Att jobba med transporter av farligt gods – vad gäller juridiskt?

När man jobbar med transporter finns det mycket lagar och regler att förhålla sig till, och vanligtvis krävs tillstånd och certifikat av olika slag för att kunna bedriva transport- och åkeriverksamhet. Det gäller såväl taxinäringen, flyttfirmor, städföretag, åkerier mm. Vid transport av farligt gods är regelverket ännu hårdare, och denna kategori av frakt har till och med en egen lag, Lag (2006:23) om transport av farligt gods. Syftet med lagen enligt lagstiftarna är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods orsakar skador på livm hälsa, miljöer eller egendom.

Lagen måste följas

Lagen handlar mycket om att man som transportör av farligt gods är skyldig att tillse att godset är säkert packat och att rätt förvaringskärl används, samt krav på fordonet och framförandet av detta. Bryter man mot lagen riskerar man grova böter eller fängelse i upp till ett år. Det är således viktigt att alla som jobbar inom transportbranschen och vid något tillfälle kommer att frakta farligt gods, är påläst på lagen och vet hur man på ett korrekt sätt fraktar hälso- och miljöfarligt gods.

Den myndighet som kontrollerar att företag i Sverige har kännedom om lagen, och vidtar åtgärder för att den efterföljs, är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB arrangerar kurser och utbildningar och utfärdar tillstånd och certifikat för hantering av farlig gods.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för produkter som är miljöfarliga eller kan orsaka skador på människor och egendom om de intre transporteras på rätt sätt. Det kan till exempel röra sig om explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor och giftiga eller frätande ämnen. Alla dessa ämnen och produkter måste fraktas i speciellt godkända kärl, i vissa fall även med speciella krav på fordonen.

IBC-tankar för brandfarliga eller frätande vätskor

Ett exempel på ett sådant speciellt kärl, är IBC-tanken. IBC står för Intermediate Bulk Container, och används till all möjlig frakt på grund av sin smidiga form och konstruktion. En normalstor IBC-tank är drygt en meter i både höjd, bredd och längd och är tillverkad i PVC-plast. Tanken omgärdas av ett galler av härdat stål och sitter monterad på en medföljande lastpall. Tankarna kan vid transport staplas på höjd, vilket gör den mycket lämpligt i trånga fraktutrymmen. En IBC-tank skyddar på ett effektivt sätt innehållet från stötar, vilket gör den utmärkt för att transportera brandfarliga eller frätande vätskor. Transport av diesel till exempel sker nästan uteslutande i IBC-tankar. Det krävs utbildning och certifikat för at tfå transportera farligt gods med en IBC-tank. Undantag kan göras för jordbrukare som vill transportera diesel i mindre mängder.

Behållare för gaser

När man ska transportera farliga gaser behövs gastuber godkända för transport. En gastub är en tryckbehållare och måste hanteras och transportas med stor försiktighet av en utbildad chaufför. När man transporterar gas måste det dessutom alltid ske i ett öppet lastutrymme, för att förhindra att chauffören får i sig gas om den skulle börja läcka.

Ansvaret hos verksamhetschefen

Det är chefen på företaget som är ansvarig för att se till att lagar och regler gällande transport av farligt gods följs, och att se till at all personal är utbildad och certifierad. Driver man verksamhet utan tillstånd kommer man att bli belagd med näringsförbud, och dessutom med stor sannolikhet åtalad för lagbrott.

17 Apr 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.