Blogg

Sida 3

Vårdnadstvist - ett fall för Tingsrätten?

25 okt 2018

Tvister som rör exempelvis ekonomiska frågor är ofta lättare att besluta i. Detta då de är mer svarta och vita och där beslutet - domen - kan baseras på fakta som presenteras. I andra tvister så handlar det om en svårare balansgång - inte minst då det kommer till tvister inom Familjerätt.

Ett tydligt exempel på detta gäller en vårdnadstvist och där en domare i exempelvis Tingsrätten har väldigt mycket att ta hänsyn till. Beslutet om vårdnad kan inte komma enbart från juridiska fakta (även om dessa naturligtvis har en avgörande roll också) utan måste även baseras på exempelvis barnpsykologi och med en tanke på vad som eventuellt kan vara hämmande för barnets egna utveckling.

Därför är också en vårdnadstvist generellt något som kräver silkesvantar och som av den anledningen ofta tar lång tid att lösa och besluta i. Man har alltid barnets bästa i åtanke och det innebär att man börjar med en utgångspunkt att delad vårdnad också är den bästa lösningen. Även om föräldrarna skilt sig så handlar det om att man fortsatt tar ett lika stort ansvar för barnets försörjning, hälsa och utveckling samt ger ekonomisk trygghet och kärlek; med den tydliga skillnaden att allt detta sker under två tak snarare än under ett enda.

Samarbetssamtal vid en vårdnadstvist

Faktum är att man från statens sida har som mål att undvika att en vårdnadstvist når de rättsliga instanserna. Inte för att spara in på arbete och pengar, utan av den enkla anledningen att en vårdnadstvist är en process som tar tid, som rymmer extremt mycket känslor, som är svår att utreda och som - framförallt - drabbar de som det hela handlar om: barnen.

Barn vars föräldrar befinner sig i en vårdnadstvist far ofta illa och det kan handla om själsliga ärr som man får bära med genom hela livet. Barn har ännu inte utvecklats mentalt (givet ålder, naturligtvis) och det kan innebära att man skuldbelägger sig själv och tror att flet ligger hos dem själva snarare än att föräldrarna bråkar om vem som ska ha det juridiska ansvaret.

För att förhindra uppkomsten av en vårdnadstvist så erbjuder varje kommun i Sverige så kallade samarbetssamtal. Det är man också enligt lag skyldiga att göra, och i många fall så räcker några sådana samtal för att man ska kunna reda ut de oegentligheter som finns. Tillsammans med ett juridiskt ombud samt personal - utbildad sådan - från kommunen så får man sitta ned och försöka kompromissa fram en lösning som passar samtliga parter.

Det hela låter enkelt. Men, man måste också förstå att varje vårdnadstvist kommer av olika anledningar. Vissa måste ske. Förekommer våld i hemmet, hot, narkotika - eller gravt missbruk av alkohol - misstanke om pedofili och annat så måste det också innebära att den andre föräldern ensam tar över ansvaret. Sådana miljöer ska definitivt inte barn vistas i och än mindre leva i.

I dessa fall är gemensam vårdnad inte att rekommendera

20 okt 2018

Dagens juridik är en tidning som handlar om allt som har med juridik att göra. Juridikområdet är så pass stort att de flesta jurister specialiserar sig på vissa områden. Landets jurister kan fördela sig mellan allt från arbetsrätt, avtalsrätt, migrationsrätt och så vidare. De som arbetar med till exempel vårdnadstvister hamnar inom området som har med humanjuridiken att göra. De juristerna blir ofta rådgivande jurister till föräldrar som inte kommer överens om hur de ska göra med ett barn när de har gått skilda vägar. Då företräder de föräldrarna i allt som har med vårdnadstvisten att göra. Ibland får juristerna rätt så tunga fall att åta sig då det kommer till vårdnadstvister om barns vårdnad, umgänge och boende.

I många fall bord det finnas fler instanser som kunde hjälpa till när det kommer till vårdnadstvister, men tyvärr finns det inte i vårt samhälle. Mycket skulle kunna underlättas om det fanns en så kallad "äktenskapsbyrå" som tog som sin uppgift att medla mellan två föräldrar som inte kommer överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Tyvärr finns det inte. Och en sådan äktenskapsbyrå, eller familjeterapi, eller samarbetssamtal är direkt olämpliga om det förekommer våld mellan två parter.

Ensam vårdnad bör vara regel om våld har funnits

Om det har förekommit våld mellan två parter i ett tidigare förhållande är det direkt farligt för den som har blivit utsatt för våldet, att föreslå eller tvinga det paret till ett samarbetssamtal, medling eller liknande. Den som har varit eller fortfarande är utsatt för våld måste nämligen skyddas. Och det gäller både föräldern och barnet som har varit utsatt. I alla sådana fall ska alla våldsutsatta parter skyddas av polis och socialtjänst. Tyvärr är det inte så. Därför är det ofta upp till jurister som arbetar med denna typ av tvister som bör se till att de som är våldsutsatta får allt det slags skydd som finns att tillgå.

Ett sådan skydd kan till exempel vara att den som är utsatt inte ska tvingas till gemensam vårdnad med den som har utsatt den för våld. Barnet som har vuxit upp med en våldsam förälder ska inte tvingas att umgås med en förälder som har utsatt den andra för våld. Först när barnet är stort nog att försvara sig själv, bör ett obevakat umgänge ske mellan barnet och den våldsamma föräldern. Ett annat skydd att tillgå är skyddade personuppgifter, hemlig adress och annat som har med det att göra och som inte talar om var den våldsutsatta bor någonstans. Läs mer här om hur jurister kan gå tillväga i svåra vårdnadstvister.

Kan jag dra företaget inför rätta?

13 okt 2018

Effekterna av rot-avdraget är på det stora hela positiva. Privatpersoner har kunnat använda professionell hjälp för renoveringar, reparationer och byggnationer och man har kunnat göra det med en generös skatterabatt. Det ger en möjlighet att dra av 30% av det totala beloppet för arbetet och detta med ett årligt tak på 50.000 kronor. Rot- avdraget har dels alltså fungerat på det sättet att många fått billig, professionell hjälp och dels har också avdraget i fråga i stort sett utplånat de svarta jobben från marknaden. Det är de positiva effekterna.

Tyvärr finns också negativa sidor. En av dessa handlar om att fler tvister uppstått mellan privatpersoner och företag. Detta kan till viss del förklaras av att antalet jobb ökat - men den stora förklaringen är dock att antalet fuskjobb har ökat markant. Många företag fuskar och erbjuder tjänster som de inte har kompetens för.

Som privatperson kan det konkret innebära att exempelvis en golvslipning i Stockholm blir så pass undermåligt att golven måste rivas ut och ersättas av nya - utan att företaget tar något som helst ansvar. Det man trodde var ett billigt alternativ i form av en golvslipning blir alltså väldigt dyrt - om man inte tar det hela vidare. Vilket många alltså - med all rätt gör - och inleder en tvist.

Kan du få din golvslipning ersatt?

Det första steget är logiskt: du kontaktar företaget som utfört din golvslipning och kräver ekonomisk kompensation (som täcker de nya golven du tvingats lägga in). Om företaget vägrar detta så kan du vända dig till i första hand ARN - Allmänna Reklamationsnämnden - och anmäla ärendet dit.

De kan reda ut frågan och göra en bedömning. Dock: företaget behöver inte följa rekommendationen i fråga - de riskerar dock, i och med det, att bli prickat - och således så kan du, trots beslutet av ARN, gå lottlös.

Ta det till Tingsrätten och invänta dom

Du kan då välja att gå vidare och dra företaget inom golvslipning inför rätta. Det första är att du lämnar in en anmälan - skriv en utförligt sådan om vad som hänt och hur mycket du anser att du ska bli ersatt. Du betalar en avgift och då denna är betald så skickar Tingsrätten ut en stämning mot företaget. De kan bestrida och då går ärendet vidare.

Nästa steg innebär en muntlig förberedelse där både du och företaget får lämna era versioner - inför domare och nämndemän. Ambitionen är att slippa avgöra ärendet i rätten. Något som inte alltid fungerar.

Skulle tvisten hamna i Tingsrätten så kan du där alltså få den upprättelse du anser att du förtjänar efter den undermåliga golvslipning som levererats. Men, det kan även bli tvärtom och där du i så fall tvingas ta kostnaderna för företagets juridiska ombud och övriga rättegångskostnader - något som kan bli dyrt.

Dina egna kostnader täcks av ditt rättsskydd som finns i din hemförsäkring. Naturligtvis så har du även rätt att överklaga ett beslut som du anser vara felaktigt.

Men: ett råd i all välmening till samtliga som läser texten. Det är bättre att se till att anlita rätt företag på en gång. Var grundlig med reseach, kolla referenser och tidigare jobb och se över hos Kronofogden om det finns några anmärkningar där. En tvist och utslaget av en sådan är omöjlig att sia om; oavsett om det handlar om en undermålig golvslipning eller ett felaktigt lagt tak. Välj rätt firma!

Då är det rätt med en vårdnadstvist i domstol

3 okt 2018

För två år sedan gjordes den senaste undersökningen om antalet vårdnadstvister och hur domstolarna gör sina bedömningar i vårdnadsärenden. Den undersökningen gjordes av tidningen Dagens juridik, och publiceras även på dagensjuridik.se. Det som framkom i den undersökningen bekräftas av andra advokater som alla berättar att vårdnadstvisterna ökar i antal. Det skrev tidningen Advokaten under förra året, att antalet vårdnadstvister i domstolar har äkat kraftigt de senaste 10 åren med nästan 50 procent. Och att de vårdnadsärenden som en gång har tagit en runda i domstolen, återkommer på grund av olöst vårdnadstvist.

Mer jämlikt föräldraskap orsak till fler tvister?

En som har koll på detta är Monica Felding som är chefsrådman vid Malmö tingsrätt och som ledde en statlig utredning om vårdnadstvister:

– Vi vet att de dispositiva tvistemålen under samma period har ökat med 30 procent. Det antyder att konfliktbenägenheten i samhället har ökat, att man är mer mån om att få rätt. Advokater vi talat med vittnar om att det blivit en högre konfliktnivå bland deras klienter, säger Monica Felding till tidningen Advokaten.

Hon tror att föräldrarna är alltmer benägna att ta fajten för att få vara förälder till sina barn och att det beror på ett mer jämlikt föräldraskap. Att antalet vårdnadstvister ökar ser hon även som ett resultat av vårdnadsreformen 2006 som dömer fler till ensam vårdnad som ett skydd för barn som befann sig i en svår vårdnadstvist som fortsätter om föräldrarna får fortsatt gemensam vårdnad.

Önskan om färre vårdnadstvister för barnens skull

Gemensamt för många advokater som arbetar med dessa vårdnadstvister är en önskan om att de var färre – för barnens skull. Om det är så att två föräldrar tvistar om barnets vårdnad, boende och umgänge, endast för att de inte kan komma överens kan man endast beklaga att det inte finns andra instanser som snarare kan hjälpa föräldrarna att kunna komma överens, än att sådant ska avgöras i en domstol. Domstolsärenden borde endast vara till för alla de fall där den ena parten misshandlar familjen och barnen – och grova brott mot barnet. Inte endast till fall där föräldrarna tvistar om petitesser när det kommer till vårdnad och omsorg om barnet.

Som förälder är du den enda som kan kämpa för ditt barn

Därför – är du eller ditt barn utsatt för övergrepp; såväl fysiska, psykiska eller sexuella måste du, som förälder ta ditt föräldraansvar för ditt barn och inleda en vårdnadstvist för att skydda ditt barn. Då kommer du att behöva en mycket duktig och erfaren advokat. Tyvärr finns det inga andra instanser som kämpar för barns rättigheter, förutom ideella föreningar såsom kvinnojourer och föreningar för utsatta kvinnor och barn. Behöver du tips på en advokat som kämpar för barns rättigheter, oavsett vilket kön du som förälder har kan du läsa mer på: http://www.vårdnadstvist.biz.

Vad är en familjerättsadvokat?

7 sep 2018

Juridik är ett mycket omfattande område. Dessutom kan man nästan se att antalet lagar växer i rask takt. Som tur är, beslutar riskdagen (som stiftar landets lagar) om att vissa lagar som är ganska gamla och föråldrare, slutar gälla. Med tanke på den stora omfattningen, blir det svårare och svårare för juristerna att hitta rätt. Med tanke på det stora område juristerna har att arbeta inom, specialiserar de sig. Så finns det jurister som arbetar med affärsrätt, bostadsrätt, miljörätt och så vidare.  De jurister som arbetar med människor; hur man ärver varandra, hur man flyttar (migrationsrätt) eller flyr från krig (asylrätt) och om man tvistar om barns vårdnad, boende och umgänge kallar familjerättsadvokater.

En familjerättsadvokat kämpar för barn i rättstvister

Skulle man skilja sig från sitt barn mamma, eller pappa, och inte kommer överens om vad som är bäst för barnet, och om man skulle blir stämd, eller om du stämmer någon i tingsrätten därför att ni inte är överens, då bör man alltid anlita en familjerättsadvokat. Varför det är så viktigt är för att inom detta område är det få som kan prata med barn, ta reda på vad som är bäst för ditt barn och barnet i denna situation kan fara väldigt illa. En advokat som kan familjerätt bör alltid kämpa för barnets bästa. En domstol vet väldigt, väldigt sällan vad som är bäst för ett barn. Därför litar de oftast på socialtjänsterna runtom i landets kommuner, att de ska ta reda på vad som är bäst för ditt barn.

Socialtjänsterna saknar kompetens och förutsättningar

Socialtjänsterna saknar däremot kompetensen att ta reda på vad som är bäst för ett barn. Vill de prata med ett barn, måste båda föräldrarna ge sitt tillstånd. Om en barnpsykolog, som ju faktiskt är experter på att kunna prata med barn, måste de också få tillstånd av båda föräldrarna. Men om den ena föräldern, som är olämplig som vårdnadshavare eller som boendeförälder, inte tillåter det, ja, då kan varken socialtjänsten eller barnpsykologer prata med barnet. Därför pratar oftast socialtjänsten bara med föräldrarna och får lika olika versioner av händerlserna som domstolen får. Så VEM tar reda på vad som är bäst för ett barn? Det är här som en familjerättsadvokat kan utgöra skillnaden för om ett barns rättigheter tas till vara. Summa sumarum är det bästa för ditt barn i en dylik situation, att du som förälder tar kontakt med rätt familjerättsadvokat.

Hur kan man veta att oaktsamheten har varit grov?

1 aug 2018

En av anledningarna till att företrädaransvar kan träda i kraft är om någon eller några i styrelsen har agerat uppsåtligen och därmed undvikit att betala skatteskulden i tid. Den andra anledningen är om samma personer har agerat med grov oaktsamhet. En av utmaningarna i den här situationen är att det åligger skatteverket att påvisa att styrelsen har agerat oaktsamt. Den andra problematiken ligger i att skatteverket behöver kunna visa på att oaktsamheten har varit grov. Låt oss lyfta frågan om oaktsamhet och försöka definiera hur den kan anses som grov.

Oaktsamhet

Att agera med oaktsamhet innebär att man har gjort något med oförsiktighet, utan att tänka på konsekvenserna eller helt enkelt oansvarslöst. Ofta brukar människor säga att ett händelseförlopp har gått fort fram och att de då har agerat oaktsamt eftersom de inte har reflekterat över konsekvenserna. Rent slarv helt enkelt.

Exempel där företrädaransvar kan träda i kraft

Att agera med oaktsamhet kan vara att driva ett företag med förhoppning om att de ekonomiska kalkylerna ska vara bättre än vad de är, ett företag kan tacka ja till att producera och leverera vissa order utan att kontrollräkna om intäkter kommer att överskrida kostnaderna. I ett sådant fall är det inte förvånansvärt om företaget förr eller senare inte har betalningsförmåga för skatter, moms och sociala avgifter.

Det som däremot kan få beteendet att definieras som grov oaktsamhet, varvid ett företrädaransvar kan träda i kraft, är om styrelsen har blivit medvetna om situationen – men valt att inte agera på informationen. Det kan vara en ekonomiansvarig på företaget som vid ett styrelsemöte påtalar att med den affärsmodell som företaget har, driver det en icke lönsam affär som kommer innebär att det egna kapitalet minskas när kostnadsbasen är större än intäkterna och verksamheten löper på utan förändringar.

Detta händer om inget görs

Om styrelsen då konstaterar att affärsmodellen och försäljningsprocessen har varit allt för djärv så har de alltså chansen att fatta beslut som förändrar situationen. I det här läget kan konstateras att, framför allt om situationen har inneburit att skatteskulder inte har betalats i tid, styrelsen har agerat med oaktsamhet. Om de nu väljer att fortsätta driva verksamheten utan förändringar och därmed missköter kommande betalningar så kan alltså oaktsamheten vara att anse som grov. 

Vid en prövning av företrädesansvar så ska följande tas i beaktande:

 • Beror ej betalade skatteskulder på oaktsamhet eller uppsåt?
 • Har styrelsen blivit varse om situationen men valt att inte agera?
 • Vilka handlingsalternativ har funnits för styrelsen?
 • Om enda möjligheten har varit att försätta företaget i konkurs eller ansöka om rekonstruktion, har det skett?
 • Om inte, vilka skäl har styrelsen haft för att inte agera?

Läs tips: läs mer om företrädaransvar på företrädaransvar.se.

Detta kan din advokat göra om du ansöker om gemensam vårdnad

28 jun 2018

Som du kanske känner till, har man per automatik gemensam vårdnad om man är gift med barnets andra förälder. Är man inte det, måste pappan "erkänna faderskapet", som det heter på juridik-svenska. Det är ett stort ansvar att ha vårdnad om barn. Ett barn är känsligt för sin omgivning. De härmar sina föäldrar, sina syskon och andra barn i sin närhet. Som förälder och vårdnadshavare har man ett juridiskt ansvar att ge barnet allt som det behöver – inte i form av leksaker, utan när det kommer till kärlek och omvårdnad, kläder, mat, skolböcker, pennor, skolväskor, varma kläder och allt som ett barn behöver.

Ingen får utsätta barn för våld eller övergrepp

Man får inte utsätta sitt barn för våld, för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp. Har man gemensam vårdnad om ett barn, ska man tillsammans med den andra vårdnadshavaren bestämma om var barnet ska bo, var barnet ska gå i dagis, skola och vilka fritidsaktiviteter som barnet ska ha. För de allra flesta människor är inget av detta något problem. Men för en del blir det svårt att komma överens med den andra föräldern, om det till exempel är så att den andra föräldern inte bryr sig om sitt barn, inte vill göra det som är bäst för barnet. Då kan det vara så att någon av vårdnadshavarna vill ansöka om ensam vårdnad om barnet.

Anlita alltid jurist om konflikter kring barn

Anlita alltid en jurist om det är så att antingen du själv eller den andra vårdnadshavaren vill ansöka om ensam vårdnad. Ensam vårdnad kan beviljas till exempel i fall att man kan bevisa att man absolut inte kan komma överens. Det kan till exempel vara i de fall som att den ena föräldern utsätter den andra för våld, hot om våld eller övergrepp. Det kan även vara i fall om den andra vårdnadshavaren utsätter barnet för våld, fysiska, psykiska eller, och sexuella övergrepp.

Man måste alltid ha bevis i alla anklagelser

Men här gäller enbart bevis för att något sådant har skett. Att bara komma med lösa anklagelser om något av detta går inte. Man måste ha bevis för att detta sker med barn. Här måste det till att professionella psykologer kan få barnet att vittna om övergrepp eller våld. Tar du kontakt med en jurist bör du få goda råd om hur du kan skydda ditt barn och vad du inte bör göra som vårdnadshavare. Flyttar du till exempel med ditt barn och inte kan komma överens med den andra föräldern om hur umgänget ska se ut, kan du mista vårdnadsskapet.

3D-tatuering av ögonbryn – en riskabel skönhetsbehandling

20 jun 2018

Skönhetsindustrin blomstrar som aldrig förr. Över hela Stockholm poppar det upp salonger och kliniker som erbjuder behandlingar med Botox, fillers, fettsugning, nagelterapi och mycket annat. En trend som växer sig allt starkare är så kallad 3D-tauering av ögonbryn. Det sker oftast med hjälp av en teknik som kallas microblading, eller mikrobladning på svenska. Till skillnad från vanligt tatuering går 3D-tatuering med microblading bara ner till det andra hudlagret och inte till det tredje. Tatuering med microblading blir alltså inte permanent, utan håller i ungefär tre år, den tid det tar för det andra hudlagret att bytas ut. Det betyder dock inte att en felbehandling av ögonbryn med 3D-tautering inte kan få tråkiga konsekvenser för den som blir behandlad.

Vanligt i Stockholm

I Stockholm finns mycket av allt. Det finns gott om duktiga hudvårdsterapeuter som har läst på, gått utbildningar och skaffat sig certifikat för att korrekt kunna utföra 3D-tatuering av ögonbryn. Det finns också många lycksökare som lockas av de stora omsättningarna och ser chansen att tjäna en hacka. Att köpa in utrustning och sätta igång att tatuera själv är inte alls dyrt, vilket så klart lockar oseriösa aktörer.

Skönhetsindustrin är i mångt och mycket oreglerad i Sverige. Allvarliga ingrepp som Botoxbehandlingar och tatueringar kan vem som helst utföra, och gör det också. Mycket av ansvaret hamnar på den enskilda konsumenten, och många lockas så klart av billiga priser och snabba lösningar. Tyvärr blir konsekvenserna ganska ofta väldigt tråkiga om man råkar ut för en klantig behandling.

Vad kan gå snett?

Att de tatuerade ögonbrynen får fel färg, hamnar för långt upp eller blir asymmetriska är inte ovanligt. Detta beror på bristande kunskap och dålig förberedelse av den som utför behandlingen. Det mesta av tiden en 3D-tatuering tar består av förberedelse, att mäta, testa och testa igen, visa beräknat resultat för patienten och beräkna igen. Inte förrän behandlaren är helt säker på resultatet kan man börja tatuera.

Andra, allvarligare, konsekvenser kan vara att man blir smittad av någon sjukdom på grund av smutsiga instrument. En klinik som inte tar hygienen på allvar kan utsätta sina patienter för livsfara och kommer att beläggas med näringsförbud direkt om det uppmärksammas. Tyvärr lyckas många kliniker och salonger med bristande etik och rutiner ändå ofta verka relativt länge. Det beror på att kunder som blivit felbehandlade ofta inte vet vart de ska vända sig.

Estetiska behandlingar omfattas inte av patientskadelagen

Den som blir felbehandlad inom hälso- och sjukvården omfattas av patientskadelagen och kan vända sig till LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) för att få hjälp att kräva skadestånd  enligt patientskadelagen. Estetiska behandlingar omfattas dock inte av patientskadelagen. Den som blir felbehandlad är därför utlämnad till den som utfört behandlingen att reklamera behandlingen och kräva ut ersättning. De är sällan ett sådant krav får något gehör hos en oseriös skönhetssalong. Man kan dokumentera resultatet av sin behandling och polisanmäla salongen, en det är sällan polisen har några resurser att utreda, om salongen inte fått väldigt många anmälningar mot sig.

Kontakta en jurist

Att kontakta en jurist kan vara ett sätt att sätta press på salongen. Det allra bästa är i så fall att samla ihop ett antal personer som fått en felaktig behandling med 3Dtatuering av ögonbryn och tillsammans höra av sig till salongen och dessutom uppmärksamma landstinget på att salongen är oseriös. Det är oklart om det kan leda till att få ersättningar utbetalda, men man har i alla fall bidragit till att salongen inte kan fortsätta bedriva en oseriös verksamhet och fortsätta att felbehandla klienter.

Hur ska man gå till väga om man blir felbehandlad hos sin tandläkare?

6 jun 2018

När man går till tandläkaren för någon typ av ingrepp är väl den värsta skräcken att tandläkaren ska göra något misstag, slinta med borren, dra ut fel tand eller något annat obehagligt. Lyckligtvis händer detta så klart nästan aldrig. Dock kan alla göra fel då och då, och tandläkare är inget undantag.

Mänskliga faktorer bakom misstag

Vi tar Sundbyberg i Stockholm som exempel. I Sundbyberg har inga anmälda fel skett på en lång tid, men det betyder inte att en tandläkare i Sundbyberg är immun mot att göra misstag. Stress, personliga problem, underbemanning; det kan finnas många orsaker till att en tandläkare tappar fokus och darrar på handen eller tar ett dåligt beslut. Om en tandläkare begår ett misstag tar han oftast hand om det själv, förklarar vad han eller hon gjort fel, ber om ursäkt och gör upp en plan för hur misstaget ska åtgärdas. Men det kan i vissa fall hända att ord står mot ord, något har gått snett men tandläkaren hävdar att han inte har gjort sig skyldig till försummelse.

Kontakta en jurist

Alla tandläkare, ja alla läkare överhuvudtaget, ska alltid vidta så noggranna försiktighetsåtgärder som möjligt för att kunna garantera patienten en säker behandling. Om tandläkaren begår något fel och orsakar en skada på patienten, och detta fel är ett direkt resultat av en felaktig behandling, så har du som patient rätt till ersättning. Om tandläkaren eller kliniken inte vill kännas vid att du blivit felaktigt behandlad bör du kontakta en jurist som hjälper dig att föra din talan. En jurist kan lotsa dig rätt genom patienträttens ibland snåriga paragrafer.

Patientnämnden

Vem du ska vända dig till för att få ut ersättningen är olika beroende på om du gått till Folktandvården eller till en privat tandläkare. För patienter hos Folktandvården eller Distriktstandvården är det till patientnämnden hos landstinget du ska vända dig till. För Sundbyberg gäller därför patientnämnden vid Stockholms läns landsting. Patientnämnden utreder ditt ärende och beslutar om du har rätt till ersättning. De är ingen domstol, men de hjälper dig att skicka in en begäran om ersättning till den berörda kliniken, och kliniken kommer att betala ut ersättningen.

Förtroendenämnden gäller för privattandläkare

Har du gått till en privat tandläkare i Sundbyberg och fått en behandling som du anser var felaktig, ska du vända dig till privattandläkarnas förtroendenämnd. Även här gäller att de gör en utredning och försöker utröna om  du blivit felaktigt behandlad, och de hjälper dig med en anmälan om de finner att så är fallet.

Sällan ett fall för domstolen

Ett ärende om felbehandling går sällan till domstol. Däremot kan det vara bra att kontakta en jurist och låta denne göra en bedömning av din situation. Utifrån vad du kan berätta om behandlingen och juristens egna kunskaper om Patientskadelagen, kan han eller hon ge dig vägledning och föra din talan gentemot kliniken. En uppgörelse kan fattas i godo och du som patient kan få ersättning och fortsätta besöka tandläkare i framtiden utan minskat förtroende för den generellt sett goda tandvård vi har i Sverige.

Välj rätt företag för installation av värmepumpar

26 maj 2018

De flesta som byter energikälla och uppvärmning till sitt hus gör det av helt rätt anledningar. Dels så vill man tjäna pengar, dels så vill man få ett lite enklare liv och dels så vill man göra miljön en tjänst. Vi radar upp dessa tre anledningar och ger en närmare förklaring.

  • Tjäna pengar: Du kommer att sänka dina årliga kostnader - utan tvekan - genom att välja värmepumpar. Skulle du välja exempelvis bergvärme så kan kostnaden bli så mycket som 80% lägre. Efter att du gjort investeringen - köpt värmepump, fått denna installerad, borrat efter bergvärme och återställt marken till normalt skick - så tar det ungefär tio år innan du kan räkna med vinsten.
  • Enklare liv: Får du tack vare att dagens värmepumpar är självgående (de kan exempelvis känna av ert behov och gå upp- och ner i prestanda beroende på detta) och behöver knappt något underhåll. Service brukar också ingå i garantin man får då man köper värmepumpar.
  • Miljön. Jämför man värmepumpar med exempelvis olja så handlar värmepumpar om att återvinna energi från solen som finns lagrad i exempelvis marken eller berggrunden. Olja är - som alla vet - inte förnybart; någon gång tar det slut. Därför är värmepumpar bra sett ur ett miljöperspektiv. Jämför man med exempelvis fjärrvärme så skiljer sig exempelvis bergvärme då den uppvärmningen släpper ifrån sig väldigt mycket mindre koldioxid - ytterligare en bra anledning med andra ord.

Där hade vi förklaringen till varför värmepumpar är en god investering. Allt detta förutsätter dock att de är rätt installerade och anpassade efter det hus de ska värma upp. Tyvärr så har det visat sig att många husägare blir besvikna då de inser att den investering de gjort inte alls bär frukt och där de - i stort sett - betalar samma kostnad som förut. Det här kan leda till en tvist med installatören och återförsäljaren.

Alla sådana typer av tvister är väldigt ovissa sett till att de tar tid, kostar pengar och att utgången inte alls behöver vara så given som man som privatperson tror. Det bästa sättet att undvika en sådan tvist, det är att från början välja rätt partner. Vi tänkte visa hur.

Så hittar du rätt företag i Malmö

För att fler ska kunna relatera till detta så säger vi att det handlar om dig och att du är en vanlig husägare i en större stad - Malmö. Du vill byta uppvärmning till ditt hus och du har - efter en undersökning samt noggrann undersökning - kommit fram till att en frånluftsvärmepump kommer att bli bäst för sig. Så här undviker du att bli lurad då du ska hitta ett företag för installationen:

  • F-skattsedel och Kronofogden Se först och främst till att företaget har F-skattsedel - det är en förutsättning för att du ska kunna använda det frikostiga Rot-avdraget. Se även till att ringa till Kronofogden för att säkerställa att företaget har en ren historik utan anmärkningar.
  • Auktoriserat Företag och Branschtillhörighet: Kolla upp så att företaget har certifikat - exempelvis Säker Vatten eller Heta Arbeten - och att de är auktoriserade av VVS Företagen. Det är en stor trygghet.
  • Referenser: Vilka tidigare jobb har man utfört, hur lång erfarenhet har man och finns det något projekt som påminner omd et du står inför att göra? Be om nummer och se till att ringa tidigare kunder. Det finns inga som kan ge en bättre bild av ett företag än de som tidigare anlitat detsamma. Inga nummer - inget uppdrag.

Mer info: https://www.värmepumparmalmö.nu/.

Därför krävs en särskild försvarare för barn

25 apr 2018

Om ett barn omhändertas av kommunen innebär det ett mycket stort ingrepp i barnets liv. Förhoppningsvis är ingreppet något som skyddar barnet och gör det möjligt för barnet att utvecklas på ett positivt sätt och skyddas från något som kan skada barnet. Ofta är det i situationer där den ena eller båda föräldrarna missbrukar alkohol eller narkotika, utsätter barnet för brott eller missköter barnet på något sätt.

Tyvärr har steget för ett omhändertagande blivit för långt. Många är de barn, eller föräldrar som vittnar om att barnen mått dåligt och tagit skada av att myndigheter inte har gått in och skyddat barnen. Det är då man bör ta kontakt med en LVU advokat. Dels får man genom LVU advokaten veta vad lagen säger om omhändertagande av barn. Vad är det som krävs för att omhänderta ett barn? Vad kan förälder göra? Vad kan polis, socialtjänst eller socialnämnd göra? Vad händer i en rättegång om barnet som har omhändertagits av myndigheter?

Alla beslut om barn ska vara för deras bästa

Enligt lagen ska alla beslut som fattas kring ett barn vägledas av det som är bäst för barnet. Svensk lag stipulerar att barns bästa ska komma i första rummet när det kommer till barnets vårdnad, boende och umgänge, samt i Socialtjänstlagen slår man fast att ”barns bästa” ska vara vägledande i allt som rör barnet.

Men vad händer om två vårdnadshavare är helt oense om vad som är ”barnets bästa”? Eller om socialtjänst och vårdnadshavare är oense om vad som är ”bäst” för barnet? Det är då man bör ta kontakt med en advokat som kan hjälpa till att företräda barnet.

Vettiga föräldrar kan bortse från egna önskemål

Är man en vettig och sansad förälder måste man se till vad som är bäst för barnet och se bort från de egna önskemålen. En sansad förälder har möjligheten att bortse från egna känslor, behov och önskemål och kan se vad barnet önskar, vill och mår bra av. Och om barnet inte mår bra, måste en förändring ske så att barnet har en chans att få den hjälp han eller hon behöver. Är det en förälder som inte kan eller vill se vad som är bäst för barnet, bör vårdnaden flyttas till den förälder som kan ta tillvara barnets egna önskemål om hur den vill ha det när det kommer till allt som rör barnet. Dessutom bör barns rätt att höras i alla instanser alltid gälla; från socialtjänstens vårdnadsutredningar till beslut som fattas i domstol. Barnen har rätt att påverka sin egen livssituation.

Att jobba med transporter av farligt gods – vad gäller juridiskt?

17 apr 2018

När man jobbar med transporter finns det mycket lagar och regler att förhålla sig till, och vanligtvis krävs tillstånd och certifikat av olika slag för att kunna bedriva transport- och åkeriverksamhet. Det gäller såväl taxinäringen, flyttfirmor, städföretag, åkerier mm. Vid transport av farligt gods är regelverket ännu hårdare, och denna kategori av frakt har till och med en egen lag, Lag (2006:23) om transport av farligt gods. Syftet med lagen enligt lagstiftarna är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods orsakar skador på livm hälsa, miljöer eller egendom.

Lagen måste följas

Lagen handlar mycket om att man som transportör av farligt gods är skyldig att tillse att godset är säkert packat och att rätt förvaringskärl används, samt krav på fordonet och framförandet av detta. Bryter man mot lagen riskerar man grova böter eller fängelse i upp till ett år. Det är således viktigt att alla som jobbar inom transportbranschen och vid något tillfälle kommer att frakta farligt gods, är påläst på lagen och vet hur man på ett korrekt sätt fraktar hälso- och miljöfarligt gods.

Den myndighet som kontrollerar att företag i Sverige har kännedom om lagen, och vidtar åtgärder för att den efterföljs, är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB arrangerar kurser och utbildningar och utfärdar tillstånd och certifikat för hantering av farlig gods.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för produkter som är miljöfarliga eller kan orsaka skador på människor och egendom om de intre transporteras på rätt sätt. Det kan till exempel röra sig om explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor och giftiga eller frätande ämnen. Alla dessa ämnen och produkter måste fraktas i speciellt godkända kärl, i vissa fall även med speciella krav på fordonen.

IBC-tankar för brandfarliga eller frätande vätskor

Ett exempel på ett sådant speciellt kärl, är IBC-tanken. IBC står för Intermediate Bulk Container, och används till all möjlig frakt på grund av sin smidiga form och konstruktion. En normalstor IBC-tank är drygt en meter i både höjd, bredd och längd och är tillverkad i PVC-plast. Tanken omgärdas av ett galler av härdat stål och sitter monterad på en medföljande lastpall. Tankarna kan vid transport staplas på höjd, vilket gör den mycket lämpligt i trånga fraktutrymmen. En IBC-tank skyddar på ett effektivt sätt innehållet från stötar, vilket gör den utmärkt för att transportera brandfarliga eller frätande vätskor. Transport av diesel till exempel sker nästan uteslutande i IBC-tankar. Det krävs utbildning och certifikat för at tfå transportera farligt gods med en IBC-tank. Undantag kan göras för jordbrukare som vill transportera diesel i mindre mängder.

Behållare för gaser

När man ska transportera farliga gaser behövs gastuber godkända för transport. En gastub är en tryckbehållare och måste hanteras och transportas med stor försiktighet av en utbildad chaufför. När man transporterar gas måste det dessutom alltid ske i ett öppet lastutrymme, för att förhindra att chauffören får i sig gas om den skulle börja läcka.

Ansvaret hos verksamhetschefen

Det är chefen på företaget som är ansvarig för att se till att lagar och regler gällande transport av farligt gods följs, och att se till at all personal är utbildad och certifierad. Driver man verksamhet utan tillstånd kommer man att bli belagd med näringsförbud, och dessutom med stor sannolikhet åtalad för lagbrott.

Att välja rätt advokatbyrå

16 mar 2018

Advokatbyråer förser klienter med ombud och försvarare till domstolar. I valet av advokatbyrå finns flera faktorer att ta hänsyn till. Både byråns inriktning och den enskilde anlitades titel, utbildning och meriter är sådant som kan komma att avgöra. Nedan reder vi ut några vanliga frågetecken runt vilken advokatbyrå man ska välja.

Den vanligaste anställningen för en advokat är genom en advokatbyrå. En advokatbyrå kan avse ett samarbete mellan advokater i en gemensam rörelse, eller det kontor advokaterna arbetar ifrån. Många advokater än anslutna till en sådan gemensam rörelse och flera advokatbyråer ägs eller drivs av advokaterna själva, ibland en ensam advokat. Storleken på byrån beror i stort på hur många advokater och jurister som är anslutna till byrån. En vanlig medelstor stad i Sverige har många advokatbyråer med varierande storlek att välja mellan.

Inriktningar och spetskompetens

Många advokatbyråer väljer att inrikta sig på ett eller flera juridiska områden. Juridiken har många svårlösta problem som kräver pålästa och kunniga jurister, och ibland finns krav på spetskompetens och särskilt erfaren professionell hjälp. Det finns flera konkurrensmässiga fördelar med att smalna ner sina tjänster och kunna erbjuda hjälp från advokater och jurister som särskilt inriktat sig på dem frågor man sökt hjälp för. Samtidigt finns det såklart en risk i att tappa klienter som söker hjälp i andra ärenden än dem som byrån inriktat sig på.

Biträdande jurist eller advokat?

Den kanske vanligaste frågan från den som är klient hos en advokatbyrå är vad som är skillnaden mellan en advokat och jurist. Villkoret för att en advokatbyrå ska få kalla sig just advokatbyrå är att där ska arbeta en advokat som är ansluten till det svenska advokatsamfundet. Många advokater har också anställt en eller ett flertal biträdande jurister.

En biträdande jurist har i praktiken samma arbetsuppgifter som en advokat. Biträdande jurister har liksom advokater en juristexamen från universitetet och dem kan båda uppträda självständigt i domstol och i rättsprocesser. Den stora skillnaden är att en advokat är ansluten till advokatsamfundet och styrs av de regler och ramverk för vilken en advokat bör arbeta. På en advokatbyrå är det därför advokatens ansvar att se till att dessa regler och ramverk efterföljs. Således har advokaten det övergripande ansvaret över den biträdande juristen eller juristerna. Eftersom båda yrkesgrupperna har samma utbildning har det för klienten inte någon större betydelse. Det som kan vara desto viktigare än titeln är juristens/advokatens yrkeserfarenhet och personliga yrkesframgångar.

Salmi & Partners är en advokatbyrå vi kan rekommendera.

Dags att ta våldtäktsfrågan på allvar

28 feb 2018

Under året som gått så har ett stort fokus legat på sexuella trakasserier, ofredanden och våldtäkter. Detta primärt genom den uppmärksammade MeToo- rörelse där kvinnor över hela världen - inom alla möjliga områden - vittnade om strukturer där män i högre positioner utnyttjade sin makt för att få sexuella handlingar utförda - eller för att ta sig friheter som man definitivt inte har någon rätt att ta.

Dels så har vi i Sverige också kunnat se hur fler uppmärksammade våldtäktsfall belysts i media. Det ytterst uppmärksammade fallet där en kvinna, enligt egen utsago, blev våldtagen av ett stort antal män i en trappuppgång i Fittja är ett sådant. Två saker sticker ut med just detta fall. Nummer ett: Männen blev friade; något som till mångt och mycket tillskrivs en slarvigt utförd utredning där man från polisens sida bland annat inte lyckades lokalisera rätt trappuppgång utan genomförde en undersökning i en annan.

Nummer två: det är sådana typer av våldtäkter som ofta blir uppmärksammade. Något som får många att tro attd en typiska våldtäkten sker av okända gärningsmän, på gatan och i skydd av mörkret. Så är definitivt inte fallet; den typiska våldtäkten sker i hemmet och av en gärningsman som man känner sedan tidigare. Punkterna har en gemensam nämnare sina olikheter till trots: många kvinnor drar sig för att anmäla en våldtäkt.

I det första fallet så anmäler man inte av den anledningen att om en kvinna inte får rätt då hon utsatts för en sådan brutal våldtäkt (vi fortsätter utgå från hennes version), hur ska man då själv få rättvisa skipad efter en våldtäkt?

Rätt advokat ger bättre möjligheter att få gärningsmannen fälld

I det andra fallet så anmäler man inte då man känner personen; man kanske missuppfattat situationen, man kanske gav otydliga signaler, man kanske var berusad, mannen kanske inte uppfattade att man sa nej och så vidare - man vill väl inte anmäla en annars schysst person - kanske sin egen partner! - för ett sådant fruktansvärt brott som en våldtäkt?

Däri ligger ett problem. Kvinnor upplever att de inte tas på allvar vid en anmäld våldtäkt och man kan i många fall se rent förnedrande frågor ställas både från polis och från försvarsadvokater om man väl anmält och ska delta vid förhör och vid rättegång.

Även om den tekniska bevisningen är god så kan det ställas frågor om klädsel, berusning och om det kanske finns andra motiv bakom anmälan. Det vi kan säga gällande detta är att det aldrig varit så viktigt att ha rätt advokat (målsägarbiträde) vid sin sida. Denne kan, genom sin yrkesskicklighet, få de irrelevanta frågorna att upphöra och han kan få fokus att hamna på rätt saker. Dessutom så handlar det om att få ett stöd också.

Det är dags att börja ta en anmäld våldtäkt på ett större allvar - oavsett vilken social status kvinnan har, oavsett om det handlar om en våldtäkt i hemmet eller i ett trapphus i Fittja, eller om gärningsmannen är ett upplyft namn eller en vanlig Svensson. En våldtäkt är ett fruktansvärt brott som kan ge fängelse mellan två- till sex år. Är det en grov sådan så kan gärningsmannen se en dom på lägst fyra år- och som högst tio år i fängelse.

Mer läsning: aktuellt om våldtäkter.

Att vara misstänkt för ett brott

14 feb 2018

När en person blir misstänkt för ett brott betyder det att polisen har anledning att tro att denne gjort något olagligt. Kanske har polisen efter egna undersökningar fattat misstankar om personen, eller så har han eller hon blivit tagen på bar gärning vid ett brott. Det kan också vara så att någon ringt in en misstanke mot personen eller anmält personen för ett brott, till exempel misshandel. Misstanken kan således vara av olika grad, från att en person kan misstänkas, till att det anses finnas tillräckliga skäl för åtal.

Att vara misstänkt är, oavsett misstankegrad, inte att vara dömd, utan det är polisens uppgift att tillsammans med en åklagare, den advokat som företräder staten i ett brottmål, företa en förundersökning för att undersöka om det finns tillräckliga bevis mot den misstänkte för att kunna inleda ett åtal.

Förundersökningen

Förundersökningen har två primära mål; dels att identifiera och säkra bevis mot personer som kan misstänkas för brottet, och dels att undersöka om det insamlade bevismaterialet räcker för att väcka åtal. Vid allvarligare brott är det åklagaren som leder förundersökningen och talar om för polisen hur de ska gå till väga, men vid mindre allvarliga brott är det ofta polisen själv som genomför förundersökningen och sedan presenterar den för åklagaren. Om förundersökningen inte ger tillräckligt med bevis för att en misstänkt person ska kunna åtalas för brottet, och om inga övriga misstänkta fins, läggs åtalet ner.

Objektivitetsprincipen

När åklagaren samlar in bevis är det viktigt att han eller hon inte bara samlar in bevis som talar mot den misstänkte utan även sådant som talar för. Detta kallas för objektivitetsprincipen och är en viktig del i svensk rätt. Om den misstänkte har blivit tilldelad en offentlig försvarare behöver åklagaren däremot inte samla in bevis som kan hjälpa den misstänkte utan det anses kunna skötas av den offentlige försvararen.

Förhör

Om det under förundersökningen framkommer att en person kan misstänkas för ett brott blir denne kallad till polisförhör. Vanligtvis blir man kallad via telefon eller brev. Vid misstankar av mer allvarlig art kan det hända att polisen väljer att gripa en person, som då omedelbart tas in till förhör.

Under förhöret frågar polis och åklagare ut den misstänkte om omständigheter som var denne var när brottet ägde rum, den misstänktes koppling till eventuella brottsoffer osv, kort sagt, försöker skapa sig en så heltäckande bild som möjligt av den misstänktes roll i brottet. Efter förhöret beslutar sedan åklagaren om den misstänkte ska anhållas för brottet. Om den misstänkte inte ska anhållas hävs gripandet direkt och den misstänkte är fri att gå.

Anhållan

Den som blir anhållen för ett brott blir tillfälligt frihetsberövad i avvaktan på att domstol ska besluta om häktning och åtal. Man kan som mest vara anhållen i tre dagar innan beslut om häktning måste ske. Som anhållen har man en viss rätt till kontakt med anhöriga och omvärlden, men i speciella fall kan denna rätt fråntas en, till exempel om åklagaren misstänker att det kan skada utredningen på något sätt.

Häktning och rättegång

Den som blir häktad blir placerad i ett häkte i väntan på rättegång. Under rättegången lägger åklagaren fram de bevis som insamlats mot den misstänkte och vittnen kallas in och utfrågas. Den misstänktes försvarsadvokat försöker i sin tur få sin klient friad från anklagelserna genom att åberopa bevis som talar till den misstänktes fördel och genom att höra både åklagarsidans och egna vittnen. Det är åklagaren som har bevisbördan och måste se till att det ställs utom allt rimligt tvivel att den misstänkte är skyldig till brottet, annars kan inte rätten besluta om en fällande dom.

← Äldre inlägg

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.