Migrationsdomstolar och överklaganden

En migrationsdomstol är den domstol som har till uppgift att pröva ärenden inom migrationsrätt, närmare bestämt de beslut som migrationsverket fattar i medborgarskaps- och utlänningsärenden. De beslut som myndigheten fattar angående asylsökandes ansökningar, kan överklagas. Likaså gäller beslut om till exempel utvisning.

Migrationsöverdomstolen

De migrationsdomstolar som finns i landet är en del av förvaltningsrätterna i Göteborg, Stockholm, Malmö och Luleå. Domar som migrationsdomstolarna fäller inom migrationsrätt kan, som nämnt i inledningen, överklagas. Vid överklaganden är det just migrationsöverdomstolen som prövar fallet. Dock endast vid allvarligare fall. Migrationsöverdomstolen är en del av kammarrätten som ligger i Stockholm.

Detta är den högsta instansen där fall inom migrationsrätt kan prövas.

Hur går en överklagan till?

En överklagan går till som så att den asylsökande och dennes gode man skickar in en överklagan till migrationsverket. Varför man inte skickar sin överklagan direkt till domstolen, beror på att Migrationsverket prövar ärendet ytterligare en gång. Om deras beslut inte förändras, skickas ärendet vidare till en domstol.

Domstolen behandlar sedan ärendet. Först tittar de på om ytterligare information kan behövas. Efter att ha behandlat ärendet, fattas ett beslut (en dom).

Förhandlingarna i en domstol är öppna för allmänheten. Den som vill kan sitta och lyssna på hur förhandlingarna fortlöper. Däremot kan det, i vissa fall, beslutas om att vem som helst inte ska få vara med. I sådana fall kan ett beslut om stängda dörrar fattas. Beslut om stängda dörrar tas oftast när det är särskilt känsliga fall, eller om minst en av parterna är under 15 år vid tillfället.

Överklagan till migrationsöverdomstolen

För att ett ärende ska prövas av migrationsöverdomstolen krävs det att det finns ett prövningstillstånd. Det är inte vilka ärenden som helst som går ända till migrationsöverdomstolen. Generellt sett krävs det mycket starka skäl för omprövning, eller att det handlar om en viktig laglig fråga, kopplat till migrationsrätt, som kräver prövning.

Om ett prövningstillstånd inte utges, så gäller tidigare dom hos migrationsdomstolen. Om migrationsöverdomstolen beslutar att inte pröva ett visst ärende, så går det inte att överklaga. Det här innebär (åtminstone i de allra flesta fallen inom migrationsrätt) att ärendet inte resulterar i ett uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolarnas roll

Med allt fler människor som har sökt sig till Sverige de senaste åren, är det också fler fall som har prövats inom svensk migrationsrätt. De fall inom migrationsrätt, som migrationsverket först beslutar om, avgörs och överklagas i/till migrationsdomstolarna. Dock är det inte alltid det avgörs helt i dessa domstolar. Vid överklagan kan det, som tidigare nämnt, istället avgöras i migrationsöverdomstolen.

24 Jan 2017

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.