Därför krävs en särskild försvarare för barn

Om ett barn omhändertas av kommunen innebär det ett mycket stort ingrepp i barnets liv. Förhoppningsvis är ingreppet något som skyddar barnet och gör det möjligt för barnet att utvecklas på ett positivt sätt och skyddas från något som kan skada barnet. Ofta är det i situationer där den ena eller båda föräldrarna missbrukar alkohol eller narkotika, utsätter barnet för brott eller missköter barnet på något sätt.

Tyvärr har steget för ett omhändertagande blivit för långt. Många är de barn, eller föräldrar som vittnar om att barnen mått dåligt och tagit skada av att myndigheter inte har gått in och skyddat barnen. Det är då man bör ta kontakt med en LVU advokat. Dels får man genom LVU advokaten veta vad lagen säger om omhändertagande av barn. Vad är det som krävs för att omhänderta ett barn? Vad kan förälder göra? Vad kan polis, socialtjänst eller socialnämnd göra? Vad händer i en rättegång om barnet som har omhändertagits av myndigheter?

Alla beslut om barn ska vara för deras bästa

Enligt lagen ska alla beslut som fattas kring ett barn vägledas av det som är bäst för barnet. Svensk lag stipulerar att barns bästa ska komma i första rummet när det kommer till barnets vårdnad, boende och umgänge, samt i Socialtjänstlagen slår man fast att ”barns bästa” ska vara vägledande i allt som rör barnet.

Men vad händer om två vårdnadshavare är helt oense om vad som är ”barnets bästa”? Eller om socialtjänst och vårdnadshavare är oense om vad som är ”bäst” för barnet? Det är då man bör ta kontakt med en advokat som kan hjälpa till att företräda barnet.

Vettiga föräldrar kan bortse från egna önskemål

Är man en vettig och sansad förälder måste man se till vad som är bäst för barnet och se bort från de egna önskemålen. En sansad förälder har möjligheten att bortse från egna känslor, behov och önskemål och kan se vad barnet önskar, vill och mår bra av. Och om barnet inte mår bra, måste en förändring ske så att barnet har en chans att få den hjälp han eller hon behöver. Är det en förälder som inte kan eller vill se vad som är bäst för barnet, bör vårdnaden flyttas till den förälder som kan ta tillvara barnets egna önskemål om hur den vill ha det när det kommer till allt som rör barnet. Dessutom bör barns rätt att höras i alla instanser alltid gälla; från socialtjänstens vårdnadsutredningar till beslut som fattas i domstol. Barnen har rätt att påverka sin egen livssituation.

25 Apr 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.