Hur kan man veta att oaktsamheten har varit grov?

En av anledningarna till att företrädaransvar kan träda i kraft är om någon eller några i styrelsen har agerat uppsåtligen och därmed undvikit att betala skatteskulden i tid. Den andra anledningen är om samma personer har agerat med grov oaktsamhet. En av utmaningarna i den här situationen är att det åligger skatteverket att påvisa att styrelsen har agerat oaktsamt. Den andra problematiken ligger i att skatteverket behöver kunna visa på att oaktsamheten har varit grov. Låt oss lyfta frågan om oaktsamhet och försöka definiera hur den kan anses som grov.

Oaktsamhet

Att agera med oaktsamhet innebär att man har gjort något med oförsiktighet, utan att tänka på konsekvenserna eller helt enkelt oansvarslöst. Ofta brukar människor säga att ett händelseförlopp har gått fort fram och att de då har agerat oaktsamt eftersom de inte har reflekterat över konsekvenserna. Rent slarv helt enkelt.

Exempel där företrädaransvar kan träda i kraft

Att agera med oaktsamhet kan vara att driva ett företag med förhoppning om att de ekonomiska kalkylerna ska vara bättre än vad de är, ett företag kan tacka ja till att producera och leverera vissa order utan att kontrollräkna om intäkter kommer att överskrida kostnaderna. I ett sådant fall är det inte förvånansvärt om företaget förr eller senare inte har betalningsförmåga för skatter, moms och sociala avgifter.

Det som däremot kan få beteendet att definieras som grov oaktsamhet, varvid ett företrädaransvar kan träda i kraft, är om styrelsen har blivit medvetna om situationen – men valt att inte agera på informationen. Det kan vara en ekonomiansvarig på företaget som vid ett styrelsemöte påtalar att med den affärsmodell som företaget har, driver det en icke lönsam affär som kommer innebär att det egna kapitalet minskas när kostnadsbasen är större än intäkterna och verksamheten löper på utan förändringar.

Detta händer om inget görs

Om styrelsen då konstaterar att affärsmodellen och försäljningsprocessen har varit allt för djärv så har de alltså chansen att fatta beslut som förändrar situationen. I det här läget kan konstateras att, framför allt om situationen har inneburit att skatteskulder inte har betalats i tid, styrelsen har agerat med oaktsamhet. Om de nu väljer att fortsätta driva verksamheten utan förändringar och därmed missköter kommande betalningar så kan alltså oaktsamheten vara att anse som grov. 

Vid en prövning av företrädesansvar så ska följande tas i beaktande:

  • Beror ej betalade skatteskulder på oaktsamhet eller uppsåt?
  • Har styrelsen blivit varse om situationen men valt att inte agera?
  • Vilka handlingsalternativ har funnits för styrelsen?
  • Om enda möjligheten har varit att försätta företaget i konkurs eller ansöka om rekonstruktion, har det skett?
  • Om inte, vilka skäl har styrelsen haft för att inte agera?

Läs tips: läs mer om företrädaransvar på företrädaransvar.se.

1 Aug 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.