Vad är advokatens roll i ett brottmål?

En advokat har många olika arbetsuppgifter och en av dom är att försvara åtalade när brott har begåtts. Med exakt vad är advokatens roll i ett brottmål? 

Stöd och råd 

I stort sett alla som blir åtalade för ett brott har rätt till en advokat eller annat juridiskt ombud. Denne kan utses av en tingsrätt i form av offentlig försvarare men den åtalande kan också lämna önskemål om en specifik advokat att blir företrädd av. Oavsett så är en viktig del i rollen att ge stöd och råd till sin klient. 

Det kan till exempel handla om hur olika åsikter förs fram för att det ska bli så bra som möjligt men det kan också handla om att ge råd kring överklagan och annat. Det är alltid klienten som bestämmer vad som ska ske, en advokat kan alltså inte bestämma i den åtalades ställe, utan dennes sista ord gäller alltid. Man fungerar helt enkelt som ett viktigt stöd som ger sina professionella råd och tips inför vad som komma skall. 

Klienten kommer först 

Att vara brottmålsadvokat är ett tufft yrke på många vis, inte minst för att oavsett vad man tycker om personen och brottet man försvarar så måste man vara denne lojal genom hela den rättsliga processen. Klienten kommer alltid först och man måste bygga upp ett förtroende gentemot honom eller henne för att samarbetet över huvud taget ka fungera. 

Som advokat har man både lojalitets- och tystnadsplikt, och klienten ska känna sig helt trygg i att allt som sägs stannar mellan fyra ögon. Alla samtal mellan advokat och klient är av alltså naturliga skäl sekretessbelagda. 

Ta reda på fakta 

Inför en rättegång behöver en advokat så mycket information om den åtalade personen som möjligt men också om det aktuella brottet. Just därför är det också väldigt viktigt att den åtalade känner förtroende för advokaten och kan berätta viktiga detaljer. Kan advokaten till exempel bevisa att personen är väldigt skötsam och har ett ordnat liv i övrigt kan det vara till ens fördel under rättegången. Det gäller alltså att gräva efter fakta som kan vara av värde för den man representerar. 

Agera ombud 

En advokats roll i ett brottmål är att agera ombud för sin klient. Det innebär bland annat att föra dennes talan när det blivit dags att kliva in i rättssalen, om fallet går så långt vill säga. Advokaten kommer i dessa fall ge den misstänktes syn på brottets som begåtts och yrkar på att denne är oskyldig, eller vid erkännande att det kan finnas förmildrande omständigheter. Som den åtalades ombud i rätten kommer man också att ställa frågor under förhören med olika parter så som åtalad, målsägande och om det finns några vittnen. 

Det är heller inte ovanligt att en advokat för den åtalades talan utåt, ibland för att tysta rykten och ibland för att själv vara den som upplyser till exempel media om relevanta saker som rör målet eller klienten. Advokaten kan också upplysa sin klient om olika saker under hela rättsprocessen.

13 Feb 2020

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.