Vårdnadstvist - ett fall för Tingsrätten?

Tvister som rör exempelvis ekonomiska frågor är ofta lättare att besluta i. Detta då de är mer svarta och vita och där beslutet - domen - kan baseras på fakta som presenteras. I andra tvister så handlar det om en svårare balansgång - inte minst då det kommer till tvister inom Familjerätt.

Ett tydligt exempel på detta gäller en vårdnadstvist och där en domare i exempelvis Tingsrätten har väldigt mycket att ta hänsyn till. Beslutet om vårdnad kan inte komma enbart från juridiska fakta (även om dessa naturligtvis har en avgörande roll också) utan måste även baseras på exempelvis barnpsykologi och med en tanke på vad som eventuellt kan vara hämmande för barnets egna utveckling.

Därför är också en vårdnadstvist generellt något som kräver silkesvantar och som av den anledningen ofta tar lång tid att lösa och besluta i. Man har alltid barnets bästa i åtanke och det innebär att man börjar med en utgångspunkt att delad vårdnad också är den bästa lösningen. Även om föräldrarna skilt sig så handlar det om att man fortsatt tar ett lika stort ansvar för barnets försörjning, hälsa och utveckling samt ger ekonomisk trygghet och kärlek; med den tydliga skillnaden att allt detta sker under två tak snarare än under ett enda.

Samarbetssamtal vid en vårdnadstvist

Faktum är att man från statens sida har som mål att undvika att en vårdnadstvist når de rättsliga instanserna. Inte för att spara in på arbete och pengar, utan av den enkla anledningen att en vårdnadstvist är en process som tar tid, som rymmer extremt mycket känslor, som är svår att utreda och som - framförallt - drabbar de som det hela handlar om: barnen.

Barn vars föräldrar befinner sig i en vårdnadstvist far ofta illa och det kan handla om själsliga ärr som man får bära med genom hela livet. Barn har ännu inte utvecklats mentalt (givet ålder, naturligtvis) och det kan innebära att man skuldbelägger sig själv och tror att flet ligger hos dem själva snarare än att föräldrarna bråkar om vem som ska ha det juridiska ansvaret.

För att förhindra uppkomsten av en vårdnadstvist så erbjuder varje kommun i Sverige så kallade samarbetssamtal. Det är man också enligt lag skyldiga att göra, och i många fall så räcker några sådana samtal för att man ska kunna reda ut de oegentligheter som finns. Tillsammans med ett juridiskt ombud samt personal - utbildad sådan - från kommunen så får man sitta ned och försöka kompromissa fram en lösning som passar samtliga parter.

Det hela låter enkelt. Men, man måste också förstå att varje vårdnadstvist kommer av olika anledningar. Vissa måste ske. Förekommer våld i hemmet, hot, narkotika - eller gravt missbruk av alkohol - misstanke om pedofili och annat så måste det också innebära att den andre föräldern ensam tar över ansvaret. Sådana miljöer ska definitivt inte barn vistas i och än mindre leva i.

25 Oct 2018

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.