Blogg

Sida 4

Är du i behov av en LVU advokat?

29 sep 2017

Det finns vissa lägen då man måste fatta snabba beslut inom rättsväsendet; tillfällen då man helt enkelt inte kan låta byråkratins kvarnar mala på i sitt sakliga tempo utan där man måste agera direkt. Det tydligaste exemplet på en sådan situation gäller barn och i synnerhet barn som man misstänker far illa i sina hem. Det kan här handla om att man tror att föräldrarna misshandlar sitt barn – fysiskt eller psykiskt – att de missbrukar droger eller är våldsamma mot varandra.

Barn har – enligt FN:s barnkonvention – rätt till ett kärleksfullt, tryggt och stabilt hem; misstänker man att så inte är fallet från Socialtjänstens sida – ja, då agerar man direkt. Först och främst sker detta genom en utredning av familjen samt familjeförhållanden – skulle man här upptäcka att allt inte står rätt till så kommer man från Socialtjänstens sida att försöka påverka och övertala föräldrarna att barnet får det bättre någon annanstans – lämpligen i ett fosterhem.

Om föräldrarna – eller barnet; det är inte alls ovanligt – motsätter sig detta – ja, då kan Socialtjänsten använda sig av en speciell lag som finns där för barnen och med barnens bästa för ögonen: LVU. LVU är en förkortning för Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Kortfattat så innebär det att barnet i fråga kan hämtas, omhändertas och placeras i ett jourhem under loppet av en dag. Bra naturligtvis – ser man att ett barn far illa så måste en snabb, räddande aktion iscensättas. Men, det kan i visa fall gå för fort och där man inte har en tanke på vare sig barn eller föräldrarna och den enorma känslomässiga press som en sådan aktion innebär.

LVU finns för barnens skull

En förälder vars barn blivit omhändertagen enlig LVU kan känna sig överkörd, maktlös och orättvist behandlad. Här behövs ett stöd och detta får man i form av en LVU advokat. En LVU advokat är en specialist på området och det är viktigt att man väljer just en sådan om man hamnar i en liknande situation. En LVU advokat för fram föräldrarnas och barnets talan, utreder och ger ett stort stöd genom hela resan. För: det handlar om en resa – den första aktionen från socialtjänstens sida följs nämligen upp med förhandlingar i förvaltningsrätten där beslut tas.

Detta beslut kan därefter överklagas var sjätte månad där man tar na omständigheter i beaktning. Omständigheter som presenteras av din LVU advokat. Man ska veta att man alltid ser till barnens bästa och att man därför också helst ser att den ”riktiga” familjen hålls intakt. Skulle det efter något år visa sig att avgörande steg tagits i rätt riktning – ja, då finns också chansen till en återförening. Man måste dock främst se LVU som någonting bra; det är en lag som hela tiden ser till det bästa för ett barn.

Vi ska här tillägga att LVU kan tillämpas även då barnet i fråga är den som missköter sig; hamnar ett barn i kriminalitet eller i drogmissbruk så kan LVU tillämpas och en flytt till ett jourhem ske på samma snabba sätt som vi beskrev ovan. Oavsett vilken situation det handlar om dock: alla inblandade behöver ett juridiskt ombud i form av en LVU advokat. Läs mer här.

Rättegång med videkonferens – så fungerar det

23 sep 2017

Sedan 2008 kan man föra en rättslig förhandling via videokonferens, i både hovrätten och Tingsrätten. Reformen, kallad ”En modernare rättegång”  syftade till att en modernisering av rättegångsförfarandet, bland annat med hjälp av modern teknik.

En viktig  med det nya arbetssättet är att man med hjälp av modern teknik för videokonferenser. Tidigare har det varit standard att man bara har spelat in ljudet när en person hörs i domstol. Men numera tas alla förhör också upp på video i digitalt format.

Lättare att ha fräscha minnesbilder

En anledning till att spela in förhör för att sedan spela upp dem är att det är nyare och mer korrekt i minnesbilden. Ett nytt förhör i en andra instans kan ske lång tid efter att den aktuella händelsen inträffat och vittnet kan ha svårt att minnas alla detaljer. Med hjälp av videokonferensen kan domarna ta del av både bild och ljud och kan på det viset få en bättre bild av bevisvärde och sanningshalt.
En annan stor del med videokonferens är att brottsoffer och vittnen bara behöver komma till domstolen  mer än en gång när berättelsen. Detta leder både till mindre påfrestningar för både vittnen och brottsoffer. Dessutom medför detta förfarande lägre rättegångskostnader.
Några viktiga regler som gäller för videokonferens i rättsammanhang: den som kan delta i domstolen ”live” ska i första hand också göra det. Tekniken är dessutom mycket fördelaktig att använda vid stora rättegångar när alla deltagande samt publik inte får plats i rättssalen. Då ställs det i ordning en sidosal dit rättegången sänds via länk.

Distans ett annat bra argument

Det kan bli aktuellt med videokonferens av flera olika anledningar. Ett vittne kan vara bosatt långt från rättssalen, då kan videokonferens vara att föredra på grund av lägre kostnad. Finns det en hotbild mot en eller flera personer, eller mot själva domstolen, så kan det vara motiverat med en videokonferens av säkerhetsskäl. Känner ett vittne eller någon annan en påtaglig rädsla att delta i rättegången så kan det också vara motiverat att använda vide.

Domstolen ska avgöra om det anses lämpligt att använda videokonferens vid en rättegång. Detta har tack vare den snabba tekniska utvecklingen och ekonomiska skäl blivit allt vanligare. Flera mycket stora och uppmärksammade rättsfall på senare år har helt eller delvis genomförts med hjälp av utrustning för videokonferens.

 

Undvik en vårdnadstvist genom samtal

19 sep 2017

Det finns många anledningar till varför ett äktenskap tar slut och så länge ingenting kriminellt ligger bakom beslutat om ett uppbrott mellan två äkta makar så lägger vi heller inga moraliska pekpinnar i riktning mot dessa. Kort sagt; dagens samhälle är konstruerat så att ett äktenskap inte nödvändigtvis är något som måste hålla över hela livet, det är inte som förr där en sådan innebar vanära för en hel familj eller släkt och där det verkligen var ett förbund som av den anledningen inte fick brytas.

Naturligtvis så ska man för den sakens skull inte ta detta lättvindigt heller ( som tyvärr många gör) utan står man i kyrkan så ska man också verkligen mena och försöka sträva efter att följa de löften man ger varandra.

Kärleken är dock outgrundlig och ibland tar den slut, ibland riktas den mot någon annan person och ibland så leder den bort två äkta makar från varandra – något som leder till en skilsmässa. Det man kan säga om en skilsmässa är att det handlar om en väldigt jobbig process för alla inblandade och att en sådan i många fall – beroende på de stora känslorna som finns i omlopp – kan leda till infekterade fejder och uppslitande gräl. Så länge detta riktas till och handlar om egendom av något slag så är det naturligtvis jobbigt i sig – man då det kommer in barn i bilden så blir det ännu värre.

Att två stycken äkta makar efter en skilsmässa inte kan komma överens om vårdnaden om sina gemensamma barn är något som tyvärr inte är ovanligt och som tyvärr – i många fall – sker av fel orsaker. Det vill säga – man är så arga på varandra och det kan här handla om att exempelvis en otrohet ligger bakom beslutet om skilsmässan; ett svek som därefter skapar ett slags hämndbegär och där barnen får agera slagträ och verktyg för att åsamka sin forna partner så stor skada som möjligt. Kort och gott; man ser till att försöka hindra denne från att ha vårdnaden om sina barn och man lämnar därför in en stämning och en ansökan om ensam vårdnad. Man har – förutsatt att den andre motsätter sig stämningen – därmed inlett en vårdnadstvist.

En vårdnadstvist är något som man till varje pris ska försöka undvika och som förälder så måste man lägga sin personliga vendetta åt sidan för en stund och verkligen försöka se vilka som skadas mest av denna vårdnadstvist – nämligen barnen. Att se sina föräldrar bråka i samband med en skilsmässa är svårt nog, men då bråket dessutom handlar om sig själv – ja, då kan konflikten vid en vårdnadstvist leda till djupa, själsliga ärr som ett barn kan bära med sig resten av sitt liv.

Samarbetssamtal för barnens skull

Det är också av den anledningen som varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda parter i en vårdnadstvist professionell hjälp i form av samarbetssamtal där man tillsammans med sitt ombud och med exempelvis en psykolog eller kurator får diskutera fram en lösning. Utgångspunkten i Sverige är nämligen – just med tanke på barnen – att delad vårdnad är bättre än en ensam sådan och därför försöker man alltid lösa en vårdnadstvist innan det går så långt som till Tingsrätten.

Ofta hjälper också ett – eller så många som situationen kräver – samarbetssamtal för att komma till en lösning vid en vårdnadstvist. Då känslor lagt sig och den rationella tanken får plats så brukar nämligen föräldrarna se till det viktigaste i sina liv: nämligen sina barn.

Besök http://www.vårdnadstvisterstockholm.se för ytterligare information.

Mina föräldrar är döda – har jag arvsrätt?

29 aug 2017

Om vi tar en tragisk händelse som exempel på hur arvsrätt ser ut i praktiken så kan vi börja med en svår trafikolycka där två personer avlider och där inget testamente finns skrivet. Personerna i fråga är nämligen unga och har – naturligtvis - inte väntat sig att omkomma och har därför inte skrivit något sådant. Man gör ju i regel nämligen inte det förrän på ålderns höst då man genom ett testamente sammanfattar sitt liv och vilka som ahr varit viktiga i det. Men vi återgår till den tragiska bilolyckan vi nämnde som exempel ovanför. Två personer avlider alltså, inget testamente finns och då är den naturliga frågan alltså: Vem ärver?

Här spelar en sak kallad arvsrätt in och och detta betyder att vi i Sverige har samlat allt som rör dödsfall och hur kvarlåtenskapen efter denna person ska fördelas. Vi säger att de två avlidna personerna ovan hade barn – ja, då säger Sveriges arvsrätt att de ska få ta hand om egendomen som lämnas efter vid föräldrarnas tragiska död. Här får alltså baren ärva allt som finns kvar i form av exempelvis hus, pengar och andra egendomar.

Har dessa inga barn då, vad säger vår arvsrätt då? Ja, här blir det lite klurigare men ofta så kommer där arvet att tillfalla syskon om det finns sådana – eller som i det här fallet då personerna som omkommit var relativt unga – deras föräldrar. Förutsatt att dessa naturligtvis då ännu är vid liv. Vår arvsrätt följer alltså en viss ordning och är även lagstagad och det kan vara detta som också skapar vissa problem då någon plötsligt omkommer.

För visst kan det bli problem med att tolka vår arvsrätt och speciellt då om det inte finns något testamente. Men även om det finns ett sådant skrivet så är det inte säkert att arvsfrågan blir löst – det finns många exempel där arvsrätt och testamente ställts mot varandra och blossat upp till riktiga bråk om pengar, hus och bilar som lämnats kvar av den avlidne.

Ett känt fall av arvsrätt kontra testamente

Just här finns det i Sverige ett fall av arvsrätt där dels testamente, arvsrätt och det man kan kalla moralisk rätt spelat mot varandra i ett offentligt drama. Det här fallet handlar alltså om då den kända författaren Stieg Larsson avled och dels lämnade sin hustru ensam men också hade både sin far och sin bror kvar i livet.

Vem skulle då få ärva och vad sa vår svenska arvsrätt? Jo, det blev nämligen så att brodern och fadern fick ärva – den väldiga summan – efter sin bror och son och att hustrun knappt fick någonting. Det här påverkades av att Stieg som tonåring även skrivit ett testamente – präglat av idealism och ungdomlig entusiasm – där hans framtida tillgångar skulle tillfalla det kommunistiska pertiet i Västerbotten.

Det här har blivit en väldig soppa där vår arvsrätt alltså säger en sak medan vår moraliska kompass kanske hellre se att hans sambo sedan 30 år borde fått pengarna efter den kända författaren. Det är, som vi ser, inte helt lätt det här med arvsrätt.

Klicka här för att läsa mer.

Säkerhetsdörrar - Stabilt skydd mot inbrott

25 aug 2017

Inbrotten i Sverige ökar och tjuvarna blir allt smartare. I villor och radhus är det enklare för tjuvarna att bryta sig in. De har både entrédörren, fönster på markplan och kanske även en altandörr att bryta sig in igenom. För att göra det lite svårare för tjuvarna att ta sig in så kan du införskaffa larm, lampor som tänds vid rörelser och säkra lås. Även en säkerhetsdörr är ett bra komplement.

Lägenhetsinbrott

När det kommer till inbrott i lägenheter så har tjuvarna vanligtvis bara en ingång - genom entrédörren. Många gamla lägenheter har i dagsläget dörrar med dålig kvalité och kanske en gallergrind innanför dörren. Men de som låser dörren, hur ofta låser de även gallergrinden? Inte allt för ofta. Man tänker “inbrott händer inte mig”. Men helt plötsligt en dag så står du där och inser att det visst drabbade dig. För att undvika inbrott i lägenheter så finns säkerhetsdörrar. Säkerhetsdörrar har olika klassificeringar, dessa är beroende på vilka verktyg de ska kunna stå emot och hur lång tid det tar att bryta sig in. Det finns många företag som säljer säkerhetsdörrar i Stockholm, men även mindre städer. Om du har en säkerhetsdörr så sänks även kostnaden för din hemförsäkring. Det behöver inte vara så att du har massvis med värdesaker hemma som gör att du vill skydda dig med en säkerhetsdörr. Det jobbiga med ett inbrott är att någon har varit i ditt hem, utan din tillåtelse, och rotat runt bland dina saker. Kanske har tjuvarna även förstört, vandaliserat och skapar en otrygg och olustig känsla.

Jobba tillsammans för att undvika inbrott

Även om säkerhetsdörrar, larm och lampor som tänds vid rörelse så kan man göra mer för att undvika inbrott. Om du bor i en lägenhet så ta tillfälle att hälsa på alla dina grannar, så du vet vilka som rör sig i huset. Om du ser någon i trapphuset som du inte känner igen, fråga vem det är och vem den ska besöka. Klassiska tjuvar går inte längre runt med ett svart band runt huvudet med hål för ögonen. De är klädda precis som du och jag, eller utklädda till byggarbetare eller besiktningsmän. Med andra ord, de smälter in för att inte väcka onödig uppmärksamhet. Det värsta tjuvar vet är att känna sig sedda, gör det därför en vana att hälsa på alla du ser i trapphuset. Självklart kan de ändå gå in i trapphus och kolla läget, så ta hellre det säkra före det osäkra - skaffa en säkerhetsdörr.

Delad vårdnad är ofta att föredra

30 jun 2017

Att man skiljer sig och separerar är naturligt och något som i många fall tillhör livets gång; man utvecklas åt olika håll, man växer ifrån varandra och man kanske träffar någon annan. Naturliga orsaker som naturligtvis är väldigt tråkiga och väldigt tuffa att uppleva. Har man någon gång älskat en annan människa så kan det vara svårt att ta beslutet att man plötsligt ska ge upp det liv man byggt tillsammans med denne.

Ett beslut som blir än tuffare om man ser till att det finns barn med i bilden. En skilsmässa blir alltid svårare att genomföra om det finns barn inblandade och detta då man måste besluta om vårdnaden av dessa. Först och främst ska man här veta att man alltid ska försöka se detta ur barnens synvinkel och här blir således delad vårdnad det bästa alternativet.

Det vill säga – föräldrarna delar på det ekonomiska ansvaret, man delar på boendeformen (varannan vecka hos mamma, varannan vecka hos pappa...) och man tar ett gemensamt ansvar för skolgång, uppfostran och alla andra saker som varje barn enligt FNs barnkonvention har rätt till. Dock så kan en skilsmässa även innebära att ett bråk uppstår – av olika orsaker – om huruvida vårdnaden om barnen ska se ut och här kan således en av föräldrarna lämna in en stämning mot den andre där en ansökan om ensam vårdnad skickas till Socialstyrelsen.

Ensam vårdnad kan ändras

Bestrider den andre föräldern detta så har en vårdnadstvist inletts. Detta är något som man i Sverige till varje pris vill undvika och därför är varje kommun – enligt lag – skyldiga att erbjuda hjälp vid en vårdnadstvist. Man försöker alltså genom samtal förhindra att en förälder ansöker om ensam vårdnad och därmed skapar en vårdnadstvist och lösningen här stavas alltså således samtal.

Genom att man låter föräldrarna tillsammans med juridiska ombud samtala med varandra så hoppas man att en lösning kan nås innan det hela går upp i Tingsrätten – en klok väg att gå och detta enbart med tanke på barnens väl. Att en föräldern stämmer den andra, ansöker om ensam vårdnad kan vara absolut nödvändigt – det ska man inte glömma – men i de flesta fall går det att hitta en lösning.

Då vi säger att ensam vårdnad är absolut nödvändig så menar vi om den ena föräldern är grovt kriminell, har missbruksproblematik, är pedofil etc och av dessa anledningar inte bör ha vårdnaden om barnen i fråga.

Det är de andra anledningarna som ofta går att lösa genom dessa av kommunen erbjuder samarbetssamtal; lite vatten under broarna, lite lugna sakliga och vuxna samtal brukar förvandla en ansökan om ensam vårdnad till en delad sådan. Att för barnens bästa.

Lös en vårdnadstvist på bästa sätt

29 jun 2017

Rubriken ovan kan vara lite missvisande; har det gått så långt som till en vårdnadstvist så finns det kanske inga lätta lösningar. Det vi menar är att man istället försöker göra det bästa av den rådande situationen och kanske – som förälder – ta ett steg tillbaka och istället för att bråka börja fokusera på det viktiga i en vårdnadstvist; nämligen sina barn.

Här talar vi alltså om vanliga typer av en vårdnadstvist och inte om de som måste ske; de där en förälder på ett klart och tydligt sätt visat sig vara direkt olämplig att ha vårdnaden om sitt- eller sina barn – incest, missbruk av droger, grava psykiska besvär eller en kriminell bana som aldrig tar slut. I sådana fall är naturligtvis en vårdnadstvist något som måste ske och de typer vi talar om här handlar om de som faktiskt går att lösa om man bara agerar vuxet.

Det handlar först och främst om att tänka på sina barns bästa och det naturliga här är att ha en sund kontakt med båda sina föräldrar där också en delad vårdnad fortsätter efter att en separation skett, detta är något som alla i teorin skriver under på och frågan är då varför en vårdnadstvist plötsligt står för dörren?

Det handlar här mycket – för mycket! – om egna hämndbegär, prestige och att man inte tänker klart. Man vill straffa den andra föräldern till varje pris; man accepterar inte att uppbrottet skett och man använder sina barn som ett slags bollträ i konflikten – något som leder till en vårdnadstvist och som dessutom skadar barnen absolut mest. Hårdrar man det så kommer alltid en vårdnadstvist att slå hårdast mot just barnen och det är också därför som de flesta är så onödiga. Att – som barn – tvingas se sina föräldrar bråka och inse att det är en själv som de bråkar om skapar skuldkänslor, det ger själsliga ärr som sitter i genom hela livet och som förälder måste man också inse detta.

Man kan inte se det som en personlig vinst att dra det hela så långt som till en vårdnadstvist där det inte finns några som helst vinnare egentligen; man kan liksom inte ge sig på den andre föräldern och försöka använda sig av de gemensamma barnen för att sätta upp någon slags hämndaktion.

Ta extern hjälp vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist som är baserad på exempelvis ett otrohetsdrama eller att en annan part kommit in och splittrat en familj – är det verkligen värt att straffa sina egna barn för en sådan sak och tvinga dem att genomlida en uppslitande vårdnadstvist? Nej – det är det definitivt inte. Här måste man som förälder alltså ta hjälp – det finns hos varje kommun en erbjuden terapeut vid en vårdnadstvist – och försöka agera vuxet och utifrån sina barns bästa.

Samtala, försök hitta lösningar, använd extern hjälp och låt – framförallt – tiden läka lite sår innan man kastar sig in i en vårdnadstvist. Väl där; ja, då finns det nästan bara förlorare och de största är tyvärr barnen.

Tvist vid dolt fel i hus

28 jun 2017

Vad innebär dolt fel i hus?

Ett dolt fel ska ha funnits redan vid köp av bostaden och som inte kan upptäckas vid en noggrann besiktning av en besiktningsman. Felet ska inte kunna kopplas till bostadens ålder, skick eller konstruktion. Därför ställs det stora krav på dig som köpare, du måste ha uppfyllt din undersökningsplikt till fullo för att det ska räknas som dolt eller dolda fel. Med andra ord; hur noga du än undersöker bostaden så ska du inte kunna hitta dessa dolda fel. Självklart ska du inte behöva riva upp golv, väggar och tak för att hitta felen.

Friskriva sig från dolda fel

Den som säljer sin bostad kan friskriva sig från dolda fel. Det går att göra genom en friskrivningsklausul i köpeavtalet. Om denna klausul fylls i så har du som köpare ingen rätt till ersättning om ett dolt fel kommer fram. Det positiva med friskrivningsklausulen är att köpesumman ofta blir lägre.

Friskrivningen gäller endast under förutsättning att den tidigare ägaren inte känner till de dolda felen vid köpet. Om det kommer fram att säljaren känt till felen så gäller alltså inte friskrivningsklausulen.

Tvist vid dolt fel

Som köpare så har man 10 år på sig att upptäcka ett dolt fel. Om man upptäcker det bör man ta dit en besiktningsman som antecknar det dolda felet och för protokoll. Sedan bör ni kontakta den tidigare säljaren och berätta om det dolda felet. Det kan även vara läge att anita rättslig hjälp i form av en jurist eller advokat. Om ni och den tidigare ägaren har varsin advokat eller jurist kan dem samtala och komma överens om skälig summa för ersättning eller alternativt ta upp fallet i domstol om ni inte kommer överens.

Dolda Fel-Försäkring

Det finns en försäkring som heter Dolda Fel och den gäller i första hand mellan en säljare och ett försäkringsbolag. Om den nya köparen upptäcker ett dolt fel så kan köparen alltså inte kräva ersättning från försäkringsbolaget. Den ska gå genom säljaren, om inget annat framgår i försäkringsavtalet. Om säljaren har gått i konkurs så kan köparen gå direkt till försäkringsbolaget där dolda fel-försäkringen är tecknad.

Om den tidigare ägaren får ett ersättningskrav mot sig så ska denne sköta kontakten med försäkringsbolaget. Om det dolda felet omfattas av försäkringen så betalas ersättningen ut till köparen direkt från försäkringsbolaget. Om kostnaderna skulle överstiga maxbeloppet som försäkringen täcker så är säljaren skyldig att betala resten av ersättningen till den nya ägaren.

Knarket hittar nya vägar in i Sverige

16 jun 2017

Expressen skriver om hur smugglarna ständigt hittar ny tillvägagångssätt. De nämner att en ny trend kan vara att smuggla in drogerna till Sverige genom dåligt bevakade flygfält. – Vi bedömer att de små flygplatserna är en hotbild, berättar Pär Eriksson, projektledare hos tullkriminalen i Göteborg.

Det var i slutet av Mars som 3 män greps vid ett litet flygfält utanför Landskrona. De tre männen, som greps för narkotikabrott, hade enligt åklagaren ett plan lastat med närmare 18 kg kokain. Flygturen hade gått från Värnamo, till Drachten och slutligen Landskrona.

– Vi har inte gjort ett liknande beslag i Västsverige ännu, men jag kan ju säga att dessa typer av små flygplatser är en hotbild för oss.

På Expressen följdfråga, ”Hur ser den hotbilden ut?”, svarar Pär följande:

– Vi har genom åren, med ett visst mått av regelbundenhet fått information som berättar att det här kan förekomma.

– Och bara just det att man inom Schengen (22 stater inom EU som har tagit bort sina gränskontroller) kan flyga nästan hur man vill utan att myndigheterna känner till det, bidrar ju till att skapa en viss hotbild.

”Ingen bemanning”

Idag har tullen bara bemanning på de flygplatser som det råder reguljär utrikestrafik vid. Dock finns det ett stort antal flygplatser runt om i västra Sverige som endast används för privata flyg. I majoriteten av fallen är dessa helt obemannade vid kvällen och under natten. Pär kommenterar:

– Vi har ju ingen fast personal vid de här flygplatserna. Däremot har vi ju rörlig personal som har möjlighet att göra kontroller ifall vi får in tips.

Något som Pär inte vill kommentera, är Expressens fråga på om de kommer att lägga ner mer tid på att kontrollera även små flygplatser framöver.

Gruppchefen för Tullverket i Helsingborg, Ulf Ängemo, har berättat för TV4 att det som skedde i Landskrona bara kan vara toppen på ett isberg. Han misstänker att smugglarna nu har kommit på ett nytt och förhållandevis riskfritt sätt att föra in illegala droger i Sverige.

Knark via posten

Det är internationella åklagarkammaren, Malmö, som leder utredningen kring de tre knarksmugglarna som greps vid flygfältet i Landskrona. De tre är misstänkta för grovt narkotikabrott, samt narkotikasmuggling.

En metod som blir allt vanligare för de som genomför narkotikabrott, är att skicka den via post.

Kommunens familjerätt ger Tingsrätten underlag

29 maj 2017

I Sverige är en skilsmässa ingenting som i sak är något allvarligt. Det vill säga – vi har kommit en bar bit från den tid då en sådan ansågs som något fult och det är också något som vi – naturligtvis – ska vara tacksamma för. För; att kärleken mellan två äkta makar tar slut, att den kanske uppstår hos någon annan eller där man av någon annan anledningen inte längre kan leva sina liv ihop är något som kan hända. Känslor går, helt enkelt, inte att styra enligt något uppgjort facit. Dock så kan man i detta tycka att vissa par kanske ger upp lite för enkelt och att man inte kämpar tillräckligt hårt eller där man kanske till och med gifter sig utan att beslutet varit tillräckligt genomtänkt.

Detta å sido dock; en skilsmässa – oavsett orsak till den – för alltid med sig praktiska detaljer som måste lösas och där man exempelvis måste komma överens om vem som ska bo kvar, för hur mycket man i så fall ska köpa ut den andre för och vilka möbler som respektive part ska få. Detaljer som kan vara nog så jobbiga – men som ändå inte ens är i närheten av det värsta som kan ske i samband med en skilsmässa; nämligen det faktum att man inte kan komma överens om vårdnaden av barnen. Här ska man veta att de flesta skilsmässor och vårdnaden efter fortsätter som vanligt och där en gemensam vårdnad fortsatt är lösningen. I andra dock så kan den ene parter stämma den andre och inleda en vårdnadstvist. Vi kan här säga att en sådan inte behöver gå så långt som till Tingsrätten.

Nej, tvärtom så är det något som man aktivt försöker hindra från statens sida (förutsatt att det inte föreligger kriminalitet, våld eller incest, allvarligt missbruk eller grav psykisk sjukdom) och där man tar hjälp av den familjerätt som finns i varje kommun. Familjerätt – ett brett begrepp – i fallet om en vårdnadstvist erbjuder först ett så kallat samarbetssamtal där föräldrarna tillsammans med sina ombud får försöka diskutera fram en lösning.

Ett skickligt ombud är att föredra vid en vårdnadstvist

Skulle inte detta fungera (något som det i de flesta fall gör; samarbetssamtal hos sin familjerätt har hög procent då det kommer till att lösa en vårdnadstvist) så ber Tingsrätten samma familjerätt att skaffa underlag för ett beslut. Det här innebär att denna familjerätt samtalar med föräldrarna, att man samtalar enskilt med barnen, att barnen får en chans att komma till tals hemma hos båda föräldrarna – i deras nya miljö.

Vidare så sker även samtal med eventuellt nya partners, med personal på barnens skola- eller dagis och slutligen så tar man utdrag från både social- och belastningsregistret. Det här är viktigt. Ju bredare underlag som denna familjerätt kan ge Tingsrätten – desto rättvisare blir också beslutet.

Men; man ska veta att det är svårt att vinna en vårdnadstvist i Sverige och om man som förälder hamnar i en sådan så bör man se till att hitta en skickligt juridiskt ombud, ett sådant som är specialiserat på just familjerätt.

Du kan läsa mer om detta på sidan familjerätt Stockholm.

Att jobba som jurist

11 maj 2017

Brottmålsadvokat, skilsmässojurist eller advokat med fokus på miljörätt? Som jurist finns det många olika inriktningar och nischer att välja mellan, där just brottmålsadvokat troligen är vanligast bland de tre uppräknade exemplen. Det finns många advokater som specialiserat sig inom det området, här är ett exempel.

En jurist är kort sagt expert på att göra analys av, och att lösa, juridiska problem. Detta görs bland annat genom att tolka lagar, avtal och andra regelverk. Den allra vanligaste uppgiften för en jurist är att ge stöd och råd i olika juridiska frågor.

Jurister arbetar, inom det allmänna rättsväsendet som domare, åklagare och kronofogdar. Vanligt är dock att även företag, myndigheter och andra typer av organisationer har sina egna jurister. Vanligt i den privata sektorn är att man arbetar på en juristbyrå, eller på företag som till exempel försäkringsbolag, banker eller finansbolag. Många jurister arbetar även på universitet eller andra lärosäten, och då som lärare eller forskare.

Vanliga arbetsuppgifter

Begreppet ”jurist” är ganska brett. Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt en hel del mellan till exempel advokater, domare och åklagare. Dock kan man på ett sammanfattat vis säga att en jurist läser in och bearbetar juridiskt material i form av exempelvis lagar, avtal och förordningar. Det är en jurists uppgift att hitta den rätta användningen för rättsreglerna för att sedan, till exempel, lösa ett juridiskt problem.

Förmågor som är bra hos en jurist

Som de flesta vet ställer juristyrket krav på goda verbala förmågor – oavsett om det är brottmålsadvokat, bolagsjurist eller någon annan inriktning det är fråga om. Man bör ha goda kunskaper i både svenska och engelska och kunna argumentera på ett bra sätt. Vidare bör man inte ha några problem med att tala inför grupp.

Sedan krävs det god logik och en bra förmåga att fatta beslut. En jurist bör kunna tolka till exempel en lag utifrån ett problem och sedan hitta den naturliga lösningen eller slutsatsen.

Arbetsmarknad

2014 fanns ungefär 20 000 jurister i Sverige. Enligt arbetsförmedlingen anses arbetsmarknaden vara i balans. En något hårdare arbetsmarknad kan dock märkas o Uppland, där det är lite högre konkurrens om jobben. Det motsatta kan noteras i Östergötland, där det enligt arbetsförmedlingen råder en ”liten konkurrens om jobben”.

Utbildning

En juristutbildning genomförs vid universitet eller högskola och omfattar 4 och ett halvt år. Utöver det finns tilläggsutbildningar för jurister på en rad olika universitet runt om i landet. Efter att utbildning vid universitet eller högskola är genomförd, krävs det dock en tid av notarietjänstgöring för att få arbeta som advokat, domare, åklagare eller kronofogde.

Exempel på inriktningar som jurist

  • Brottmålsadvokat
  • Skilsmässojurist
  • Affärsjurist
  • Bolagsjurist
  • Bankjurist
  • Förvaltningsjurist

Är ensam vårdnad bästa alternativet?

5 feb 2017

Om man ska vara på frågan i rubriken sett från ett lagligt perspektiv så är svaret ofta nej, ensam vårdnad anses sällan vara det bästa alternativet. Från lagens och statens sida så ser man nämligen att gemensam vårdnad är det bästa alternativet och man gör detta genom barnens ögon. Ett barn har rätt till båda sina föräldrar och ett barn ska – även efter en skilsmässa – kunna bo hos både mamma och pappa. Därför så är ensam vårdnad ofta ansett som ett sämre alternativ och därför så är det också svårt att som förälder få till stånd ensam vårdnad.

Men; gemensam vårdnad är inte alltid att föredra och det är inte alltid det bästa alternativet. Barnens bästa kan lika gärna vara just ensam vårdnad och där exempelvis mamman sköter uppfostran, hushåller och ger kärlek och trygghet – man ska aldrig låsa sig vid att just en form är den bästa. Alla situationer är olika och alla vårdnadstvister bedöms på olika sätt; att man utgår – initialt – från att gemensam vårdnad är bättre är inte synonymt med att det är hugget i sten. Därför så ska vikten av rätt juridisk ombud inte underskattas vid en vårdnadstvist. Detta av flera olika skäl.

Varför rätt juridiska ombud kan ge dig ensam vårdnad

Som inom alla typer av tvister så krävs det att man har rätt ombud vid sin sida – en vårdnadstvist är definitivt inget undantag från den regeln. Förenklat: du anser att du ska ha rätt till ensam vårdnad om barnen då du anser att din forna partner och tillika barnens förälder missköter sig så pass kraftigt att han/hon inte är en lämplig vårdnadshavare.

DU anser detta – men hur leder du det i bevis; hur kan du få Tingsrätten att göra samma bedömning och hur ska du övertyga denna instans att ensam vårdnad bör tilldömas dig? Svaret är att du förmodligen inte skulle kunna göra detta utan professionell hjälp och att ett juridisk ombud – speciellt inriktad på familjerätt i allmänhet och vårdnadstvister i synnerhet – är ett måste. Din forne partner kommer å sin sida också att ha ett juridiskt ombud vid din sida; denne kommer att frösöka visa att din ansökan om ensam vårdnad är tagen ur luften.

Dessutom: processen i sig är extremt jobbig. Att möta en person som man en gång älskat om en tvist kring det man älskar mest – sina barn – är en känslomässig pärs där ombudet kan vara ett stöd genom hela resan. En trygg punkt, en axel att gråta ut mot då det tar emot som allra mest.

Ensam vårdnad är, ska vi tillägga, heller inte synonymt med att man klipper alla band mellan barnen och den andra föräldern. Nej, denne kommer fortfarande att ha umgängesrätt och få träffa barnen under givna datum. Som vi sa – i de flesta fall är gemensam vårdnad att föredra – men i andra så är definitivt ensam vårdnad det bästa alternativet. Känner du så vid din skilsmässa? Se till att kontakta rätt ombud, det ger dig tvivelsutan en bättre chans att vinna tvisten.

Rån är tyvärr inte ovanligt i Sverige

25 jan 2017

Säger man ordet rån så är det lätt att man romantiserar bilden och där man ser ett rån på det sätt man ser i filmer. Det vill säga, man ser en noggrant planerad stör mot en bank och där förövarna jobbar metodiskt efter sin plan och där ingen tar skada. Kort sagt; ett rån på film kan te sig väldigt vackert, välregisserat och där man nästan hoppas att bankrånarna i fråga ska lara sig undan. Den romantiska bilden av ett rån i en film är sällan applicerbar till verkligheten och hur ett rån ser ut i det verkliga livet.

Tvärtom; det sker sällan med god planering, det sker sällan utan några personskador och – till mångas förvåning –så sker de sällan mot vare sig banker eller mot värdetransporter. Något som man lätt kan tro om man läser tidningar eller ser på nyheterna och där dessa rån – då de väl inträffar – får väldigt mycket uppmärksamhet.

Sanningen gällande rån i Sverige är dock att bank- och värdetransportrån utgör en liten del och att de flesta istället kan drabba dig och mig. Kort sagt – ett personrån där du kanske befinner dig ute en kväll på en promenad och där någon plötsligt kommer fram och hotar dig för att kunna ta din plånbok, din mobil eller några andra värdesaker. Där har vi det vanligaste rånet i Sverige och oroväckande här rä att det främst är yngre människor som drabbas. Det vill säga; rån i Sverige är något som främst sker riktat mot ungdomar och där detta gäller både förövare och offer.

Vi ska tillägga att rån av denna typ är ganska svåra att klara upp och att det till mångt och mycket är en angelägenhet för storstäderna i Sverige – Stockholm, Malmö och Göteborg. Det är där man ser att rån av denna typ ligger på en konstant, historiskt sett, hög nivå och vad detta beror på låter vi vara osagt – men vikten av hjälp ska inte underskattas här. Hjälp och insatser för att dels förebygga brottet i fråga och hjälp för den som drabbats.

Viktigt att poängtera är att vi anser att även förövaren ska ha rätt till hjälp – dels i form av en advokat och dels också för att hitta rätt väg efter sitt avtjänade straff; särskilt här om det handlar om en ung förbrytare. Ett rån behöver inte innebära början på en kriminell karriär och det behöver definitivt inte betyda slutet på ett normalt liv. Med rätt insatser så kan man hitta andra vägar och ta sig tillbaka.

Vill du läsa mer om rån? Här finns en hel sajt tillägnad just denna brottstyp.

Migrationsdomstolar och överklaganden

24 jan 2017

En migrationsdomstol är den domstol som har till uppgift att pröva ärenden inom migrationsrätt, närmare bestämt de beslut som migrationsverket fattar i medborgarskaps- och utlänningsärenden. De beslut som myndigheten fattar angående asylsökandes ansökningar, kan överklagas. Likaså gäller beslut om till exempel utvisning.

Migrationsöverdomstolen

De migrationsdomstolar som finns i landet är en del av förvaltningsrätterna i Göteborg, Stockholm, Malmö och Luleå. Domar som migrationsdomstolarna fäller inom migrationsrätt kan, som nämnt i inledningen, överklagas. Vid överklaganden är det just migrationsöverdomstolen som prövar fallet. Dock endast vid allvarligare fall. Migrationsöverdomstolen är en del av kammarrätten som ligger i Stockholm.

Detta är den högsta instansen där fall inom migrationsrätt kan prövas.

Hur går en överklagan till?

En överklagan går till som så att den asylsökande och dennes gode man skickar in en överklagan till migrationsverket. Varför man inte skickar sin överklagan direkt till domstolen, beror på att Migrationsverket prövar ärendet ytterligare en gång. Om deras beslut inte förändras, skickas ärendet vidare till en domstol.

Domstolen behandlar sedan ärendet. Först tittar de på om ytterligare information kan behövas. Efter att ha behandlat ärendet, fattas ett beslut (en dom).

Förhandlingarna i en domstol är öppna för allmänheten. Den som vill kan sitta och lyssna på hur förhandlingarna fortlöper. Däremot kan det, i vissa fall, beslutas om att vem som helst inte ska få vara med. I sådana fall kan ett beslut om stängda dörrar fattas. Beslut om stängda dörrar tas oftast när det är särskilt känsliga fall, eller om minst en av parterna är under 15 år vid tillfället.

Överklagan till migrationsöverdomstolen

För att ett ärende ska prövas av migrationsöverdomstolen krävs det att det finns ett prövningstillstånd. Det är inte vilka ärenden som helst som går ända till migrationsöverdomstolen. Generellt sett krävs det mycket starka skäl för omprövning, eller att det handlar om en viktig laglig fråga, kopplat till migrationsrätt, som kräver prövning.

Om ett prövningstillstånd inte utges, så gäller tidigare dom hos migrationsdomstolen. Om migrationsöverdomstolen beslutar att inte pröva ett visst ärende, så går det inte att överklaga. Det här innebär (åtminstone i de allra flesta fallen inom migrationsrätt) att ärendet inte resulterar i ett uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolarnas roll

Med allt fler människor som har sökt sig till Sverige de senaste åren, är det också fler fall som har prövats inom svensk migrationsrätt. De fall inom migrationsrätt, som migrationsverket först beslutar om, avgörs och överklagas i/till migrationsdomstolarna. Dock är det inte alltid det avgörs helt i dessa domstolar. Vid överklagan kan det, som tidigare nämnt, istället avgöras i migrationsöverdomstolen.

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.