Rättegång med videkonferens – så fungerar det

Sedan 2008 kan man föra en rättslig förhandling via videokonferens, i både hovrätten och Tingsrätten. Reformen, kallad ”En modernare rättegång”  syftade till att en modernisering av rättegångsförfarandet, bland annat med hjälp av modern teknik.

En viktig  med det nya arbetssättet är att man med hjälp av modern teknik för videokonferenser. Tidigare har det varit standard att man bara har spelat in ljudet när en person hörs i domstol. Men numera tas alla förhör också upp på video i digitalt format.

Lättare att ha fräscha minnesbilder

En anledning till att spela in förhör för att sedan spela upp dem är att det är nyare och mer korrekt i minnesbilden. Ett nytt förhör i en andra instans kan ske lång tid efter att den aktuella händelsen inträffat och vittnet kan ha svårt att minnas alla detaljer. Med hjälp av videokonferensen kan domarna ta del av både bild och ljud och kan på det viset få en bättre bild av bevisvärde och sanningshalt.
En annan stor del med videokonferens är att brottsoffer och vittnen bara behöver komma till domstolen  mer än en gång när berättelsen. Detta leder både till mindre påfrestningar för både vittnen och brottsoffer. Dessutom medför detta förfarande lägre rättegångskostnader.
Några viktiga regler som gäller för videokonferens i rättsammanhang: den som kan delta i domstolen ”live” ska i första hand också göra det. Tekniken är dessutom mycket fördelaktig att använda vid stora rättegångar när alla deltagande samt publik inte får plats i rättssalen. Då ställs det i ordning en sidosal dit rättegången sänds via länk.

Distans ett annat bra argument

Det kan bli aktuellt med videokonferens av flera olika anledningar. Ett vittne kan vara bosatt långt från rättssalen, då kan videokonferens vara att föredra på grund av lägre kostnad. Finns det en hotbild mot en eller flera personer, eller mot själva domstolen, så kan det vara motiverat med en videokonferens av säkerhetsskäl. Känner ett vittne eller någon annan en påtaglig rädsla att delta i rättegången så kan det också vara motiverat att använda vide.

Domstolen ska avgöra om det anses lämpligt att använda videokonferens vid en rättegång. Detta har tack vare den snabba tekniska utvecklingen och ekonomiska skäl blivit allt vanligare. Flera mycket stora och uppmärksammade rättsfall på senare år har helt eller delvis genomförts med hjälp av utrustning för videokonferens.

 

23 Sep 2017

Välkommmen till guide om domstolsväsendet.

Här kan du läsa om hur det går till med en rättegång i Sverige.  En sådan inleds i tingsrätten men kan sedan överklagas till hovrätten och i vissa fall högsta domstolen.  I tvister mellan privatpersoner och myndigheter är förvaltningsrätten högsta instans.