmål. Då är det inte så att någon anklagar en för att göra fel, utan då är det staten som måste fastställa att ett brott har begåtts. Man kallar det för att det faller under "allmänt åtal" och en statlig åklagare ska då bevisa att någon är skyldig till att brottet har begåtts. Då kan den som står som misstänkt för att ha begått brottet, få ett försvar av en skicklig advokat. Det som den advokaten ska göra, räcker med att hon, eller han lyckas så ett tvivel att den misstänkte har gjort det som åklagaren påstår att den har gjort. Det är alltid åklagaren som ska bevisa det påstådda brottet. Och det är upp till domaren och eventuellt polisen att bevisa att brottet har begåtts (oftast med ett uppsåt, alltså med vilje). Här kan du läsa mer om hur man kan få tag i en advokat i Göteborg på: salmipartners.se.

Lehman Brothers – så kan det gå vid nekad företagsrekonstruktion

29 Oct 2019

Egentligen kan så gott som vilket företag som helst råka ut för betalningssvårigheter, om alla odds är emot en. Många tänker att det enbart gäller små företag, men även stora företag kan råka ut för betalningssvårigheter. Stora företag kan vara känsliga för omständigheter som sker runt om i världen. Historien om Lehman Brothers är en sådan situation.

Lehman Brothers var en investmentbank som hade gamla anor, ända från 1850 och låg i New York. 2008 var året som ledde till att många finansföretag föll som korthus och där hela kedjan av företagskonkurser startade med fallet av Lehmans Brothers. Det var den 15 september som företaget sökte om konkursskydd. Den riskerade då att dra med sig Bank of America, Barclays, Citibank, Credit Suisse, Deutche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley och UBS. Då hade Lehman Brothers en skuld på 613 miljarder dollar, medan banken hade en tillgång på 639 miljarder dollar. Till sist blev det Barclays som tog över Lehman Brothers verksamhet i Nordamerika.

Överhettad bostadsmarknad bakom kollapsen

Det som en gång försatte Lehman Brothers i den situation som senare hände, hade med den amerikanska fastighetsmarknaden att göra. De vann på att göra om amerikanska huslån och "sålde" dem till andra banker utomlands. Det blev tyska, engelska och franska banker som tog över huslånen från vanliga amerikanska villaägare.

Året innan kollapsen gjorde banken en vinst på 4,2 miljarder dollar. Lånen som togs av de amerikanska villaägarna, förflyttades allt längre från villaägarna, och kopplingen mellan låntagare och lånegivare blev för löst. Den amerikanska bostadsmarknaden som såg så ljus ut sedan 2000 mattades av för att under 2008 kollapsa helt. Villaägarna hade inte längre råd med de allt högre lån som de med tiden fick.

Till sist hade så många inter råd med lånen, och inga köpare fanns längre som var villiga att överta villan och lånen. Det som sedan hände var att de sonika övergav sina hus och lånegivarna, som nu hade förflyttats från amerikanska banker, till tyska, franska och engelska banker, fick inte betalt. När Lehman Brothers väl gick i konkurs ledde kollapsen till att det amerikanska finansiella systemet ur spel. Än idag ser man effekterna i USA.

Lehman Brothers blev nekade företagsrekonstruktion

I USA finns ett liknande förfarande som kan liknas vid en svensk företagsrekonstruktion, som ska  rädda företag som riskerar konkurs. Från Lehman Brothers sida, ansökte man om en amerikansk motsvarighet till företagsrekonstruktion, den 15 september, men blev nekade av amerikanska myndigheter, som menade att man inte tänkte använda skattebetalarnas pengar till ett rädda banken. Vilka konsekvenserna blev av det beslutet, vet vi. Den ledde till en av de värsta ekonomiska kriserna världen över, och fick negativa konsekvenser på fler håll än endast i USA. Hade de fått företagsrekonstruktion, hade eventuellt de stora konsekvenserna mildrats. Här kan du läsa mer om företagsrekonstruktion: företagsrekonstruktion.biz.

Vad är straffet för våldtäkt?

3 Oct 2019

Vad är straffet för våldtäkt; var går gränsen mellan ett sexuellt övergrepp, en våldtäkt och en grov våldtäkt? Ändringar har skett i lagen gällande vad som bedöms som våldtäkt. Numera så heter det att den som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja kan dömas till en våldtäkt. Samtidigt har termen sexuellt tvång tagits bort och istället ersatts av sexuellt övergrepp.

Våldtäkt är ett av de absolut vanligaste sexualbrotten och det faller in under det som räknas som ett sexuellt övergrepp. Dit räknas även grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande, köp av sexuell tjänst, sexuellt ofredande och koppleri. Straffet för en våldtäkt kan ge fängelse i minst två år och maximalt sex år. Varje fall bedöms på ett unikt sätt. Man tar från rättens sida hänsyn till om våldtäkten haft klara våldsamma tendenser inkluderade i sig.

Om våldtäktsmannen agerat på ett särskilt hotfullt eller våldsamt sätt så kan man dömas enligt de kriterier som finns för grov våldtäkt. En grov våldtäkt har en högre straffskala - här får man som lägst sitta fem år i fängelse och som maximalt tio år.

Domarklubba och böcker ligger på bord

Ökar våldtäkterna i Sverige?

Många hävdar att antalet våldtäkter i Sverige ökat genom åren. Hur ser det egentligen ut med den saken - stämmer analysen eller finns det något att anmärka på? Antalet våldtäkter har de facto ökat i Sverige. Enligt BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - så inträffade det år 2005 3054 våldtäkter. År 2017 så var istället siffran på 5236 stycken. Det är en solklar ökning.

Men, det finns även andra nyanser att ha i beaktning. Antalet grova våldtäkter hade en ökning som sträckte sig fram till år 2011, efter detta år så har en tydlig minskning kunnat skönjas. En annan intressant detalj är att de flesta våldtäkter sker inomhus. Det handlar således inte om de klassiska bilden av en ensam våldtäktsman som opererar utomhus och i skydd av mörkret. Dessa finns kvar, men den typiska våldtäkten sker fortfarande inomhus och inte sällan i det egna hemmet.

Varför sker ökningen av våldtäkter i Sverige?

En stor anledning till ökningen ligger i att benägenheten att anmäla har ökat. Detta i kombination med att våldtäkt och reglerna kring vad detta innebär har ändrats har också spelat en stor roll i sammanhanget. Det finns fortfarande ett stort mörkertal. Alla våldtäkter anmäls inte och många - speciellt unga flickor - vet inte riktigt var gränsen går och när det faktiskt handlar om en våldtäkt.

Dessutom så spelar bekantskap också en roll i varför en våldtäkt inte anmäls. Gärningsmannen är ofta någon som man känner och litar på. Det försvårar processen med att anmäla.

En annan detalj som bör nämnas som en faktor till varför våldtäkter ökar i Sverige gäller våra vanor. Internet och Sociala Medier har skapat andra beteendemönster och ändrat vårt sätt att träffas - det har, enligt Brå, ökat på våldtäkterna i Sverige. Läget är allvarligt och en våldtäkt är ett rakt igenom avskyvärt brott. Det man ändå kan se som glädjande är att fler väljer att anmäla och att man också från rättsväsendets sida försöker underlätta för de drabbade och göra det enklare att gå vidare med en våldtäktsanmälan. Att fler fall anmäls gör också att fler brottslingar så småningom hamnar där de förtjänar: bakom lås och bom.

Behöver du juridisk hjälp vid konkurs?

2 Sep 2019

När kan man behöva juridisk expertis vid en konkurs? Är det så att ett företag är nära en konskurs, kan man faktiskt ha olika alternativ. Det är inte bara en sak som gäller om man har betalningssvårigheter. En jurist kan hjälpa till med att råda en företagare om vilka olika alternativ som kan finnas. Här ger vi exempel på några sådana.

Man måste inte gå i konkurs bara för att någon som inte har fått betalt begär det, eller när man någon gång har fått betalningssvårigheter. Eller om det förhåller sig så att man har tröttnat på företaget och inte har någon lust att driva det längre. Då finns det några andra alternativ till konkurs.

Likvidation

Innan man har kommit så långt att man inte kan betala sina skulder och känner sig less på företaget, och inte längre har någon lust att bedriva det längre, kan man faktiskt lägga ner, eller sälja det. Vill man inte sälja det kan man be om en likvidator som på rätt sätt lägger ner företaget åt en. Har man haft en stor verksamhet och kanske en komplicerad sådan kan behöva en jurist som lägger ner verksamheten åt en på rätt sätt så att alla får betalt och gör så att inte pengarna som finns i företaget inte går förlorade.

Skuldsanering

Man kan behöva skuldsanera om det är så att man som egenföretagare har dragit på sig skulder. Är det så att man ser attt företaget skulle må bra av att inte behöva betala av alla sina skulder på en gång, kan Kronofogden besluta om skuldsanering. Det är i de fall som man ser att företagaren har en framtid, men som underlättas av att antingen få en avtalsplan då de betalar av sin skuld, medan borgenärerna väntar på att få betalt.

Rekonstruktion

Man kan även be om att få göra en rekonstruktion. Det innebär då att en jurist går in som rekonstruktör för företaget. Då tittar juristen på vilka möjligheter det finns för att företaget ska kunna gå vidare utan att gå i konkurs. Då tar juristen "över företaget" det vill säga, rekonstruktören beslutar om vilka delar av verksamheten som ska läggas ner, säljas eller vad företaget ska göra för att hantera sina skulder.

Konkursförvaltning

Går företaget inte att rädda, kan man få en jurist som blir företagets konkursförvaltare. Då gäller det att konkursförvaltaren kan rädda så mycket av kapitalet som kanske finns i företaget. Konkursförvaltaren ser då till att alla som har innestående skulder, först får betalt, sedan att man lägger ner företaget så att så liten skada uppstår som det bara är möjligt.

När ni inte kommer överens efter dödsfall

19 Aug 2019

När någon dör, kommer det antingen som en chock för de anhöriga, eller väntat, om den som har gått bort, varit sjuk en längre tid. Är det en kär anhörig, kan man känna stor sorg över den som har gått bort. Mitt i den sorgen kan de praktiska frågorna bli för mycket att ta in och lösa. Då är det viktigt att anlita en pålitlig advokat som kan juridiken kring arv. I skönlitteraturen, i historien beskrivs arvtviter på många olika sätt. Ofta har oförrätter kommit upp till ytan och har gjort att man har börjat tvista om arv. Det behöver inte bli så, om man lyckas få rätsida på hur saker och ting fungerar kring arv. Har man en duktig advokat som kan hjälpa en, kan man faktiskt undvika en svår arvstvist.

Anlita rätt advokat för dödsboet

Man kan undvika en arvstvist om man anlitar rätt advokat. Det är många känslor som kommer upp när man ska fördela ett arv. Har det funnits konflikter tidigare i relationen mellan arvingarna, kan de negativa känslorna komma upp till ytan och blir extra stora och känsliga när man ska ärva en person. Har någon då känt sig förfördelad tidigare kan de känslorna bli ännu större när man sedan ska ärva någon man kanske inte har haft så bra relation till. Men om arvingarna kan få en rättvisa i arvet, kan arvstvister gjuta olja över de negativa känslorna. En bra advokat kan gjuta olja över negativa känslor, samtidigt som advokaten ser till att lagen efterlevs. För att man ska hitta en sådan advokat som kan hjälpa en med en att fördela arvet på rätt sätt, bör man välja en advokat som är erfaren och kan juridiken kring arv.

Finns många olika advokater

Eftersom juridik är ett stort och brett område, finns det lite olika advokater som är specialiserade på olika områden. Därför bör man välja en advokat som har erfarenhet av arv, och har arbetat med det i många år. Varför inte googla "arv advokat Göteborg"? Det vill säga, om du bor i Göteborg. Annars skriver du in den ort där du bor i Googles sökfält för att hitta rätt advokat. Ta sedan kontakt och be om hjälp. Ofta kan dödsboet täcka utgifter för arv och upprättande av dödsboet. Annars lönar det sig alltid att anlita en advokat som gör det svåra arbetet med att fördela arvet på rätt sätt. På så sätt kan ni undvika arvstvister och ägna tid och energi åt bättre saker.

I behov av juridisk expertis?

29 Jul 2019

Som jurist kan man arbeta med olika saker; inom affärsjuridik, inom humanjuridik, som målsägandebiträde till någon som är brottsoffer och som behöver hjälp med att ta tillvara sina rättigheter, eller inom asylrätt, så att den som har flytt till Sverige får den juridiska hjälpen att ansöka om asyl, eller som medlare på en domstol. Ibland kan privatpersoner få juridisk hjälp om vad som är lagligt och vad man kan göra i en tvist av olika slag. Då finns det några advokater som man kan fråga om just en sådan hjälp som man kan behöva. 

Många brottsoffer känner inte till rättigheter

Många brottsoffer känner inte till vilka de egna juridiska rättigheter som de har rätt till. Det är då lätt att man går miste om ekonomisk ersättning för sådant som de egentligen har rätt till. Det är i så fall en advokats plikt och arbetsuppgift att hjälpa sådana som är hjälplösa och som inte vet hur de annars ska göra. Även företag kan behöva juridisk expertis när det kommer till några olika frågor. Det kan röra tvister inom avtal, ekonomi, anställningar och rykteshanteringar. De digitala möjligheter som numera finns kan göra att det behövs juridisk hjälp när det kommer till rykten som kan spridas, förtal eller olika saker som folk kan göra på internet. Det är ju numera så enkelt för människor att skapa rykten som är falska. Men lagstiftningen har till en del kommit i kapp med allt sådant som kan hända inom just digitala saker som kan hända.

Ta kontakt med advokat

Har man blivit utsatt för förtal eller osanna rykten kan man både som privatperson och företag ta kontakt med en advokat för att få veta vad man kan göra och vad som är rätt och fel i frågan. Ibland kan det räcka med att hota med lagens långa arm för att någon ska anstränga sig för att ta bort på nätet sådant som inte stämmer. Därför lönar det sig alltid att rådfråga en duktig advokat som kan hjälpa sina klienter med sådant som man på egen hand inte kan åstadkomma. En duktig advokat kan nämligen innebära skillnaden mellan att vara framgångsrik eller inte. Om man hamnar i en civilrättslig tvist är just en advokat som är duktig eller ej, skillnaden om man ska lyckas eller inte. Därför att en rätt slags advokat som är duktig kan tänka och ge råd på helt rätt sätt. Här kan man läsa mer.

Hur hittar man duktig advokat?

29 Jun 2019

Behöver du få tag i en duktig advokat? Med advokater är det ungefär som med andra yrken; det finns de som är riktit duktiga, och så finns det de som inte alls är duktiga och som man undrar vad de pysslar med. Det går inte att googla "advokat Göteborg" och sedan ringa och prata med den som dyker upp på Googles hemsida. Det är nämligen mycket stor skillnad på advokaterna. Dessutom bör du ringa en advokat som arbetar just med det rättsområde som du behöver då hjälp med. Bara för att förklara vilken stor skillnad som det råder på advokaterna, kan vi nämna att det finns närmare 50-tal olika arbetsområden som en advokat kan arbeta inom; det är allt från affärsrätt, konkursrätt, läkemedelsrätt, medierätt, offentlig rätt till familjerätt, sjukvårdsrätt och skatterätt.

Fråga föreningar och lyssna på rykten

Här gäller det i stället att fråga andra som kanske har råkat ut för samma sak som du, eller så kan du fråga föreningar som arbetar med det som du behöver hjälp med. Säg att du behöver en skicklig advokat om brottmål, då bör du kanske fråga någon som arbetar på Brottsförebyggande rådet, någon anhörigförening, polisen eller någon advokat. De känner nämligen ofta varandra och i detta fall ska man faktistk lyssna på rykten. De säger nämligen mycket om advokaten. En skicklig advokat får snabbt ett rykte om sig att vara just skicklig. Sedan kan man alltid läsa på så mycket som du kan inom det område som du behöver hjälp med, via medier, tidningar som skriver om juridik och lagar. Det dummaste man kan göra är att gå till exempel efter adress, eller liknande då du inte har en aning om de är bra på sitt jobb eller inte. Det är nämligen en mycket stor skillnad på om du blir framgångsrik eller inte i rätten. En advokat kan innebära skillnaden mellan att bli dömd för ett brott eller inte. Eller om du befinner dig i en tvist, om du vinner tvisten eller inte. En advokat är så viktig, eftersom de kan göra så att du får alla de fördela som du behöver, eller inte. En usel advokat ger knappt någon hjälp alls.

Få hjälp av advokat i Göteborg

Här kan vi tipsa om Advokatfirman OP, hemsida: advokatfirmanop.se/sv. De är duktiga på familjerätt, bodelningsfrågor, brottmål, migrations- och asylrätt, att medla mellan tvistande parter och konsumenträtt. Det bästa som du kan göra är att helt enkelt läsa på så mycket som du bara kan och prata med så många människor som det bara går för att på så sätt få reda på hur det fungerar och vilka advokater som är bra inom det område där du behöver få tag i en duktig advokat. Lycka till!

Allt fler utsatta förbedrägerier

19 Jun 2019

Enligt statistik från bland annat Brottsförebyggande BRÅ har antalet anmälda bedrägeribrott ökat med så mycket som 140 procent mellan 2009-2019. Antalet anmälda bedrägeribrott var 2009 så många som drygt 100.000 och ökade till drygt 250.000 anmälda brott 2019. Något fler män än kvinnor utsätts för bedrägerier, under 2017 utsattes något under 6 procent av män för försäljningsbedrägerier och cirka 4 proent av kvinnorna. Ungefär det samma gällde kort- och kreditbedrägerier under samma år.

Orsakerna till fler bedrägerier

BRÅ har ingen förklaring till att antalet anmälda bedrägeribrott ökar så mycket, men gissar att det kan bero på att antalet bedrägerier som sker över internet och med datorns hjälp har ökat och att det är lättare att luras över internet, då det är svårare att upptäcka att det är ett lurendrejeri och inget som finns på riktigt. Dessa brott är också vanligt att det är en och samma person som försöker lura väldigt många människor och ofta är det en och samma person som står bakom flera brott under mycket kort period.

Bli utsatt för bedrägeri kan kännas svårt

För den som blir utsatt för bedrägeri kan det kännas svårt, beroende på hur stor skadan blir och vilken summa som man blir lurad på. Över huvudtaget är det ju obehagligt att bli utsatt för ett brott, men det kan vara extra känsligt när det kommer till ens pengar. Känslan är förstås svårare, ju större skada som bedrägeriet och vilket resultat det får för oss. Är det en stor summa pengar, är det alltid värt att anlita en advokat så att man kan få tillbaka pengarna. Tycker man att polisens kvarnar mal för långsamt kan man försöka utöva påtryckningar för att polisen ska ingripa. Det är bra att samla på sig bevis. Ju fler bevis som du har när du anmäler, desto lättare är det för polisen att inse att du har blivit utsatt för ett brott.

Vilken advokat ska man anlita?

Det bästa är att anlita en erfaren advokat som har arbetat mycket med bedrägerifall. Får du tag i en erfaren sådan, kan den personen lotsa dig genom hela proceduren med förundersökning, eventuell rättegång och allt som rör själva brottet. Även den som blir misstänkt kan förstås alltid anlita en advokat. Den personen kanske anser sig vara oskyldig och det är alltid en åklagares och polisens uppgift att bevisa att personen är skyldig till brottet. Här kan du läsa mer om brottet  bedrägeri.

← Äldre inlägg

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.